498/2018

Helsingfors den 27 juni 2018

Statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018–2021

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av sådant stöd enligt statsbudgeten som avser främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken.

2 §
Statsbidragsmyndighet

Energimyndigheten beslutar om beviljande av infrastrukturstöd och sköter andra uppgifter i samband med det.

3 §
Infrastrukturstödets förenlighet med Europeiska unionens inre marknad

När infrastrukturstöd beviljas iakttas de bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av stöd och om specifika villkor för beviljande av investeringsstöd för lokala infrastrukturer som finns i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Om det infrastrukturstöd som beviljas inte omfattas av tillämpningsområdet för den förordning som nämns i 1 mom., men stödet uppfyller villkoren i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, ska den förordningen iakttas vid beviljandet av stöd i stället för den förordning som nämns i 1 mom.

4 §
Projekt som kan få stöd

Infrastrukturstöd kan beviljas för

1) investeringsprojekt för fasta gastankningsanläggningar som är belägna utanför sådana överförings- och distributionsnät som omfattas av naturgasmarknadslagen (587/2017) och som i första hand är avsedda för påfyllning av fordon med ett gasformigt drivmedel som framställts av biomassa, antingen i komprimerad eller flytande form,

2) investeringsprojekt för sådana laddningssystem för lokal kollektivtrafik som innefattar minst en laddningsstation lämpad för laddning av eldrivna i fordonslagen (1090/2002) avsedda bussar,

3) investeringsprojekt för sådana fordonsladdningssystem med hög prestanda där laddningseffekten för likströmsladdning vid en laddningsstation lämpad för laddning av eldrivna personbilar är över 22 kilowatt,

4) investeringsprojekt för sådana system för normalladdning av fordon som möjliggör samtidig laddning av eldrivna personbilar vid minst tre laddningsstationer så att laddningseffekten i fråga om varje fordon är minst 3,7 kilowatt.

5 §
Förutsättningar för beviljande av stöd

De allmänna förutsättningarna för att infrastrukturstöd kan beviljas är att

1) projektet inte skulle genomföras eller den nya teknik som ingår i projektet inte skulle tas i bruk utan stödet,

2) den gastankningsanläggning eller det laddningssystem som ingår i projektet tas i bruk inom 18 månader från det att beslutet om beviljande av stöd fattades,

3) det, innan beslutet om beviljande av stöd fattas, inte i fråga om projektet har fattats något sådant bindande investeringsbeslut, gjorts någon sådan beställning av en huvudanordning, fattats något sådant beslut om inledande av byggnadsarbetet eller ingåtts någon annan sådan förbindelse som innebär att det inte längre är möjligt att inhibera projektet utan betydande ekonomisk förlust,

4) inget annat offentligt stöd har beviljats för projektet.

Det att projektet inletts hindrar inte att stöd beviljas, om stödet gäller en avgränsad del av projektet och den avgränsade del som finansieras med stödet inte har inletts på det sätt som avses i 1 mom. 3 punkten eller om det är fråga om en förbindelse gällande en gastankningsanläggning och något bindande beslut om anläggningens förläggningsplats inte har fattats. Inledande av röjnings- och jordbyggnadsarbetena i samband med projektet hindrar inte heller att stöd beviljas.

Ytterligare förutsättningar för beviljande av infrastrukturstöd är att

1) de avtal mellan verksamhetsutövare som gäller gastankningsanläggningen eller laddningssystemet baserar sig på öppenhet, jämlikhet och icke-diskriminering,

2) gastankningsanläggningen eller fordonsladdningssystemet med hög prestanda eller systemet för normalladdning av fordon fritt står till alla användares och konsumenters förfogande,

a) utan några diskriminerande villkor, med undantag för behövliga identifierings-, användnings- och betalningsvillkor, och

b) alla tider på dygnet, med undantag för nödvändiga reparations-, service- och underhållsavbrott,

