786/2018

Helsingfors den 5 september 2018

Statsrådets kanslis förordning om ändring av statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets kanslis beslut

ändras i statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli (162/2015) 13 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 842/2016 och 731/2017, och

fogas till förordningen en ny 4 a § som följer:

4 a §
Strategiavdelningens uppgifter

Till strategiavdelningens uppgifter hör prognostisering och planering av samhällspolitiken på lång sikt, statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, samordning av det nationella verkställandet av hållbar utveckling, regeringens strategiarbete och beredningen av regeringens handlingsplan, rapportering om regeringspolitiken samt sekretariatsuppgifter för regeringens strategisessioner och kanslichefsmötena.

Vid avdelningen finns enheten för planering av samhällspolitiken och enheten för regeringspolitik.

13 §
Uppgifter för den enhet som inte hör till en avdelning

Vid statsrådets kansli finns som en från avdelningarna fristående enhet sessionsenheten.

Till sessionsenhetens uppgifter hör samordning av regeringens och riksdagens arbete och övriga kontakter mellan dem, åtgärder i anslutning till regeringsskifte och regeringens arbete, regeringens årsberättelse, statsrådets beslutsprocesser och praktiska arrangemang samt ordnande av statsrådets allmänna sammanträden och föredragningar för republikens president. Till dess uppgifter hör också stöd för rådet för bedömning av lagstiftningen, regeringens lagstiftningsplan, lagstiftningsärenden som gäller republikens presidents kansli och ärenden som gäller titlar som förlänas av republikens president samt allmänna frågor som hänför sig till ibruktagandet av beredskapslagen i statsrådet.


Denna förordning träder i kraft den 17 september 2018.

Helsingfors den 5 september 2018

Statsminister
Juha Sipilä

Understatssekreterare
Timo Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.