730/2018

Nådendal den 10 augusti 2018

Lag om ändring av fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonslagen (1090/2002) 21 § och 96 § 4 mom., sådana de lyder, 21 § i lagarna 1042/2014 och 507/2017 och 96 § 4 mom. i lag 992/2016, samt

fogas till lagen en ny 21 a § och till 96 §, sådan den lyder i lagarna 992/2016, 473/2017 och 728/2017, nya 6–9 mom. som följer:

21 §
Ambulans och fordon för prehospital akutsjukvård

En ambulans är ett fordon i kategori M som är avsett för transport av sjuka eller skadade människor och som har specialutrustning för det ändamålet.

Ett fordon för prehospital akutsjukvård är ett fordon som är utrustat för uppgifter inom den prehospitala akutsjukvård som avses i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

Bestämmelser om närmare klassificering av ambulanser och fordon för prehospital akutsjukvård, dimensionering av karosseri och patientutrymme, prestanda samt medicinsk och annan utrustning utfärdas vid behov genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om de tekniska kraven på och installeringen av igenkänningslyktor, varningslyktor, reflektorer, reflekterande märkning och ljudsignalanordningar som det speciella ändamål som ambulanser och fordon för prehospital akutsjukvård används för förutsätter.

21 a §
Utryckningsfordon

Utryckningsfordon är räddningsbilar, polisfordon, gränsbevakningsväsendets fordon, Tullens fordon, ambulanser, fordon för prehospital akutsjukvård, försvarsmaktens räddningsbilar, försvarsmaktens ambulanser och militärpolisfordon, vilka är utrustade med en varningslykta med blått blinkande ljus och en ljudsignalanordning för utryckningsfordon.

96 §
Fordonsförseelse

En förare kan påföras en avgift för trafikförseelse på 40 euro, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheten enligt 66 a § 2 mom. att medföra handlingar vid framförande av ett motordrivet fordon.


En förare, ägare eller varaktig innehavare av ett fordon kan påföras en avgift för trafikförseelse på 70 euro, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om motordrivna fordons eller släpfordons konstruktion, utrustning eller skick i 4 §, 7 § 1 mom. eller 9 § 1 mom. En mopedist eller en ägare eller varaktig innehavare av en moped kan påföras en avgift för trafikförseelse på 40 euro för en förseelse som avses i detta moment.

En förare kan påföras en avgift för trafikförseelse på 70 euro, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett obesiktat, oregistrerat eller avställt fordon i strid med 8 § 1 mom. eller 85 § 1 mom.

För en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången underlåtelse att enligt 64 § 1 mom. göra en anmälan av ett fordons sådana registeruppgifter som gäller något annat än användning av fordonet i trafik kan ägaren eller innehavaren av fordonet påföras en avgift för trafikförseelse på 70 euro.

Bestämmelser om påförande, delgivning och verkställighet av avgifter för trafikförseelser finns i vägtrafiklagen (729/2018).


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

På i denna lag avsedda gärningar och försummelser som skett före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de straffansvarsbestämmelser i denna lag och i 4, 5 och 10 § i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016) som gällde vid ikraftträdandet. Om tillämpningen av denna lag skulle leda till ett lindrigare slutresultat ska detta beaktas när straffet bestäms.

RP 180/2017
KoUB 16/2018
RSv 65/2018

Nådendal den 10 augusti 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.