719/2018

Rättelser till förordningen.

Nådendal den 10 augusti 2018

Lag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete (forskar- och studerandedirektivet).

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på tredjelandsmedborgare enligt 4 § 1 punkten som ansöker om eller har beviljats tillträde till en medlemsstats (medlemsstat) territorium i Europeiska unionen (unionen) för forskning, studier, praktik eller deltagande i volontärarbete som utförs inom ramen för unionens volontärprogram.

Lagen ska inte tillämpas på tredjelandsmedborgare

1) som ansöker om internationellt skydd, som får internationellt skydd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet eller som beviljats tillfälligt skydd i en medlemsstat i enlighet med rådets direktiv 2001/55/EG om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta,

2) vars utvisning har skjutits upp på grund av faktiska eller rättsliga omständigheter,

3) som är familjemedlemmar till medborgare i någon medlemsstat som har utövat sin rätt till fri rörlighet inom unionen,

4) som har ställning som varaktigt bosatta i en medlemsstat i enlighet med rådets direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning,

5) som, i likhet med sina familjemedlemmar och oavsett medborgarskap, har rättigheter i fråga om fri rörlighet som motsvarar unionsmedborgares rättigheter enligt avtal antingen mellan unionen och dess medlemsstater och tredjeländer eller mellan unionen och tredjeländer,

6) som kommer till en medlemsstat som praktikanter inom ramen för en företagsintern förflyttning av personal enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal,

7) som har beviljats inresa och vistelse som högkvalificerade arbetstagare i enlighet med rådets direktiv 2009/50/EG om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning.

3 §
Förhållande till utlänningslagen

På i denna lag avsedda tredjelandsmedborgares inresa, utresa, vistelse och arbete tillämpas bestämmelserna i utlänningslagen (301/2004), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) tredjelandsmedborgare medborgare i andra länder än i Europeiska unionens medlemsstater eller Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz,

2) forskare en tredjelandsmedborgare som innehar en doktorsexamen eller högre högskoleexamen som ger tillträde till doktorandutbildning, som väljs ut av ett forskningsorgan och som beviljats inresa till en medlemsstats territorium för att bedriva forskningsverksamhet som normalt kräver sådan examen,

3) studerande en tredjelandsmedborgare som har antagits vid en högskola och som beviljats inresa till en medlemsstats territorium för att som huvudsaklig verksamhet på heltid följa ett studieprogram som leder till en högskoleexamen, och tredjelandsmedborgare som antagits till en annan läroanstalt än en högskola och som beviljats rätt att delta i ett studieprogram som leder till ett yrke eller en examen; det kan också vara fråga om en förberedande kurs före sådan utbildning eller obligatorisk praktik,

4) praktikant en tredjelandsmedborgare som beviljats rätt att i Finland delta i praktik som bygger på ett anställningsförhållande i syfte att förvärva kunskaper och erfarenheter i en yrkesmiljö,

5) volontär en tredjelandsmedborgare som beviljats rätt att delta i volontärarbete i Finland inom ramen för unionens volontärprogram och som inte omfattas av ett anställningsförhållande,

6) högskola läroanstalter som bedriver verksamhet och är belägna i Finland, som följer det finländska högskolesystemet och som har rätt att ordna examensinriktad eller annan utbildning enligt högskolelagstiftningen,

7) värdenhet ett forskningsorgan, en högskola, en läroanstalt, en organisation som ansvarar för ett volontärprogram eller en enhet som tar emot praktikanter och i vars verksamhet en tredjelandsmedborgare deltar och som ligger i Finland, oavsett enhetens rättsliga form,

8) första medlemsstat den medlemsstat som först utfärdar ett tillstånd för en tredjelandsmedborgare,

9) andra medlemsstat varje annan medlemsstat än den första medlemsstaten,

10) unionsprogram eller multilaterala program som innefattar rörlighetsåtgärder program finansierade av unionen eller medlemsstaterna som främjar tredjelandsmedborgares rörlighet i unionen eller i de medlemsstater som deltar i de respektive programmen,

11) tillstånd ett uppehållstillstånd som har utfärdats genom användning av det enhetliga formulär som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland och som ger innehavaren av tillståndet rätt att lagligen vistas på en medlemsstats territorium,

12) familjemedlemmar tredjelandsmedborgare enligt definitionen i artikel 4.1 i rådets direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening.

