525/2018

I Helsingfors den 27 juni 2018

Statsrådets förordning om produktivitetsnämnden

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Produktivitetsnämnden

För bedömning av produktiviteten och konkurrenskraften i Finlands ekonomi finns produktivitetsnämnden. Nämnden är ett sakkunnigorgan i anslutning till finansministeriet.

Nämnden är i sin verksamhet självständig i förhållande till varje offentlig myndighet som svarar för att utforma och genomföra politik inom produktivitets- och konkurrenskraftsområdet i medlemsstaten eller på europeisk nivå.

2 §
Uppgifter

Nämndens uppgift är att i enlighet med rådets rekommendation (2016/C 349/01) om inrättande av nationella produktivitetsnämnder

1) följa produktivitets- och konkurrenskraftsutvecklingen i Finlands ekonomi,

2) producera oberoende bedömningar av produktivitets- och konkurrenskraftsutvecklingen på kort och lång sikt,

3) inom ramen för den europeiska planeringsterminen årligen utarbeta och publicera en rapport om de uppföljnings- och bedömningsresultat som avses i 1 och 2 punkten, och

4) delta i diskussionen och informationsutbytet med övriga medlemsstaters produktivitetsnämnder och med Europeiska unionens kommitté för ekonomisk politik.

Vid skötseln av uppgiften kan nämnden:

1) utveckla bedömningen och mätningen av produktivitet och konkurrenskraft, och

2) beställa undersökningar och utredningar som bedömer produktiviteten och konkurrenskraften.

Nämnden bör i sin verksamhet beakta rådets rekommendation som nämns i 1 momentet.

Nämndens bedömningar ska basera sig på transparenta vetenskapliga metoder och tillförlitliga statistik- och registeruppgifter och andra uppgifter.

3 §
Sammansättning

Nämnden har en ordförande samt högst tre övriga medlemmar och för var och en av dem en personlig suppleant. Den som väljs till medlem bör ha erfarenhet av bedömning av produktivitet och konkurrenskraft.

I anslutning till nämnden kan andra organ inrättas till vilka det kan kallas in sakkunniga för att höras.

4 §
Utnämning och mandatperiod

Statsrådet förordnar nämndens ordförande och övriga medlemmar för tre år åt gången på föredragning av finansministeriet. Finansministeriet begär av de ekonomiska forskningsinstituten förslag till nämndens tre medlemmar och suppleanter.

Finansministeriet kan på förslag av nämnden utse en ordförande eller en medlem av nämnden, om ordföranden eller en medlem avgår under mandatperioden eller är förhindrad att delta i nämndens verksamhet.

5 §
Sekretariat

Finansministeriets ekonomiska avdelning är sekretariat för nämnden.

6 §
Arbetsordning och verksamhet

Finansministeriet utarbetar, efter att ha hört de forskningsinstitut som avses i 4 §, en arbetsordning för nämnden, i vilken det bland annat bestäms om medlemmarnas rättigheter och skyldigheter samt om förhållandet mellan nämnden och forskningsinstituten.

Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller, när ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden. Nämnden är beslutför när ordföranden och minst en medlem av nämnden är närvarande.

Ärenden avgörs med enkel majoritet. När rösterna faller lika avgör ordförandens röst.

Nämnden ska årligen göra upp en arbetsplan och överlämna statsrådet en översikt av sin verksamhet.

Nämnden ska vara i kontakt med övriga medlemsstaters nationella produktivitetsnämnder och med Europeiska unionens kommitté för ekonomisk politik.

Nämndens sekretariat ansvarar för administrativa uppgifter och arkivering.

7 §
Arvoden och kostnader

Till nämndens ordförande och medlemmar samt till sakkunniga som hörs av nämnden kan sammanträdesarvoden eller andra arvoden betalas med statsmedel. Finansministeriet fastställer arvodenas storlek.

Finansministeriet fastställer årligen en budget för nämndens övriga utgifter.

Ersättning för resekostnader betalas i enlighet med tjänste- och arbetskollektivavtalet om ersättning för resekostnader.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

I Helsingfors den 27 juni 2018

Finansminister
Petteri Orpo

Avdelningschef, överdirektör
Mikko Spolander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.