571/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Lag om ändring av 10 § i och bilagan till fordonsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 10 §, sådan den lyder i lagarna 943/2009, 1317/2011 och 307/2018, samt

fogas till bilagan, sådan den lyder i lag 1482/2015, en ny skattetabell 1 A som följer:

10 §
Grundskatt

Grundskatt påförs för person- och paketbilar (kategorierna M1, N1, M1G och N1G) samt för specialbilar vilkas största tillåtna totalmassa är högst 3 500 kilogram. Grundskattens belopp per dag bestäms enligt de bifogade skattetabellerna.

Skattebeloppet bestäms utifrån det koldioxidutsläpp som motsvarar bilens bränsleförbrukning som bestämts i enlighet med kraven i Europeiska unionens lagstiftning. Skattetabell 1 A tillämpas på bilar vilkas koldioxidutsläpp vid blandad körning bestämts enligt den globalt harmoniserade provcykel för lätta fordon som avses i kommissionens förordning (EU) 2017/1151 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 och i bilaga XXI till förordningen. Skattetabell 1 tillämpas på övriga bilar när det är fråga om

1) personbilar vars totalmassa är högst 2 500 kilogram och som har tagits i bruk första gången den 1 januari 2001 eller därefter eller personbilar vars totalmassa är över 2 500 kilogram och som har tagits i bruk första gången den 1 januari 2002 eller därefter,

2) bilar avsedda för två ändamål som har tagits i bruk första gången den 1 januari 2006 eller därefter, eller

3) paketbilar som har tagits i bruk första gången den 1 januari 2008 eller därefter.

Skattetabell 2 tillämpas på andra än i 2 mom. avsedda bilar. Skattetabell 2 tillämpas även om trafik- och transportregistret inte innehåller sådana uppgifter om bilens koldioxidutsläpp som uppfyller förutsättningarna enligt 2 mom.

Om ett fordon som avses i 1 mom. utnyttjar enbart el som drivkraft, är grundskatten det lägsta skattebeloppet enligt den skattetabell som ska tillämpas på bilen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Skattebeloppet per dag beräknas enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag till och med den 31 december 2019.

RP 74/2018
FiUB 7/2018
RSv 64/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Bilaga

