753/2018

Helsingfors den 23 augusti 2018

Statsrådets förordning om småbarnspedagogik

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 28, 35 och 38 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018):

1 §
Dimensioneringen av daghemspersonalen

På ett daghem ska det i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter finnas minst en person med yrkesmässig behörighet enligt 26‒28 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) för varje grupp om högst åtta barn som har fyllt tre år och som deltar i småbarnspedagogik mer än fem timmar per dag. För varje grupp om högst fyra barn under tre år på ett daghem ska det i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter likaså finnas minst en person med ovan föreskrivna yrkesmässiga behörighet.

På ett daghem ska det i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter finnas minst en person med yrkesmässig behörighet enligt 1 mom. för varje grupp om högst 13 barn som har fyllt tre år och som deltar i småbarnspedagogik högst fem timmar per dag.

2 §
Dimensioneringen av personalen vid familjedaghem

I ett familjedaghem kan samtidigt ordnas småbarnspedagogik för högst fyra barn som inte ännu deltar i grundläggande utbildning, familjedagvårdarens egna barn medräknade. Småbarnspedagogik kan därtill ordnas för ett barn som får förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller som har inlett grundläggande utbildning eller för ett sådant barn som deltar i kommunalt ordnad småbarnspedagogik högst fem timmar per dag och som inleder grundläggande utbildning året efter verksamhetsåret.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. kan två vårdare i ett familjedaghem samtidigt ordna småbarnspedagogik för högst åtta barn och därtill för två sådana barn som avses i den andra meningen i 1 mom.

Av särskilda skäl och med beaktande av de lokala förhållandena kan tre vårdare samtidigt ordna småbarnspedagogik för högst tolv barn.

När det i ett familjedaghem samtidigt ordnas småbarnspedagogik för fler barn än vad som föreskrivs i 2 mom., ska en av familjedagvårdarna ha åtminstone den yrkesmässiga behörighet som anges i 28 § i lagen om småbarnspedagogik.

3 §
Studier som ger behörighet för barnskötare inom småbarnspedagogik

En sådan behörighetsgivande grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning som avses i 28 § i lagen om småbarnspedagogik ska innehålla eller kompletteras med obligatoriska examensdelar som ger kompetens i småbarnspedagogik och familjeverksamhet eller obligatoriska examensdelar som ger kompetens i kommunikation och teckenspråkshandledning.

En sådan behörighetsgivande grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen som avses i 28 § i lagen om småbarnspedagogik ska innehålla eller kompletteras med obligatoriska examensdelar som ger kompetens i pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga. För den som avlagt obligatoriska examensdelar som ger kompetens i arbete med personer med funktionsnedsättning räcker det dock med att avlägga den examensdel som gäller främjande av barns utveckling, välbefinnande och lärande.

En annan sådan lämplig examen som avses i 28 § i lagen om småbarnspedagogik är grundexamen i teckenspråkshandledning.

4 §
Familjedagvårdares behörighet för uppgifter som barnskötare inom småbarnspedagogik

En person som har avlagt yrkesexamen för familjedagvårdare eller en yrkesexamen inom pedagogisk verksamhet och handledning som ger motsvarande kompetens är behörig för uppgiften som barnskötare inom småbarnspedagogik enligt 28 § i lagen om småbarnspedagogik efter att ha avlagt den examensdel i grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning som ger kompetens i genomförande av pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogik.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.

Helsingfors den 23 augusti 2018

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Janne Öberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.