775/2018

Helsingfors den 4 september 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om processhjälpmedel i livsmedel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om processhjälpmedel i livsmedel (1020/2011) punkten om dimetyleter i tabell II, samt

fogas till slutet av tabell II i bilagan fotnoterna 3 och 4 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 10 september 2018.

Kommissionens direktiv: 2016/1855 (32011L0248), EUT L 284, 20.10.2016, s. 19–20

Helsingfors den 4 september 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Livsmedelsöverinspektör
Anna Lemström

Bilaga

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Dimetyleter Beredning av avfettade animaliska proteinprodukter, inklusive gelatin (3) 0,009 mg/kg i avfettade animaliska proteinprodukter, inklusive gelatin
Beredning av kollagen (4) och kollagenderivat, utom gelatin 3 mg/kg i kollagen och kollagenderivat, utom gelatin

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

(3) Gelatin är ett naturligt, lösligt protein, gelbildande eller icke gelbildande, som erhållits genom partiell hydrolys av kollagen som framställts av ben, hudar och skinn, ligament och senor från djur, i enlighet med de relevanta kraven i förordning (EG) nr 853/2004.

(4) Kollagen är den proteinbaserade produkt som utvinns ur djurben, hudar, skinn och senor och som framställs i enlighet med de relevanta kraven i förordning (EG) nr 853/2004.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.