772/2018

Helsingfors den 31 augusti 2018

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om småbarnspedagogik som tillhandahålls av privata serviceproducenter

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 44 § 6 mom. i lagen om småbarnspedagogik (540/2018):

1 §
Bilagor till anmälan

Till anmälan om inledande av verksamhet enligt 44 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) ska i fråga om privata småbarnspedagogiska tjänster fogas:

1) kopia av bolagsordningen, bolagsavtalet, sammanslutningens eller stiftelsens stadgar eller annan motsvarande utredning,

2) handelsregisterutdrag eller kopia av näringsanmälan,

3) intyg ur konkurs- och företagssaneringsregistret och intyg ur utmätningsregistret,

4) verksamhetsplan,

5) planritning och dispositionsplan över de utrymmen som används för verksamheten, samt handlingar ur vilka det framgår att räddningsmyndigheten och hälsovårdsmyndigheten har inspekterat lokalerna,

6) räddningsplan och utredning om utrymningssäkerheten enligt räddningslagen (379/2011),

7) utlåtande av det kollegiala kommunala organ som avses i 50 § i lagen om småbarnspedagogik eller av en av organet förordnad tjänsteinnehavare i den kommun där tjänsterna tillhandahålls,

8) kopia av examensbevis och utredning över arbetserfarenhet i fråga om den person som ansvarar för tjänsterna och

9) kopia av det register över behandling som avses i artikel 30 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) till den del det gäller verksamhet som avses i lagen om småbarnspedagogik.

Till anmälan om väsentlig ändring av verksamheten ska fogas de bilagor som avses i 1 mom. och som beskriver ändringen av verksamheten.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.

Helsingfors den 31 augusti 2018

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Janne Öberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.