5 §
Avtal med forskningsorgan

Ett forskningsorgan som vill ta emot en forskare i forskningssyfte ska ingå ett avtal med forskaren. Ett forskningsorgan får ingå ett avtal om det har godkänt forskningsprojektet efter att först ha kontrollerat projektets syfte, bedömt dess planerade längd och kontrollerat tillgången till den finansiering som behövs för att genomföra projektet samt kvalifikationerna hos forskaren från tredjeland.

Avtalet ska innehålla följande uppgifter:

1) rubriken för eller syftet med forskningsverksamheten eller forskningsområdet,

2) ett åtagande av forskaren att slutföra forskningsverksamheten och ett åtagande av forskningsorganet att ta emot forskaren i detta syfte,

3) forskningsverksamhetens start- och slutdatum eller dess uppskattade längd,

4) information om rättsförhållandet mellan forskningsorganet och forskaren,

5) om det är fråga om ett anställningsförhållande, anställningsvillkor som följer giltiga bestämmelser och det kollektivavtal som ska tillämpas,

6) information om planerad rörlighet i en eller flera andra medlemsstater, om rörligheten är känd vid tiden för ansökan om uppehållstillstånd i Finland.

Avtalet hävs om forskaren inte beviljas rätt till inresa eller om rättsförhållandet mellan forskaren och forskningsorganet upphör. Forskningsorganet ska utan dröjsmål underrätta Migrationsverket om detta och om varje omständighet som kan förhindra att avtalet genomförs.

6 §
Beviljande av uppehållstillstånd för vetenskaplig forskning

En tredjelandsmedborgare beviljas uppehållstillstånd för forskare för vetenskaplig forskning, om han eller hon har ingått avtal med ett forskningsorgan enligt 5 §.

En förutsättning för uppehållstillstånd är att forskarens försörjning är tryggad på det sätt som föreskrivs i 39 § i utlänningslagen eller, om det är fråga om ett anställningsförhållande, med inkomsten av förvärvsarbetet.

Uppehållstillståndet beviljas som kontinuerligt tillstånd för två år eller högst för den tid avtalet är giltigt, om giltighetstiden är under två år. Ett fortsatt uppehållstillstånd beviljas för högst fyra år.

7 §
Beviljande av uppehållstillstånd för studier

En tredjelandsmedborgare beviljas uppehållstillstånd för studier, om han eller hon har antagits som studerande vid en i Finland belägen

1) högskola och har betalat högskolans avgifter, eller

2) annan läroanstalt än en högskola, om studierna leder till en examen eller ett yrke eller också för andra studier, om det finns en motiverad orsak till att bevilja uppehållstillstånd.

En förutsättning för uppehållstillstånd är att den studerandes försörjning är tryggad på det sätt som föreskrivs i 39 § i utlänningslagen. Ett ytterligare krav för att uppehållstillstånd ska beviljas är att tredjelandsmedborgaren har en försäkring som täcker sjukvårdskostnaderna. Om den beräknade studietiden är minst två år räcker det med att försäkringen täcker läkemedelskostnaderna.

Uppehållstillståndet kan beviljas som ett tillfälligt tillstånd för två år, om inte tillståndet söks för kortare tid eller för högst den tid som studierna varar, om studietiden understiger två år.

8 §
Beviljande av uppehållstillstånd för praktik

En tredjelandsmedborgare beviljas uppehållstillstånd för praktik om

1) det vid tidpunkten för ansökan om uppehållstillstånd har gått högst två år från det att högskoleexamen avlades eller tredjelandsmedborgaren deltar i ett studieprogram som leder till en högskoleexamen,

2) praktiken ingår i ett mellanstatligt avtal eller medborgarorganisationers utbytesprogram, eller

3) tredjelandsmedborgaren är 18–30 år och utför praktik samtidigt som han eller hon studerar finska eller svenska vid en utländsk högskola eller när praktikbranschen motsvarar tredjelandsmedborgarens studier eller examen.

