785/2018

Helsingfors den 6 september 2018

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om transport av farliga ämnen under kontroll av försvarsmakten

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om transport av farliga ämnen under kontroll av försvarsmakten (632/2001) 2 §, samt

fogas till 19 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) vägtransportbestämmelser bestämmelser och föreskrifter om transport på väg vilka utfärdats med stöd av TFÄ-lagen,

2) lufttransportbestämmelser bestämmelser och föreskrifter om lufttransport vilka utfärdats med stöd av TFÄ-lagen,

3) bestämmelser om transport till havs och på inre vattenvägar bestämmelser och föreskrifter om transport till havs och på inre vattenvägar vilka utfärdats med stöd av TFÄ-lagen,

4) behörig myndighet huvudstabens tekniska besiktningsavdelning eller någon annan behörig myndighet som avses i TFÄ-lagen,

5) förvaltningsenhet en organisationsenhet vid Försvarsmakten, såsom huvudstaben, flygstaben, marinstaben eller staben för logistikverket, ett truppförband, en depå eller motsvarande,

6) handboken test och kriterier gällande upplaga av boken ″The United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Test and Criteria″,

7) transport som sker under kontroll av Försvarsmakten transport som avses i 3 § 14 punkten i lagen om transport av farliga ämnen då transporten sker som komplett last,

8) komplett last last som Försvarsmakten sänder i ett för lasten reserverat fordon eller en storcontainer och i fråga om vilket lastnings- och lossningsåtgärderna sker i enlighet med Försvarsmaktens instruktioner; ett fordon eller en storcontainer kan lastas och lossas på en eller flera platser,

9) Försvarsmaktens fordon ett fordon som ägs eller innehas av en förvaltningsenhet vid Försvarsmakten,

10) Försvarsmaktens fartyg ett fartyg som ägs eller innehas av en förvaltningsenhet vid Försvarsmakten,

11) Försvarsmaktens luftfartyg ett luftfartyg som ägs eller innehas av en förvaltningsenhet vid Försvarsmakten,

12) militär övning i vecko- eller dagstjänsteprogram antecknad övning och utbildning eller på motsvarande sätt anordnad aktionsberedskapsövning eller annars särskilt beordrad övning i enlighet med gällande utbildningsplaner och utbildningsanvisningar; såsom arbete som hänför sig till militära övningar anses dock inte sådan hjälp i form av handräckning eller arbetskraft eller annat arbete vars huvudsakliga syfte inte är att utveckla de särskilda färdigheter som behövs inom militär verksamhet.

19 §
Verksamhet under exceptionella förhållanden

Om republikens president har fattat ett beslut som avses i 32 § 4 mom. i värnpliktslagen (1438/2007), behöver den transport som sker under kontroll av Försvarsmakten inte ske i form av komplett last under beslutets giltighetstid.


Denna förordning träder i kraft den 14 september 2018.

Helsingfors den 6 september 2018

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Regeringssekreterare
Kosti Honkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.