763/2018

Helsingfors den 24 augusti 2018

Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) 2 § 2 mom., 4 § 3 mom., 6 § 2 mom., 7 § och 9 § 3 mom., av dem 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 992/2005 och 6 § 2 mom. sådant det lyder i lag 294/2017, som följer:

2 §
Uppgifter

Om inte något annat följer av 3 § 1 mom. kärar och svarar bolaget på statens vägnar samt bevakar vid domstolar, hos myndigheter och vid förrättningar statens rätt och fördel samt svarar för statens förpliktelser i ärenden som gäller garantier och borgen enligt 4 § i lagen om statsgarantifonden (444/1998) samt borgen enligt 4 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998).

4 §
Ekonomiska verksamhetsprinciper

I fråga om statens ansvar för vissa av bolagets ansvarsförbindelser föreskrivs i lagen om statsgarantifonden och i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet.


6 §
Bolagets upplysningsplikt och tillsynen över bolaget

En medlem och en suppleant i bolagets organ samt en anställd vid bolaget har, oberoende av vad som i 5 § föreskrivs om tystnadsplikt, rätt att lämna arbets- och näringsministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen, Innovationsfinansieringsverket Business Finland samt Business Finland Ab upplysningar som han eller hon har fått om en kunds eller en annan persons ekonomiska ställning eller privata förhållanden eller affärs- eller yrkeshemlighet, om det för sammanjämkningen av den offentliga finansieringen eller myndigheternas behandling av ärenden som gäller företagsstöd är behövligt att upplysningarna lämnas.


7 §
Uppdrag till bolaget

Arbets- och näringsministeriet kan ge bolaget sådana undersöknings- och utredningsuppgifter och andra uppgifter som ministeriet anser behövliga och som lämpar sig för bolagets verksamhetsområde.

9 §
Begränsning av förluster

För godkännande av ackord eller någon annan åtgärd som är behövlig för att en förlust ska kunna begränsas eller för avstående från en fordran ska bolaget inhämta arbets- och näringsministeriets samtycke, om den fordran från vilken avstås eller den förlust som bolaget förorsakas är större än ett belopp om vilket föreskrivs genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

RP 66/2018
EkUB 10/2018
RSv 56/2018

Helsingfors den 24 augusti 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.