En förutsättning för uppehållstillstånd är att praktikantens försörjning är tryggad med inkomster av förvärvsarbete.

En ytterligare förutsättning för uppehållstillstånd är att värdenheten styrker att praktiken inte ersätter något arbetstillfälle. Tredjelandsmedborgaren ska visa upp ett praktikavtal som ingåtts med värdenheten, vars villkor följer giltiga bestämmelser och det kollektivavtal som ska tillämpas och som innehåller följande uppgifter:

1) en beskrivning av praktikprogrammet, med uppgifter om dess utbildningssyfte eller utbildningsinnehåll,

2) praktikens längd,

3) tjänstgörings- och handledningsförhållandena under praktiken,

4) tiderna för praktiktjänstgöringen,

5) rättsförhållandet mellan praktikanten och värdenheten.

Uppehållstillståndet beviljas som tillfälligt tillstånd för högst 18 månader som är den maximala praktiktiden.

9 §
Beviljande av uppehållstillstånd för volontärarbete

En tredjelandsmedborgare beviljas uppehållstillstånd för volontärarbete som utförs inom ramen för unionens volontärprogram, förutsatt att han eller hon har ingått ett avtal med den värdenhet som ansvarar för volontärverksamheten. I avtalet ska ingå följande uppgifter:

1) en beskrivning av volontärprogrammet,

2) volontärarbetets längd,

3) tjänstgörings- och handledningsförhållandena för volontärprogrammet,

4) tiderna för volontärtjänstgöringen,

5) uppgift om de medel som finns tillgängliga för att täcka kostnaderna för tredjelandsmedborgarens uppehälle och logi och en minimisumma fickpengar för hela vistelsen,

6) vid behov den utbildning tredjelandsmedborgaren kommer att få som hjälp för att kunna utföra volontärarbetet.

En förutsättning för uppehållstillstånd är att volontärens försörjning är tryggad på det sätt som föreskrivs i 39 § i utlänningslagen.

Uppehållstillståndet beviljas som tillfälligt tillstånd för högst ett år.

10 §
Beviljande av uppehållstillstånd för att söka arbete eller bedriva företagsverksamhet

En tredjelandsmedborgare som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av 6 eller 7 § beviljas efter att ha slutfört sitt forskningsarbete eller avlagt examen uppehållstillstånd för att söka arbete eller bedriva företagsverksamhet.

En förutsättning för uppehållstillstånd är att försörjningen för den person som avses i 1 mom. är tryggad på det sätt som föreskrivs i 39 § i utlänningslagen.

Uppehållstillståndet beviljas som tillfälligt tillstånd för högst ett år efter att det föregående tillståndet har gått ut. Uppehållstillståndet beviljas dock som kontinuerligt tillstånd, om det tidigare var kontinuerligt.

Om examensbevis från högskola, utbildningsbevis eller annat bevis på formella kvalifikationer, eller en bekräftelse från forskningsorganet om att forskningsverksamheten har slutförts, inte finns tillgängliga förrän det uppehållstillstånd som har beviljats enligt 6 eller 7 § löper ut, och alla övriga villkor är uppfyllda, får tredjelandsmedborgaren vistas i landet en skälig tid i syfte att lägga fram en sådan handling eller bekräftelse.

11 §
Grunder för avslag på ansökan

En ansökan om uppehållstillstånd enligt denna lag ska avslås om

1) villkoren enligt 6–9 § inte uppfylls,

2) de handlingar som uppvisas har erhållits på ett bedrägligt sätt, har förfalskats eller ändrats, eller

3) tredjelandsmedborgaren ses som ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan.

En ansökan får avslås om

1) värdenheten inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande social trygghet, skatter, arbetstagares rättigheter eller anställningsvillkor,

2) de villkor som följer av lagstiftning, kollektivavtal eller praxis inte uppfylls av värdenheten,

3) värdenheten har ålagts sanktioner för odeklarerat arbete eller olaglig anställning,

4) värdenheten har inrättats eller drivs huvudsakligen för att underlätta inresa för forskare, studerande, praktikanter eller volontärer,

5) värdenhetens företag har försatts i konkurs eller har ingen ekonomisk verksamhet, eller

6) det kan visas att tredjelandsmedborgarens inresa avser andra ändamål än de för vilka han eller hon ansöker om inresa.

