545/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 69 i §, 133 e § 1 mom. och 149 a § 5 mom., sådana de lyder, 69 i § och 133 e § 1 mom. i lag 505/2014 samt 149 a § 5 mom. i lagarna 1301/2003 och 507/2014, som följer:

69 i §

Radio- och televisionssändningar, elektroniska tjänster och teletjänster som överlåts till andra än näringsidkare ska anses vara sålda i Finland när tjänsterna överlåts till en köpare som är etablerad i Finland eller som är bosatt eller stadigvarande vistas i Finland.

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte om

1) säljaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe endast i en medlemsstat i gemenskapen,

2) tjänsterna överlåts till någon annan än en näringsidkare, som är etablerad i någon annan medlemsstat än den medlemsstat som avses i 1 punkten eller är bosatt eller stadigvarande vistas i någon annan medlemsstat än den medlemsstat som avses i 1 punkten, och

3) det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av de överlåtelser som avses i 2 punkten överstiger under innevarande kalenderår inte 10 000 euro, och gjorde det inte heller under det föregående kalenderåret.

Om det tröskelvärde som avses i 2 mom. 3 punkten överskrids under ett kalenderår ska 2 mom. inte tillämpas från och med den tidpunkten.

En säljare som har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i Finland eller har ett fast driftställe i Finland har emellertid rätt att välja att försäljningslandet för de tjänster som avses i 2 mom. ska fastställas i enlighet med 1 mom. Valet är i kraft under minst två kalenderår. På en säljare som har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe i någon annan medlemsstat än Finland tillämpas motsvarande bestämmelser som gäller i etableringsmedlemsstaten.

133 e §

Med skattskyldig som inte är etablerad inom gemenskapen avses vid tillämpning av detta kapitel en näringsidkare som inte har etablerar sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe inom gemenskapen.


149 a §

Lättnad fås inte

1) i skatt som ska redovisas för skogsbruk,

2) i skatt som ska redovisas för överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet enligt 30 §,

3) i skatt som ska betalas för försäljning av anläggningstillgångar,

4) i skatt som köpare ska betala enligt 2 a, 8 a–8 d och 9 §,

5) i skatt som ska betalas för gemenskapsinternt förvärv enligt 2 b §, eller

6) i skatt som ska betalas för import av varor enligt 1 § 1 mom. 2 punkten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer efter ikraftträdandet av lagen.

RP 82/2018
FiUB 9/2018
RSv 73/2018
Rådets direktiv (EU) 2017/2455 (32017L2455); EUT L 348, 29.12.2017, s. 7

Helsingfors den 13 juli 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.