741/2018

Nådendal den 10 augusti 2018

Lag om ändring av 18 och 89 § i banlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i banlagen (110/2007) 89 § 6 mom., sådant det lyder i lag 567/2016, och

ändras 18 § 4 mom., sådant det lyder i lag 567/2016, som följer:

18 §
Avlägsnande av plankorsningar

Om användningen av en plankorsning på en enskild väg medför omedelbar fara för väg- eller järnvägstrafikens säkerhet, kan banhållaren besluta att väghållaren för att avvärja faran ska göra behövliga ändringar av plankorsningen eller den del av vägen som leder till korsningen eller besluta att plankorsningen ska stängas, avlägsnas eller flyttas, eller fastställa begränsningar för fordonstrafiken i plankorsningen. Banhållaren ska i god tid på förhand underrätta väghållaren om en ändring som avses i detta moment. Om väghållaren försummar de skyldigheter som anges i beslutet, får banhållaren utföra eller låta utföra de behövliga åtgärderna på väghållarens bekostnad, samt trots det som föreskrivs i 71 § 1 mom. i vägtrafiklagen (729/2018) sätta upp en trafikanordning som begränsar trafiken i plankorsningen. Anordnandet av behövliga ersättande trafikförbindelser som föranleds av ändring, flytt eller avlägsnande av en plankorsning och därmed förknippade ersättningsfrågor behandlas vid en förrättning av enskild väg som banhållaren ska ansöka om efter att ha meddelat sitt beslut.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 180/2017
KoUB 16/2018
RSv 65/2018

Nådendal den 10 augusti 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.