3) gastankningsanläggningens minimikapacitet för fortlöpande påfyllning är 100 kilogram per timme, och utöver detta ska volymen hos tankningsanläggningens lager möjliggöra påfyllning av minst 200 kilogram gas per timme,

4) det inom ett fordonsladdningssystem med hög prestanda eller system för normalladdning av fordon

a) finns en dataförbindelse såväl mellan fordonet och laddningsanordningen som mellan laddningsanordningen och laddningsserviceproducenten så att laddningen kan mätas och styras i realtid och att laddningseffekten kan justeras uppåt och neråt utan att laddningen avbryts, och

b) laddningsstationerna överensstämmer med de tekniska specifikationer som anges i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, nedan EU:s direktiv 2014/94/EU.

6 §
Stödmottagare

Infrastrukturstöd kan beviljas till företag, kommuner och andra sammanslutningar.

Infrastrukturstöd beviljas dock inte till

1) organisationer vars verksamhet finansieras genom statsbudgeten,

2) ämbetsverk, institutioner och andra organ som hör till sådan ekonomiförvaltningsorganisation som avses i lagen om statsbudgeten (423/1988),

3) dem som driver anläggningsprojekt för vilka de får statsandel,

4) bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter eller projekt i anslutning till dem,

5) gårdsbruksenheter,

6) sådana företag i svårigheter som avses i Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd,

7) sammanslutningar som har blivit föremål för en utsökningsåtgärd, har försatts i likvidation eller konkurs eller har blivit föremål för saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering (47/1993) eller som inte har följt ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

7 §
Anbudsförfarande

Energimyndigheten beslutar om beviljande av infrastrukturstöd på basis av ett anbudsförfarande. Energimyndigheten ska ordna ett anbudsförfarande på ett opartiskt och icke diskriminerande sätt samt informera om tidpunkten för anbudsförfarandet, tidsfristerna och andra omständigheter som är av väsentlig betydelse med tanke på anbudsförfarandet och lämnandet av anbud.

Vid anbudsförfarandet konkurrensutsätts projekten i sina egna grupper enligt följande:

1) anbud om investeringsprojekt som gäller byggande av gastankningsanläggningar (grupp 1),

2) anbud om investeringsprojekt som gäller byggande av laddningssystem för lokal kollektivtrafik (grupp 2),

3) anbud om investeringsprojekt som gäller byggande av fordonsladdningssystem med hög prestanda (grupp 3),

4) anbud om investeringsprojekt som gäller normala laddningssystem för fordon (grupp 4).

Energimyndigheten ska besluta om uteslutning av ett anbud ur anbudsförfarandet om

1) Energimyndigheten har kännedom om en i 84 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016) avsedd grund enligt vilken anbudet ska uteslutas ur anbudsförfarandet vid ett anbudsförfarande som ordnats i enlighet med den lagen,

2) anbudet har baserat sig på sådana avtal eller samordnade förfaranden mellan sökandena av stöd eller en sökande av stöd och någon annan eller beslut av sammanslutningar av sådana parter, som syftar till att på ett betydande sätt hindra, begränsa eller snedvrida anbudsförfarandet eller som leder till att anbudsförfarandet på ett betydande sätt hindras, begränsas eller snedvrids.

8 §
Fördelningen av stöd

Av det anslag som enligt statsbudgeten står till förfogande fördelas hälften på projekt i grupp 1, en fjärdedel på projekt i grupp 2, en sjättedel på projekt i grupp 3 och en tolftedel på projekt i grupp 4.

Om det i fråga om projekt i grupp 1, 3 eller 4 inte har lämnats anbud som med minst 20 procent överskrider det anslag som anvisats för gruppen i fråga, ska den andel av anslaget som fördelas på projekt i den aktuella gruppen minskas så att det ovan nämnda villkoret uppfylls.

Om det i fråga om projekt i grupp 2 inte har lämnats anbud som motsvarar minst det anslag som anvisats för dem, ska det anslag som blir oanvänt överföras till grupp 4.

