812/2018

Helsingfors den 4 oktober 2018

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 20 § i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009) 1 § 1 mom. och 20 §, sådana de lyder, 1 § 1 mom. i förordning 735/2017 och 20 § delvis ändrad i förordning 212/2015, som följer:

1 §
Beräkning av priset per enhet för gymnasieutbildning

Priset per enhet för gymnasieutbildning i en kommun eller samkommun räknas så att det nyckeltal som beräknats enligt 2 och 3 mom. på basis av det totala antalet studerande i gymnasieutbildning i gymnasierna i kommunen eller samkommunen multipliceras med det genomsnittliga pris per enhet som med stöd av 23 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) fastställts för gymnasiet och det på så sätt uträknade beloppet divideras med talet 100. Vid beräkning av nyckeltalet beaktas inte studerande som studerar i gymnasieutbildning för vuxna eller studerande enligt 20 § 2 mom. 2 punkten i gymnasielagen (714/2018) som antagits för att avlägga ett eller flera läroämnen i gymnasiet.


20 §
Omvandling av enskilda läroämnen i gymnasiet till studerandeantal

Studier för studerande som antagits för att slutföra ett eller flera läroämnen i gymnasiet omvandlas till studerandeantal genom att det i statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen (942/2014) avsedda antalet i gymnasiets lärokurs ingående obligatoriska kurser och riksomfattande kurser som erbjuds som fördjupade studier divideras med 15 och mängden obligatoriska och riksomfattande valfria studier i studiepoäng enligt statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018) divideras med 30. Det på så sätt erhållna studerandeantalet läggs till det viktade medeltal av antalet studerande för gymnasiet som avses i 19 §.

Vid beräkning av det genomsnittliga priset per enhet för gymnasiet under det år som avses i 24 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet används dock antalet fullgjorda kurser och antalet studiepoäng under det år för vilket kostnaderna beräknas som grund vid omvandlingen till antal studerande.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

Helsingfors den 4 oktober 2018

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Matti Sillanmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.