513/2018

Helsingfors den 28 juni 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer (124/2017) 3 § som följer:

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

De avgifter som tas ut för att ta fram en uppgift enligt 34 § 2 mom. och för att lämna ut en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) fastställs av jord- och skogsbruksministeriet med iakttagande av bestämmelserna i nämnda paragraf.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer avgiften för intyg som skrivs in i en handling eller som utfärdas separat så att avgiften motsvarar prestationens självkostnadspris.

För en åtgärd som vidtas på begäran av en registrerad som avses i artikel 12.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) tas det ut en avgift, om den registrerades begäran om åtgärder är uppenbart ogrundad eller oskälig eller om den registrerade upprepade gånger framför begäranden om åtgärder. Avgiften bestäms utifrån antalet arbetstimmar som använts för åtgärden. För sakkunniguppdrag tas det ut 66 euro per arbetstimme och för biträdande uppdrag 47 euro per arbetstimme.


Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.

Helsingfors den 28 juni 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Toni Tuomainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.