533/2018

Helsingfors den 5 juli 2018

Statsrådets förordning om ändring av 2 a § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) 2 a § 1 och 3 mom., sådana de lyder i förordning 1120/2010, som följer:

2 a §
Utbildning som leder till rätt att använda yrkesbeteckningen utbildad psykoterapeut

För att en person ska få använda den skyddade yrkesbeteckningen utbildad psykoterapeut krävs att han eller hon har genomgått psykoterapeututbildning vid ett i universitetslagen (558/2009) avsett universitet eller psykoterapiutbildning som ett sådant universitet ordnat tillsammans med en annan utbildningsorganisation. Det universitet som ordnar utbildningen ska ha utbildningsansvar inom det medicinska eller psykologiska området. Universitetet antar studerandena till psykoterapeututbildningen.


Villkoren för rätt att använda yrkesbeteckningen är minst två års erfarenhet av mentalvårdsarbete eller motsvarande uppgifter efter avlagd lämplig examen och före inledandet av psykoterapiutbildningen och att personen i fråga före psykoterapeututbildningen har avlagt

1) lämplig högre högskoleexamen eller lämplig yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen; i examen ska ingå eller utöver den ska dessutom ha avlagts studier i psykologi eller psykiatri omfattande sammanlagt 30 studiepoäng,

2) examen som sjukskötare på institutnivå och utöver examen specialisering i psykiatri, om studier i psykiatri inte ingått i examen, eller

3) annan i utlandet genomgången utbildning som motsvarar vad som föreskrivs i 1 eller 2 punkten.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.

Helsingfors den 5 juli 2018

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Konsultativ tjänsteman
Eila Mustonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.