En ansökan om uppehållstillstånd enligt 10 § får avslås om

1) de villkor som anges i den paragrafen inte uppfylls,

2) tredjelandsmedborgaren inte längre uppfyller villkoren för inresa och vistelse i landet, eller

3) 1 mom. 2 eller 3 punkten ska tillämpas.

I de fall som avses i 2 och 3 mom. ska hänsyn tas till de särskilda förhållandena i fallet som helhet och proportionalitetsprincipen iakttas.

12 §
Återkallelse av uppehållstillstånd eller beslut att inte förlänga tillstånd

Ett uppehållstillstånd som beviljats med stöd av 6–10 § ska återkallas eller ansökan om förlängning avslås, om

1) tredjelandsmedborgaren inte längre uppfyller villkoren i 6–10 §,

2) det uppehållstillstånd eller den handling som visas upp har erhållits på ett bedrägligt sätt, har förfalskats eller ändrats, eller

3) tredjelandsmedborgaren vistas i landet för andra ändamål än de för vilka tredjelandsmedborgaren beviljades uppehållstillstånd.

Myndigheten får återkalla eller besluta att inte förlänga ett uppehållstillstånd, om

1) värdenheten inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande social trygghet, skatter, arbetstagares rättigheter eller anställningsvillkor,

2) de villkor som följer av lagstiftning, kollektivavtal eller praxis inte uppfylls av värdenheten,

3) värdenheten har ålagts sanktioner för odeklarerat arbete eller olaglig anställning,

4) värdenheten har inrättats eller drivs huvudsakligen för att underlätta inresa för forskare, studerande, praktikanter eller volontärer,

5) värdenhetens företag har försatts i konkurs eller har ingen ekonomisk verksamhet,

6) den studerande inte iakttar de tidsfrister som gäller för bedrivande av ekonomisk verksamhet eller gör inte tillräckliga framsteg i sina studier, eller

7) tredjelandsmedborgaren ses som ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan.

Om myndigheten kan återkalla eller besluta att inte förlänga en studerandes uppehållstillstånd enligt 2 mom. 1 eller 3–5 punkten, får den studerande med stöd av giltigt uppehållstillstånd fortsätta bedriva studier vid en annan läroanstalt eller göra en ny ansökan i avsikt att få en annan läroanstalt att ta emot honom eller henne för att delta i ett motsvarande studieprogram i syfte att fullfölja sina studier.

I de fall som avses i 2 och 3 mom. ska man ta hänsyn till de särskilda förhållandena i fallet som helhet och iaktta proportionalitetsprincipen.

Migrationsverket ska utan dröjsmål underrätta den medlemsstat till vilken tredjelandsmedborgaren har rest in med stöd av forskar- och studerandedirektivet om att det uppehållstillstånd som verket beviljat har återkallats.

13 §
Anteckningar i uppehållstillståndskortet

I uppehållstillståndskortet antecknas ”forskare”, ”studerande”, ”praktikant” eller ”volontär” beroende på enligt vilken grund uppehållstillståndet beviljas.

Om en forskare eller en studerande beviljas uppehållstillstånd på den grunden att han eller hon kommer till en medlemsstat inom ramen för unionsprogram eller multilaterala program som innefattar rörlighetsåtgärder eller avtal mellan två eller flera erkända högskolor, ska en anteckning om programmet eller avtalet göras i uppehållstillståndskortet.

Om en forskare beviljas uppehållstillstånd för rörlighet för längre vistelse, ska i uppehållstillståndskortet anges ”forskare-rörlighet”.

14 §
Studerandes rätt att arbeta

Tredjelandsmedborgare som beviljats uppehållstillstånd enligt 7 § har rätt att arbeta förutsatt att

1) arbetet är praktik som ingår i examen eller ett slutarbete som ingår i studierna och utförs som förvärvsarbete,

2) arbetsmängden utjämnas till i genomsnitt 25 timmar per vecka under den tid då egentlig undervisning ordnas vid läroanstalten, eller

3) ett heltidsarbete infaller under en tid då egentlig undervisning inte ordnas vid läroanstalten.