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

SKATTETABELL 1 A
Fordonets CO2-utsläpp Skattens belopp
g/km cent/dag euro/365 dagar
0 29,10 106,21
1 29,20 106,58
2 29,20 106,58
3 29,30 106,94
4 29,40 107,31
5 29,40 107,31
6 29,50 107,67
7 29,50 107,67
8 29,60 108,04
9 29,70 108,40
10 29,80 108,77
11 29,80 108,77
12 29,90 109,13
13 30,00 109,50
14 30,00 109,50
15 30,10 109,86
16 30,20 110,23
17 30,30 110,59
18 30,30 110,59
19 30,40 110,96
20 30,50 111,32
21 30,60 111,69
22 30,60 111,69
23 30,70 112,05
24 30,80 112,42
25 30,90 112,78
26 31,00 113,15
27 31,00 113,15
28 31,10 113,51
29 31,20 113,88
30 31,30 114,24
31 31,40 114,61
32 31,50 114,97
33 31,50 114,97
34 31,60 115,34
35 31,70 115,70
36 31,80 116,07
37 31,90 116,43
38 32,00 116,80
39 32,10 117,16
40 32,20 117,53
41 32,30 117,89
42 32,40 118,26
43 32,50 118,62
44 32,60 118,99
45 32,70 119,35
46 32,80 119,72
47 32,90 120,08
48 33,00 120,45
49 33,10 120,81
50 33,20 121,18
51 33,30 121,54
52 33,40 121,91
53 33,50 122,27
54 33,60 122,64
55 33,70 123,00
56 33,80 123,37
57 33,90 123,73
58 34,00 124,10
59 34,20 124,83
60 34,30 125,19
61 34,40 125,56
62 34,50 125,92
63 34,60 126,29
64 34,70 126,65
65 34,90 127,38
66 35,00 127,75
67 35,10 128,11
68 35,20 128,48
69 35,40 129,21
70 35,50 129,57
71 35,60 129,94
72 35,70 130,30
73 35,90 131,03
74 36,00 131,40
75 36,10 131,76
76 36,30 132,49
77 36,40 132,86
78 36,50 133,22
79 36,70 133,95
80 36,80 134,32
81 37,00 135,05
82 37,10 135,41
83 37,20 135,78
84 37,40 136,51
85 37,50 136,87
86 37,70 137,60
87 37,80 137,97
88 38,00 138,70
89 38,10 139,06
90 38,30 139,79
91 38,40 140,16
92 38,60 140,89
93 38,80 141,62
94 38,90 141,98
95 39,10 142,71
96 39,20 143,08
97 39,40 143,81
98 39,60 144,54
99 39,70 144,90
100 39,90 145,63
101 40,10 146,36
102 40,20 146,73
103 40,40 147,46
104 40,60 148,19
105 40,80 148,92
106 40,90 149,28
107 41,10 150,01
108 41,30 150,74
109 41,50 151,47
110 41,70 152,20
111 41,90 152,93
112 42,00 153,30
113 42,20 154,03
114 42,40 154,76
115 42,60 155,49
116 42,80 156,22
117 43,00 156,95
118 43,20 157,68
119 43,40 158,41
120 43,60 159,14
121 43,80 159,87
122 44,00 160,60
123 44,20 161,33
124 44,40 162,06
125 44,60 162,79
126 44,80 163,52
127 45,10 164,61
128 45,30 165,34
129 45,50 166,07
130 45,70 166,80
131 45,90 167,53
132 46,20 168,63
133 46,40 169,36
134 46,60 170,09
135 46,80 170,82
136 47,10 171,91
137 47,40 173,01
138 47,70 174,10
139 48,10 175,56
140 48,50 177,02
141 48,80 178,12
142 49,20 179,58
143 49,60 181,04
144 50,00 182,50
145 50,40 183,96
146 50,80 185,42
147 51,20 186,88
148 51,60 188,34
149 52,00 189,80
150 52,50 191,62
151 52,90 193,08
152 53,30 194,54
153 53,70 196,00
154 54,20 197,83
155 54,60 199,29
156 55,10 201,11
157 55,50 202,57
158 56,00 204,40
159 56,50 206,22
160 56,90 207,68
161 57,40 209,51
162 57,90 211,33
163 58,40 213,16
164 58,90 214,98
165 59,40 216,81
166 59,90 218,63
167 60,40 220,46
168 60,90 222,28
169 61,40 224,11
170 61,90 225,93
171 62,50 228,12
172 63,00 229,95
173 63,50 231,77
174 64,10 233,96
175 64,60 235,79
176 65,20 237,98
177 65,70 239,80
178 66,30 241,99
179 66,90 244,18
180 67,40 246,01
181 68,00 248,20
182 68,60 250,39
183 69,20 252,58
184 69,80 254,77
185 70,40 256,96
186 71,00 259,15
187 71,60 261,34
188 72,20 263,53
189 72,80 265,72
190 73,40 267,91
191 74,00 270,10
192 74,70 272,65
193 75,30 274,84
194 75,90 277,03
195 76,60 279,59
196 77,20 281,78
197 77,90 284,33
198 78,50 286,52
199 79,20 289,08
200 79,90 291,63
201 80,50 293,82
202 81,20 296,38
203 81,90 298,93
204 82,50 301,12
205 83,20 303,68
