782/2018

Helsingfors den 7 september 2018

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets arbetsordning (1267/2015) 15, 23–26, 46 och 50 §, av dem 46 § sådan den lyder i förordning 594/2017 och 50 § sådan den lyder i förordning 189/2016, samt

fogas till arbetsordningen en ny 26 a § som följer:

15 §
Uppgifter för avdelningen för tjänsteproduktion

Till ansvarsområdet för avdelningen för tjänsteproduktion hör de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller

1) tjänster och tjänstemarknader,

2) samhällsomfattande tjänster, offentlig service samt rättigheter och konsumentskydd i fråga om dem som använder tjänsterna,

3) näringspolitiken i tjänsteverksamheten och utvecklingen av den inre marknaden,

4) elektronisk handel,

5) apparater och anordningar som behövs för att använda tjänsterna, och

6) ärenden som gäller utbildning, kompetens och sociala aspekter.

23 §
Nätavdelningens uppgifter

Till nätavdelningens ansvarsområde hör de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller

1) de nät och leder som används för att förflytta människor, varor, tjänster och information samt nätmarknader,

2) samordningen av näten med markanvändningen, boendet, tjänsterna och utövandet av näring,

3) miljöärenden och klimatpolitiken,

4) energifrågor och drivkrafter,

5) styrningen och förvaltningen av mobilitet och användningen av näten,

6) frekvenspolitiken,

7) koncessionerna för att bygga och använda nät,

8) konsumentfrågor med anknytning till näten,

9) internetförvaltningen,

10) vädertjänster, och

11) rymdärenden.

24 §
Enheterna vid nätavdelningen

Vid nätavdelningen finns följande enheter:

1) utvecklingsenheten,

2) nätregleringsenheten, och

3) klimat- och miljöenheten.

25 §
Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten svarar för att högklassiga nät erbjuder en hållbar grogrund för tjänster.

26 §
Nätregleringsenheten

Nätregleringsenheten svarar för att näten regleras, styrs och förvaltas effektivt och så att nätmarknaden utvecklas.

26 a §
Klimat- och miljöenheten

Klimat- och miljöenheten svarar för att transport- och kommunikationssystemen är energieffektiva och utsläppssnåla och medför liten belastning för miljön.

46 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör utöver vad som anges i 44 och 45 § också ärenden som gäller

1) utlåtanden till andra myndigheter i ärenden som hör till fler än en avdelnings ansvarsområde,

2) fördelning av de anslag som ministeriet förfogar över,

3) ministeriets interna förvaltning och ordning, om ärendet är principiellt eller annars viktigt,

4) inrättande, ändring och indragning av en tjänst vid ministeriet,

5) tillstånd till bisyssla för tjänstemän vid ministeriet,

6) utnämning av ledande sakkunnig eller tjänsteman i lägre tjänsteställning eller utnämning till tjänsteman för viss tid till ett motsvarande tjänsteförhållande eller till ett annat tjänsteförhållande för högst ett år,

7) tilldelande av varning enligt 24 § i statstjänstemannalagen (750/1994),

8) lönerna för ministeriets tjänstemän,

9) framställning om ministeriets representant i arbetsgrupper tillsatta av andra myndigheter eller i andra beredningsorgan, när det ärende som bereds gäller flera avdelningars ansvarsområde eller förvaltningsområde i allmänhet,

10) förflyttning av tjänstemän för viss tid i enlighet med 20 § i statstjänstemannalagen, och

11) överföring av tjänster i enlighet med 5 § 3 mom. i statstjänstemannalagen.

50 §
Avdelningschefen för avdelningen för koncernstyrning

Avdelningschefen för avdelningen för koncernstyrning avgör på framställning av avdelningarna ärenden som gäller upphandling av kollektivtrafiktjänster och statsbidrag.

Avdelningschefen för avdelningen för koncernstyrning avgör ärenden som gäller utfärdande av förordnanden om tjänsteresor för chefen för ett ämbetsverk eller en inrättning inom ministeriets förvaltningsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018. Förordningens 15, 23–26 och 26 a § träder dock i kraft först den 1 januari 2019.

Helsingfors den 7 september 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Kanslichef
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.