15 §
Rätten att börja arbeta och bedriva företagsverksamhet

En tredjelandsmedborgare som har slutfört sin forskning eller avlagt examen får fortsätta det arbete eller den företagsverksamhet som han eller hon har utfört med stöd av ett tidigare uppehållstillstånd eller börja ett nytt arbete eller bedriva företagsverksamhet, om ansökan om fortsatt uppehållstillstånd har gjorts under den tid det uppehållstillstånd som beviljats enligt 6 eller 7 § var i kraft.

Tredjelandsmedborgare som beviljats uppehållstillstånd enligt 10 § får börja arbeta när de har hittat ett arbete eller bedriva företagsverksamhet.

På fortsatt uppehållstillstånd som söks för arbete och företagsverksamhet tillämpas bestämmelserna i 5 kap. i utlänningslagen, om det inte är fråga om uppehållstillstånd som söks med stöd av 6 eller 8 § i denna lag. Ett negativt beslut om fortsatt uppehållstillstånd innebär att arbetet och företagsverksamheten inte får fortsätta, även om ändring i beslutet söks genom besvär.

16 §
Rätten för forskares familjemedlemmar att vistas och arbeta i landet

Familjemedlemmar till en forskare från tredjeland som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 6 eller 10 § beviljas enligt denna lag kontinuerligt uppehållstillstånd på grund av familjeband. Giltighetstiden för uppehållstillståndet får inte vara längre än för forskarens uppehållstillstånd.

Familjemedlemmarnas försörjning ska vara tryggad på det sätt som föreskrivs i 39 § i utlänningslagen.

Familjemedlemmar har rätt att förvärvsarbeta i enlighet med bestämmelserna i utlänningslagen.

17 §
Forskares rörlighet

Om en forskare har fått uppehållstillstånd för forskare i den första medlemsstaten och de villkor för rörlighet som anges nedan är uppfyllda, har forskaren rätt att vistas och arbeta i Finland i högst två år för att bedriva en del av sin forskning vid ett forskningsorgan.

18 §
Rörlighet för forskares familjemedlemmar

En forskares familjemedlemmar som har ett giltigt uppehållstillstånd beviljat av den första medlemsstaten, har rätt till inresa och vistelse i Finland tillsammans med forskaren, om de villkor för rörlighet som anges nedan är uppfyllda.

19 §
Studerandes rörlighet

En studerande som har ett giltigt uppehållstillstånd beviljat av den första medlemsstaten och som omfattas av ett unionsprogram eller multilateralt program som innefattar rörlighetsåtgärder eller ett avtal mellan två eller flera högskolor, har rätt till inresa och vistelse i landet i högst 360 dagar för att bedriva en del av sina högskolestudier i Finland. En studerande har rätt att arbeta enligt vad som föreskrivs i 14 §.

En studerande som inte uppfyller de villkor för rörlighet som föreskrivs i 1 mom. ska ansöka om uppehållstillstånd för studier enligt 6 § för att kunna bedriva en del av sina studier vid en högskola i Finland.

20 §
Skyldighet att underrätta Finland om rörlighet

Forskare ska underrätta Migrationsverket och den behöriga myndigheten i den första medlemsstaten om sin avsikt att bedriva en del av forskningen i Finland och studerande ska underrätta de nämnda myndigheterna om sin avsikt att bedriva en del av studierna i Finland. Forskare ska också underrätta de nämnda myndigheterna om familjemedlemmarnas rörlighet.

De nämnda myndigheterna ska underrättas

1) vid tidpunkten för ansökan om uppehållstillstånd innan forskaren eller studeranden anländer till den första medlemsstaten, om rörligheten till Finland redan planerats, eller

2) efter att forskaren eller studeranden har beviljats inresa till den första medlemsstaten, så snart den planerade rörligheten till Finland är känd.

