548/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 10 § 1 mom. och 32 e §, sådana de lyder i lag 532/2017, och

fogas till 10 §, sådan den lyder i lag 532/2017, ett nytt 3 mom., till 32 a §, sådan den lyder i lag 532/2017, ett nytt 2 mom. och till 32 h §, sådan den lyder i lag 532/2017, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

10 §
Finansiering som beviljas anordnare av yrkesutbildning samt kommunens statsandel

Genom ett beslut som fattas före finansårets början beviljas anordnare av yrkesutbildning basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och genomslagsfinansiering till en sådan andel av det belopp av varje finansieringsandel enligt 32 a § som motsvarar den relativa andel som utbildningsanordnarens prestationer utgör av alla utbildningsanordnares prestationer. Av det belopp enligt 32 a § som basfinansieringsandelen utgör dras dock först av beloppet av de höjningar efter prövning som avses i 32 e § och som fördelas genom ett beslut som fattas före finansårets början.


Av det belopp enligt 32 a § som basfinansieringsandelen utgör kan en del sparas för att fördelas under finansåret för målinriktade studerandeår enligt 32 c §, höjningar av basfinansieringen efter prövning enligt 32 e § och för eventuella rättelser eller korrigeringar.

32 a §
Finansieringsandelar

I finansiering som beviljas under finansåret på basis av en tilläggsbudget behöver finansieringsandelar enligt 1 mom. inte beaktas.

32 e §
Höjning av basfinansieringen efter prövning

Den basfinansiering som beviljas utbildningsanordnare kan efter prövning höjas av särskilda skäl som hänför sig till utbildningsanordnarens verksamhet. Höjning efter prövning kan av särskilda skäl beviljas även under finansåret. Undervisnings- och kulturministeriet beslutar på ansökan om höjning efter prövning.

32 h §
Strategifinansiering

Strategifinansiering som beviljas under finansåret på basis av en tilläggsbudget kan överskrida den andel som anges i 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

RP 57/2018
KuUB 3/2018
RSv 61/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.