779/2018

Helsingfors den 6 september 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1397/2010) 1 § 4 mom. och 5–8 § samt 12 och 13 §,

av dem 1 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 1014/2016, 5 § sådan den lyder i förordning 849/2012 samt 6 och 12 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 849/2012, och

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1014/2016, ett nytt 5 mom. samt till förordningen nya 1 a och 1 b §, som följer:

1 §
Godkännande av ett kraftverk för systemet med inmatningspris

Utöver vad som föreskrivs i 1–3 mom. kan för systemet med inmatningspris dock godkännas endast vindkraftverk som anslutits till elnätet, när ansökan om godkännande för systemet med inmatningspris lämnas in och ansökan åtföljs av tillförlitlig utredning om en sammanhängande och oavbruten tidtabell för byggandet av vindturbiner. Ett vindkraftverk anses ha blivit anslutet till elnätet om

1) kraftcentralen har tagits i drift i enlighet med 41–43 § i elsäkerhetslagen (1135/2016) och den är spänningsförande från anslutningspunkten till åtminstone huvudtransformatorn, som också den är spänningsförande, eller, om ingen egen kraftcentral planeras bli byggd för vindkraftverket, det egentliga avtalet om anslutning av vindkraftverket till elnätet har ingåtts och datumet för inkoppling i nätet entydigt kan verifieras, och

2) åtminstone en vindturbin har uppförts och anslutits till elnätet senast inom två månader från det att ansökan lämnats in och att förbindelsen mellan vindturbinen och elnätet är spänningsförande.

Utöver vad som föreskrivs i 1–3 mom. kan för systemet med inmatningspris dock godkännas endast sådana skogsfliskraftverk, biogaskraftverk och trädbränslekraftverk som är anslutna till elnätet när ansökan om godkännande för systemet med inmatningspris lämnas in. Nämnda kraftverk anses vara anslutna till elnätet om

1) kraftcentralen har tagits i drift i enlighet med 41–43 § i elsäkerhetslagen och den är spänningsförande från anslutningspunkten till åtminstone huvudtransformatorn, som också den är spänningsförande, eller, om ingen egen kraftcentral planeras bli byggd för kraftverket, det egentliga avtalet om anslutning av kraftverket till elnätet har ingåtts och datumet för inkoppling i nätet entydigt kan verifieras, och att

2) kraftverket och, om det är fråga om biogaskraftverk, också det biogasverk som hör till det, senast inom två månader från det att ansökan lämnats in

a) har byggts och tagits i drift, och

b) har blivit anslutet till elnätet så att förbindelsen från kraftverket till elnätet är spänningsförande.

1 a §
Förutsättningar för kraftverk inom premiesystemet

Vid ett anbudsförfarande som ordnas för godkännande för premiesystemet

1) ska kraftverket, med undantag av kraftverksbyggnaden och fundamentet till den, vara nytt på det sätt som i 1 § 1 och 2 mom. föreskrivs om förutsättningarna för godkännande av kraftverk för tariffsystemet med inmatningspris,

2) ska den återstående tekniska drifttiden för det kraftverk som ersätts vara högst fem procent av den totala drifttiden, om anbudet gäller ett kraftverk för förnybar energi som byggs på platsen för ett sådant tidigare kraftverk som beviljats statligt stöd för investering,

3) ska en plan, en lösning, ett tillstånd eller ett beslut som är en förutsättning för byggande av kraftverket vara i kraft eller dess giltighetstid enligt lag kunna förlängas, så att anläggningen kan byggas senast inom den i anbudet angivna tariffperiod från vilken stödperioden börjar löpa, och

4) ska ett anbud på anslutning eller ett anslutningsavtal som är en förutsättning för anslutning till elnätet vara i kraft så att anläggningen kan anslutas till elnätet senast från och med den i anbudet angivna tariffperiod från vilken stödperioden börjar löpa.

Om det är fråga om ett kraftverk för förnybar energi som består av flera småenheter för förnybar energi, tillämpas förutsättningarna enligt 1 mom. skilt för varje småenhet.

På anslutning till elnätet av ett kraftverk som godkänts för premiesystemet tillämpas vad som i 1 § 5 mom. föreskrivs om anslutning av ett kraftverk till elnätet i fråga om tariffsystemet med inmatningspris. Om kraftverket har flera generatorer eller består av flera småenheter för förnybar energi, anses kraftverket åtminstone delvis ha anslutits till elnätet när utöver förutsättningarna enligt 1 § 5 mom. 1 punkten dessutom förutsättningen enligt 2 punkten underpunkt b uppfylls i fråga om minst en av kraftverkets generatorer eller en av småenheterna.

