507/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors 27 juni 2018

Statsrådets förordning om utfärdande av färdskrivarkort och undantag vid användning av färdskrivare

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av II avd. 2, 3 och 4 § i lagen om transportservice (320/2017):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om ansökan om och förnyande av färdskrivarkort, anmälningsskyldighet för innehavarna av korten, kortens giltighetstid samt undantag vid användningen av färdskrivare.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) kör- och vilotidsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85,

2) färdskrivarförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet.

3 §
Ansökan om färdskrivarkort

Ansökan om färdskrivarkort ska göras skriftligen eller elektroniskt.

Vid ansökan om verkstadskort och företagskort ska det visas upp ett handelsregisterutdrag.

Vid ansökan om förarkort ska det till ansökan fogas ett fotografi på vilket den sökande lätt kan kännas igen, om det inte tidigare införts ett fotografi av den sökande i fordonstrafikregistret eller trafik- och transportregistret. Om den som ansöker om förarkort inte har ett i Finland beviljat körkort, ska han eller hon visa upp ett körkort som är beviljat utomlands samt foga en kopia av det till ansökan.

Innan förarkortet överlämnas ska den sökande styrka sin identitet. Om ansökan har gjorts för att i enlighet med artikel 30 i färdskrivarförordningen byta ut ett förarkort utfärdat i en annan medlemsstat eller för att förnya ett kort som tidigare utfärdats i Finland, ska det tidigare utfärdade förarkortet returneras till den som utfärdar färdskrivarkort innan det nya kortet överlämnas till den sökande.

4 §
Anmälningsskyldighet för innehavare av färdskrivarkort och förnyelse av kort

Om ett förarkort skadas, förkommer eller blir stulet ska kortinnehavaren anmäla saken till den som utfärdar färdskrivarkort eller till Trafiksäkerhetsverket med iakttagande av vad som anges i färdskrivarförordningen.

Om ett verkstadskort, kontrollkort eller företagskort skadas, förkommer eller blir stulet ska saken anmälas till den som utfärdar färdskrivarkort eller till Trafiksäkerhetsverket.

Om de uppgifter om kortinnehavaren som är lagrade på färdskrivarkortet ändras under kortets giltighetstid, ska kortet förnyas.

5 §
Returnering av återkallat färdskrivarkort

Om Trafiksäkerhetsverket återkallar ett färdskrivarkort ska kortinnehavaren utan dröjsmål lämna det återkallade kortet till Trafiksäkerhetsverket, om inte något annat följer av utredningsskäl.

6 §
Färdskrivarkortets giltighetstid

Ett verkstadskort är giltigt i ett år och ett förarkort, kontrollkort och företagskort fem år, om inte något annat följer av 2 mom.

Bestämmelser om giltighetstiden för ett kort som utfärdas för att ersätta ett skadat, förkommet eller stulet färdskrivarkort finns i artikel 29 i färdskrivarförordningen.

7 §
Undantag i fråga om användningen av färdskrivare

Artiklarna 5–9 i kör- och vilotidsförordningen behöver inte följas eller färdskrivare användas i

1) fordon som används eller hyrs utan förare av företag som bedriver jordbruk, trädgårdsodling, husdjursskötsel eller fiske för körning inom en radie av 100 kilometer från den plats där företaget är beläget, förutsatt att körningen av fordonet inte är förarens huvudsakliga uppgift och att det med fordonet i liten omfattning transporteras egna produkter som säljs på ett torg eller i övrigt på en bestämd plats eller hästar som företaget själv har hand om,

2) fordon och fordonskombinationer med en största tillåtna massa som inte överstiger 7,5 ton och som används för utdelning av post enligt postlagen (415/2011) eller transport av material eller utrustning som föraren använder i sitt arbete, förutsatt att fordonet eller fordonskombinationen används inom en radie av 100 kilometer från den plats där företaget är beläget och att körningen av fordonet inte utgör förarens huvudsakliga uppgift,

3) fordon som uteslutande används på sådana öar med en areal av högst 2 300 kvadratkilometer som inte är förenade med fastlandet med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordonstrafik,

4) fordon som används för övningskörning och förarprov för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis, förutsatt att fordonet inte används för kommersiell transport,

5) fordon som används i samband med underhåll av avlopps-, översvämningsskydds-, vatten-, gas- och elanläggningar, underhåll och kontroll av vägar, insamling och bortskaffande av hushållsavfall, telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar och pejling efter radio- och televisionssändare eller radio- och televisionsmottagare,

6) fordon med mellan 10 och 17 sittplatser vilka används för ickekommersiell trafik,

7) fordon som är utrustade för att användas i undervisning, där undervisningen sker när fordonen står stilla,

8) fordon avsedda att användas för uppsamling av mjölk från gårdsbruksenheter och för återlämning,

9) fordon för transport av pengar eller värdeföremål,

10) fordon som används för transport av djuravfall eller djurkadaver som inte är avsedda som människoföda,

11) fordon som uteslutande används på vägar inom knutpunktsanläggningar som hamnar, intermodala terminaler och järnvägsterminaler,

12) fordon som används för transport av levande djur från gårdsbruksenheter till lokala marknader och omvänt eller till slakterier, inom en radie på 100 kilometer från gårdsbruksenheterna och

13) specialfordon som används av cirkusar eller nöjesparker.

8 §
Vissa undantag som gäller iakttagandet av kör- och vilotidsförordningen

Oberoende av vad som föreskrivs i kör- och vilotidsförordningen

1) får pauserna i bussar i linjetrafik delas upp i perioder om 15 minuter, och

2) får körtiden per dygn förlängas med högst två timmar jämfört med vad som föreskrivs i artikel 6 i kör- och vilotidsförordningen och vilotiden per dygn förkortas med högst en timme jämfört med vad som föreskrivs i artikel 8 i kör- och vilotidsförordningen när det gäller transporter som avses i 7 § 1 punkten.

Det undantag som avses 1 mom. 1 punkten gäller endast fordon som används i Lapplands landskap, Norra Österbottens landskap eller Kajanalands landskap eller i sådana kommuner där befolkningstätheten är mindre än fem invånare per kvadratkilometer. Undantaget gäller dessutom fordon som används för resor med start- eller slutpunkt i något av dessa områden. Undantaget gäller inte fordon som används i Uleåborg eller i Kajana.

Undantag från kör- och vilotidsförordningen som nämns i 1 mom. 1 punkten får göras även vid transport av levande fiskar mellan den 15 april och den 30 juni och mellan den 15 augusti och den 31 oktober enligt följande:

1) den maximala körtiden per dag förlängs med högst 2 timmar,

2) den genomsnittliga veckokörtiden på 45 timmar förlängs med högst 10 timmar,

3) den sammanlagda körtiden under två på varandra följande veckor förlängs med högst 20 timmar.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om färdskrivarkort (415/2005) samt 7 § i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992), sådan paragrafen lyder i förordningarna 1221/2007 och 476/2012.

Helsingfors 27 juni 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Jorma Hörkkö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.