552/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Lag om ändring av 2 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 2 kap. 10 § 2 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 906/2017, och

fogas till 2 kap. 10 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 1001/2012 och 906/2017, en ny 6 punkt som följer:

2 kap.

Allmänna arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av förmåner

10 §
Studier

Som heltidsstudier betraktas


5) sådana studier enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) som ordnas för personer som passerat läropliktsåldern och vars omfattning är minst 22 kurser per läsår,

6) andra studier än de som avses i 1–5 punkten och vars omfattning enligt undervisningsprogrammet är i genomsnitt minst 25 veckotimmar.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På studier som en arbetssökande inlett före denna lags ikraftträdande tillämpas 2 kap. 10 § 2 mom. i den lydelse som gällde vid ikraftträdandet.

RP 58/2018
KuUB 4/2018
RSv 60/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo Terho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.