524/2018

Helsingfors den 27 juni 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om utrikesministeriet (1171/2005) den finska språkdräkten i förordningens rubrik och i 1 §, 2 §, den finska språkdräkten i 4 § samt 5 och 6 §, sådana de lyder, 2 § i förordning 512/2014, 5 § i förordning 361/2015 och 6 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 6 § 477/2008, 618/2012 och 361/2015, som följer:

2 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en politisk avdelning, en avdelning för externa ekonomiska relationer, en utvecklingspolitisk avdelning, en Europaavdelning, en östavdelning, en avdelning för Amerika och Asien, en avdelning för Afrika och Mellanöstern samt en kommunikationsavdelning. Utanför uppdelningen på avdelningar finns det vid ministeriet dessutom en rättstjänst, konsulära tjänster, protokolltjänster, administrativa tjänster, en ekonomienhet, en enhet för intern revision, en enhet för planering och forskning samt en enhet för utvärdering av utvecklingssamarbetet. I ministeriets arbetsordning kan det även bestämmas om andra enheter utanför avdelningarna.

5 §
Förordnanden att sköta uppgifter

I lagen om utrikesförvaltningen (204/2000) bestäms förordnandet av statssekreteraren som kanslichef till sin uppgift.

Statsrådet förordnar understatssekreterarna, avdelningscheferna, de biträdande avdelningscheferna, rättschefen, konsulär chef, protokollchefen, inspektören inom utrikesförvaltningen, personaldirektören och chefen för nationella säkerhetsmyndigheten till deras uppgifter.

Utrikesministeriet förordnar till övriga uppgifter vid ministeriet.

6 §
Behörighetsvillkor för vissa uppgifter

Till uppgiften som avdelningschef, biträdande avdelningschef, rättschef, konsulär chef, protokollchef, biträdande protokollchef och inspektör inom utrikesförvaltningen förordnas ett utrikesråd eller en specialtjänsteman som har varit enhetschef.

Till uppgiften som chef för någon annan verksamhetsenhet än en sådan som avses i 1 mom. förordnas en allmän tjänsteman som innehar en tjänst som utrikessekreterare eller en motsvarande eller högre tjänst, eller en specialtjänsteman som har en för uppgiften lämplig högre högskoleexamen.

Behörighetsvillkor i uppgiften som statssekreterare som kanslichef, understatssekreterare, avdelningschef, rättschef, konsulär chef och protokollchef är dessutom sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap, i de övriga uppgifter som avses i 1 mom. förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och i praktiken visad ledarförmåga samt i de uppgifter som avses i 2 mom. lämplighet för ledaruppgifter.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

Helsingfors den 27 juni 2018

Utrikesminister
Timo Soini

Jurist
Eeva Winter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.