206 83,90 306,23
207 84,60 308,79
208 85,30 311,34
209 86,00 313,90
210 86,70 316,45
211 87,40 319,01
212 88,10 321,56
213 88,80 324,12
214 89,50 326,67
215 90,20 329,23
216 91,00 332,15
217 91,70 334,70
218 92,40 337,26
219 93,10 339,81
220 93,90 342,73
221 94,60 345,29
222 95,30 347,84
223 96,10 350,76
224 96,80 353,32
225 97,50 355,87
226 98,30 358,79
227 99,00 361,35
228 99,80 364,27
229 100,50 366,82
230 101,30 369,74
231 102,00 372,30
232 102,70 374,85
233 103,50 377,77
234 104,20 380,33
235 105,00 383,25
236 105,80 386,17
237 106,50 388,72
238 107,30 391,64
239 108,00 394,20
240 108,80 397,12
241 109,50 399,67
242 110,30 402,59
243 111,00 405,15
244 111,80 408,07
245 112,50 410,62
246 113,30 413,54
247 114,00 416,10
248 114,80 419,02
249 115,50 421,57
250 116,30 424,49
251 117,10 427,41
252 117,70 429,60
253 118,30 431,79
254 118,90 433,98
255 119,50 436,17
256 120,10 438,36
257 120,70 440,55
258 121,30 442,74
259 121,90 444,93
260 122,50 447,12
261 123,10 449,31
262 123,70 451,50
263 124,30 453,69
264 124,90 455,88
265 125,40 457,71
266 126,00 459,90
267 126,60 462,09
268 127,20 464,28
269 127,80 466,47
270 128,40 468,66
271 128,90 470,48
272 129,50 472,67
273 130,10 474,86
274 130,70 477,05
275 131,20 478,88
276 131,80 481,07
277 132,40 483,26
278 132,90 485,08
279 133,50 487,27
280 134,00 489,10
281 134,60 491,29
282 135,10 493,11
283 135,70 495,30
284 136,30 497,49
285 136,80 499,32
286 137,30 501,14
287 137,90 503,33
288 138,40 505,16
289 139,00 507,35
290 139,50 509,17
291 140,00 511,00
292 140,60 513,19
293 141,10 515,01
294 141,60 516,84
295 142,10 518,66
296 142,60 520,49
297 143,20 522,68
298 143,70 524,50
299 144,20 526,33
300 144,70 528,15
301 145,20 529,98
302 145,70 531,80
303 146,20 533,63
304 146,70 535,45
305 147,20 537,28
306 147,70 539,10
307 148,10 540,56
308 148,60 542,39
309 149,10 544,21
310 149,60 546,04
311 150,10 547,86
312 150,50 549,32
313 151,00 551,15
314 151,40 552,61
315 151,90 554,43
316 152,40 556,26
317 152,80 557,72
318 153,30 559,54
319 153,70 561,00
320 154,20 562,83
321 154,60 564,29
322 155,00 565,75
323 155,50 567,57
324 155,90 569,03
325 156,30 570,49
326 156,70 571,95
327 157,20 573,78
328 157,60 575,24
329 158,00 576,70
330 158,40 578,16
331 158,80 579,62
332 159,20 581,08
333 159,60 582,54
334 160,00 584,00
335 160,40 585,46
336 160,80 586,92
337 161,20 588,38
338 161,60 589,84
339 161,90 590,93
340 162,30 592,39
341 162,70 593,85
342 163,10 595,31
343 163,40 596,41
344 163,80 597,87
345 164,20 599,33
346 164,50 600,42
347 164,90 601,88
348 165,20 602,98
349 165,60 604,44
350 165,90 605,53
351 166,30 606,99
352 166,60 608,09
353 166,90 609,18
354 167,30 610,64
355 167,60 611,74
356 167,90 612,83
357 168,20 613,93
358 168,50 615,02
359 168,90 616,48
360 169,20 617,58
361 169,50 618,67
362 169,80 619,77
363 170,10 620,86
364 170,40 621,96
365 170,70 623,05
366 171,00 624,15
367 171,30 625,24
368 171,60 626,34
369 171,90 627,43
370 172,10 628,16
371 172,40 629,26
372 172,70 630,35
373 173,00 631,45
374 173,20 632,18
375 173,50 633,27
376 173,80 634,37
377 174,00 635,10
378 174,30 636,19
379 174,50 636,92
380 174,80 638,02
381 175,10 639,11
382 175,30 639,84
383 175,50 640,57
384 175,80 641,67
385 176,00 642,40
386 176,30 643,49
387 176,50 644,22
388 176,70 644,95
389 177,00 646,05
390 177,20 646,78
391 177,40 647,51
392 177,60 648,24
393 177,90 649,33
394 178,10 650,06
395 178,30 650,79
396 178,50 651,52
397 178,70 652,25
398 178,90 652,98
399 179,10 653,71
400 179,30 654,44

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.