1 b §
Anbud

Elproducenten ska lämna anbud på premien med en cents noggrannhet per megawattimme och anbud på årsproduktionen med en megawattimmes noggrannhet.

5 §
Apparater för egen förbrukning

Vad som i handels- och industriministeriets förordning, som utfärdats med stöd av 2 § 13 punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996), föreskrivs om apparater för egen förbrukning tillämpas vid fastställande av sådan elproduktion som berättigar till riktpriset, det rörliga produktionsstödet, värmepremien och förgasarpremien samt vid fastställande av sådan elproduktion som förpliktar till betalning av underkapacitetsersättning.

6 §
Uppföljningsskyldighet

Elproducenten ska utarbeta en uppföljningsplan vars omfattning beror på kraftverket och de energikällor som används i det. Uppföljningsplanen ska innehålla uppgifter om de bränslen som används i kraftverket samt om sätten att fastställa och mäta mängden elenergi samt system för datainsamling, processering och rapportering. Uppföljningsplanen ska också innehålla uppgifter om den totala effektiviteten om planen inbegriper trädbränslekraftverk eller sådana biogaskraftverk som omfattas av tariffsystemet med inmatningspris och som producerar också värme.

Elproducenten ska foga uppföljningsplanen till ansökan om godkännande för tariffsystemet.

7 §
Uppföljningssystem

Elproducenten ska vid sitt kraftverk ha ett uppföljningssystem som baserar sig på uppföljningsplanen. Uppföljningssystemet ska inbegripa data om energiinnehållet i de olika bränslena och om mätningarna av mängden el och värme samt om fastställande av bränslenas värmevärden samt om system för insamling, behandling och rapportering av data.

Med hjälp av uppföljningssystemet ska elproducenten producera data om mängden el som berättigar till stödet eller förpliktar till betalning av underkapacitetsersättning, vid behov data om nyttiggjord värme och kraftverkets totala effektivitet samt data om huruvida övriga villkor som specificerats i beslutet om godkännande för tariffsystemet med inmatningspris eller godkännande för premiesystemet eller i beslut om godkännande av uppföljningsplan i samband med premiesystemet är uppfyllda. De uppgifter som uppföljningssystemet producerar ska inkluderas i bränslebokföringen så att kontrollören utgående från den ska kunna utföra verifieringen.

Om kraftverket omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter enligt lagen om utsläppshandel (311/2011), får elproducenten vid fastställandet av energiinnehållet i bränsleklassen i fråga för andra bränslen än biobränslen som kraftverkets uppföljningsplan använda den övervakningsplan som godkänts med stöd av 56 § i nämnda lag.

8 §
Undantag från uppföljningsskyldighet i fråga om bränslen

I uppföljningssystemet för ett kraftverk som omfattas av tariffsystemet med inmatningspris behöver inte inbegripas

1) uppföljningen av bränslena till den delen det är fråga om sådana bränslen som använts för att starta kraftverket och vars energiinnehåll under inmatningsprisperioden är högst 2,5 procent av summan av energiinnehållet i de bränslen som använts i kraftverket,

2) uppföljningen av energiinnehållet i bränslena om kraftverket använder högst ett bränsle utöver startbränslet och kraftverket inte har ålagts någon skyldighet att följa den totala effektiviteten.

12 §
Bevaring av uppgifter

Elproducenten ska ombesörja bevaringen av de uppgifter som avses i 6, 7 ja 9–11 § så att Energimyndigheten och kontrollören har möjlighet att försäkra sig om tillförlitligheten och exaktheten hos uppföljningssystemet och uppgifterna om mängden producerad el som beräknats på basis av det och som berättigar till stödet eller förpliktar till betalning av underkapacitetsersättning och om eventuell total effektivitet.

Elproducenten ska bevara uppgifterna i tio år från den tidpunkt då beslutet om godkännande för tariffsystemet med inmatningspris eller för premiesystemet har förfallit eller återkallats.

13 §
Kontrollörens behörighetsområde

I beslutet om godkännande av en kontrollör fastställs kontrollörens behörighetsområde enligt energikällorna och de särskilda förutsättningar som är förenade med de typer av kraftverk i vilka dessa används. Behörighetsområdena är vindflöde, biogas, skogsflis, trädbränsle, solkraft och vågkraft.


Denna förordning träder i kraft den 10 september 2018.

Helsingfors den 6 september 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringsråd
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.