Värdenheten, forskaren och studeranden ska underrätta Migrationsverket om sådana ändringar som påverkar förutsättningarna för rörlighet.

21 §
Underrättelsens innehåll

Med underrättelsen enligt 20 § ska forskaren lämna följande uppgifter och handlingar:

1) en kopia av ett giltigt resedokument och ett giltigt tillstånd som utfärdats av den första medlemsstaten och som täcker rörlighetsperioden,

2) det avtal som ingåtts med forskningsorganet i Finland,

3) rörlighetens planerade längd inklusive datum för dess början och slut, om detta inte framgår av avtalet,

4) bevis som styrker att forskaren under sin vistelse kommer att ha tillräckliga medel för att bekosta sitt uppehälle utan att behöva ta det finländska systemet för social trygghet i anspråk samt medel för återresan till den första medlemsstaten, om forskaren inte uppfyller villkoren för rörlighet,

5) bevis som styrker att avgiften för underrättelsen om rörlighet är betald.

För de familjemedlemmar som följer med forskaren ska i underrättelsen ingå uppgifterna i 1 mom. 1 och 3–5 punkten, och dessutom bevis som styrker att familjemedlemmarna har vistats tillsammans med forskaren som medlemmar i forskarens familj i den första medlemsstaten och att familjemedlemmarna har försäkring som täcker sjukvårdskostnaderna.

För studerande ska i underrättelsen ingå de uppgifter eller handlingar som anges i 1 mom. 1 och 3–5 punkten samt bevis som styrker att studeranden

1) bedriver en del av studierna i Finland inom ramen för unionsprogram eller multilaterala program som innefattar rörlighetsåtgärder, eller ett avtal mellan två eller flera högskolor,

2) har antagits vid en högskola i Finland,

3) har betalat de avgifter som krävs av högskolan,

4) är försäkrad för sjukvårdskostnaderna.

22 §
Invändningar mot rörlighet

Migrationsverket får invända mot forskares och studerandes rörlighet till Finland inom 30 dagar efter det att verket tagit emot en fullständig underrättelse, om

1) de uppgifter som avses i 21 § 1 eller 3 mom. inte följer med underrättelsen,

2) de handlingar som uppvisas har erhållits på ett bedrägligt sätt, har förfalskats eller ändrats,

3) någon av de grunder för avslag som anges i 11 § 2 mom. blir tillämplig, eller

4) vistelsens maximala längd enligt 17 eller 19 § har nåtts.

Migrationsverket får inom den tid som anges i 1 mom. invända mot rörligheten för forskares familjemedlemmar, om

1) villkoren enligt 21 § 2 mom. inte är uppfyllda,

2) den maximala längden för forskarens vistelse enligt 17 § har nåtts, eller

3) de handlingar som uppvisas har erhållits på ett bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats.

Migrationsverket ska invända mot rörligheten, om en tredjelandsmedborgare ses som ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan.

Om Migrationsverket inte invänder mot rörligheten, ska det ge tredjelandsmedborgaren ett intyg som styrker att personen har rätt att vistas i Finland.

23 §
Underrättelse om invändningar mot rörlighet

Migrationsverket ska utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i den första medlemsstaten och den som lämnat underrättelsen om att de invänder mot forskarens, dennes familjemedlemmars eller studerandens rörlighet till Finland.

24 §
Följderna av invändningar mot rörlighet

Om Migrationsverket på grundval av 22 § invänder mot rörligheten och rörligheten ännu inte har ägt rum, ska forskaren inte beviljas rätt att bedriva en del av forskningen i Finland, studeranden inte beviljas rätt att bedriva en del av studierna i Finland och familjemedlemmarna inte beviljas rätt att komma till Finland. Om rörligheten redan har ägt rum ska forskaren och hans eller hennes familjemedlemmar samt studeranden genast upphöra med all verksamhet i Finland och lämna landet.

25 §
Inresa efter underrättelse om rörlighet

Om en underrättelse om rörlighet har lämnats i enlighet med 20 § 2 mom. 1 punkten och Migrationsverket inte har framför några invändningar till den första medlemsstaten på grundval av 22 §, får en tredjelandsmedborgare som beviljats uppehållstillstånd för forskare, familjemedlem eller studerande komma till Finland när som helst under tillståndets giltighetstid.

Om en underrättelse om rörlighet har lämnats i enlighet med 20 § 2 mom. 2 punkten, får en tredjelandsmedborgare som beviljats uppehållstillstånd för forskare, familjemedlem eller studerande komma till Finland genast efter underrättelsen eller när som helst under tillståndets giltighetstid. Om Migrationsverket inte till den första medlemsstaten har framfört några invändningar på grundval av 22 § mot den studerandes rörlighet, får en tredjelandsmedborgare som beviljats uppehållstillstånd för studerande resa in i Finland när som helst under tillståndets giltighetstid.

26 §
Återkomst till Finland efter rörlighetsperioden

Om en forskare, hans eller hennes familjemedlemmar eller en studerande har rest in och vistas i en annan medlemsstat i unionen, men inte längre uppfyller villkoren för rörlighet där eller om ett uppehållstillstånd som beviljats av Finland inte längre är i kraft eller om det har återkallats under rörlighetsperioden, ska tredjelandsmedborgaren, efter begäran från den andra medlemsstaten, tillåtas att återvända till Finland, utan formaliteter eller dröjsmål, med en handling som beviljats av en finsk myndighet enligt forskar- och studerandedirektivet.

27 §
Behörig myndighet

Migrationsverket tar emot ansökningar om uppehållstillstånd och fattar beslut om att avslå, bevilja, återkalla och avstå från att förnya uppehållstillstånd. Migrationsverket tar också emot underrättelser om rörlighet och kan framföra invändningar mot rörligheten till Finland.

28 §
Beslut om ansökan

Ett beslut om ansökan om uppehållstillstånd ska delges sökanden snarast möjligt och senast inom 90 dagar efter att sökanden har lämnat in en fullständig ansökan.

Om uppgifterna i ansökan eller handlingarna är bristfälliga, ska Migrationsverket inom rimlig tid informera sökanden om vilka ytterligare uppgifter som krävs och fastställa en rimlig tidsfrist för sökanden att lämna uppgifterna. Den tidsfrist som avses i 1 mom. avbryts, till dess att de begärda tilläggsuppgifterna har lämnats. Om tilläggsuppgifterna eller handlingarna inte lämnas i tid, kan ansökan avslås.

Ansökan om uppehållstillstånd för en forskares familjemedlemmar ska behandlas samtidigt som forskarens ansökan, om ansökningarna har getts in samtidigt.

29 §
Betalning av avgift för behandling av ansökningar och underrättelser

En förutsättning för att behandlingen av en ansökan om uppehållstillstånd och en underrättelse om rörlighet enligt denna lag ska inledas sedan ansökan väckts och underrättelsen lämnats är att avgiften är betald.

Ett intyg över att behandlingsavgiften är betald ska bifogas ansökan eller underrättelsen.

En ansökan om uppehållstillstånd förfaller och invändning mot rörligheten från den första medlemsstaten till Finland görs, om avgiften inte betalas inom rimlig tid.

30 §
Kontaktpunkt

Migrationsverket är den kontaktpunkt som avses i artikel 37 i forskar- och studerandedirektivet, som samarbetar med kontaktpunkterna i de övriga medlemsstaterna och som ansvarar för att ta emot och översända de uppgifter om rörlighet som anges i denna lag.

31 §
Besvär

I beslut som fattats av Migrationsverket och som avses i denna lag får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I beslut av förvaltningsdomstolen får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen bara om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Migrationsverket har rätt att överklaga sådana beslut av förvaltningsdomstolen genom vilka beslut av Migrationsverket har upphävts eller ändrats.

32 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

Lagens 10 § tillämpas också på tredjelandsmedborgare som har beviljats uppehållstillstånd enligt utlänningslagen för studier eller forskning innan denna lag träder i kraft.

Om en studerandes ansökan om uppehållstillstånd är anhängig vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas dock de bestämmelser i utlänningslagen som gäller när denna lag träder.

RP 21/2018
FvUB 7/2018
RSv 72/2018

Nådendal den 10 augusti 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.