9 §
Anbud

Anbud ska ges in till Energimyndigheten senast den dag som myndigheten meddelat. Den som ansöker om stöd ska i anbudet lämna sådana uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna bedömas och avgöras. Anbuden ska också i övrigt uppfylla kraven, villkoren och grunderna för anbudsförfarandet. Energimyndigheten fastställer anbudsblanketten.

Av anbudet och dess bilagor ska åtminstone följande uppgifter framgå:

1) sökandens officiella namn, adressuppgifter, e-postadress, företags- och organisationsnummer samt det huruvida företaget är ett mikroföretag, ett småföretag, ett medelstort företag eller ett stort företag enligt Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd,

2) en beskrivning av projektet och projektets syfte enligt 4 §,

3) hur förutsättningarna enligt 5 § uppfylls,

4) projektets kostnadsförslag,

5) det behövliga stödet och dess andel av de godtagbara kostnaderna samt, om det ansökta stödet är minst 500 000 euro, dessutom motiveringen till det behövliga beloppet och en lönsamhetskalkyl,

6) en förbindelse om att försäkring har tecknats eller att det har vidtagits andra motsvarande åtgärder med tanke på en eventuell skada,

7) uppgifter som behövs för att anbuden ska kunna jämföras,

8) en redogörelse för andra offentliga stöd som har sökts och beviljats för projektet, inklusive de stöd som Europeiska unionen har beviljat.

Ett anbud får omfatta flera gastankningsanläggningar, flera fordonsladdningssystem med hög prestanda eller flera system för normalladdning av fordon. Ett och samma anbud får dock inte omfatta investeringsprojekt som hör till olika grupper. Dessutom får en sökande delta med ett eller flera anbud i ett anbudsförfarande för investeringsprojekt för system för normalladdning av fordon endast om avsikten enligt anbudet eller anbuden är att på en och samma fastighet enligt fastighetsregisterlagen (392/1985) anlägga högst nio laddningsstationer.

Om investeringsprojektet utnyttjar ny teknik, är bland de första av sitt slag i Finland, medför extra kostnader och är förenat med en större risk än vanligt jämfört med projekt som inbegriper sedvanlig teknik och projektet främjar det kommersiella införandet av energiteknik (projekt som inbegriper ny teknik), ska den sökande i bilagan till anbudet redogöra för teknikens nyhetsvärde och riskerna med den samt för de större möjligheterna att dra nytta av den och de merkostnader som den orsakar jämfört med motsvarande projekt som inbegriper sedvanlig teknik.

10 §
Jämförelsen av anbud

Jämförelsen av de anbud som lämnats in vid ett anbudsförfarande med andra anbud som inlämnats i samma grupp baserar sig på ett jämförelsetal som räknats fram.

I fråga om projekt i grupp 1 fås jämförelsetalet för ett anbud genom att det behövliga stöd som anges i anbudet divideras med antalet gastankningsanläggningar som ingår i projektet och det tal som räknats fram multipliceras med

1) talet 0,8, om det vid varje gastankningsanläggning som ingår i projektet finns möjlighet till snabb påfyllning av tunga fordon eller påfyllning av kondenserad gas,

2) talet 0,9, om varje gastankningsanläggning som ingår i projektet är belägen på högst en kilometers avstånd från en landsväg som hör till det i EU:s direktiv 2014/94/EU avsedda transeuropeiska transportnätverket TEN-T inom Finlands territorium,

3) talet 0,7, om det är fråga om ett projekt som inbegriper ny teknik.

I fråga om projekt i grupp 2 fås jämförelsetalet för ett anbud genom att det behövliga stöd som anges i anbudet divideras med antalet bussladdningsstationer som samtidigt står till förfogande och att det tal som räknats fram multipliceras med talet 0,7, om det är fråga om ett projekt som inbegriper ny teknik.

I fråga om projekt i grupp 3 fås jämförelsetalet för ett anbud genom att det behövliga stöd som agens i anbudet divideras med antalet laddningssystem med hög prestanda som ingår i projektet och det tal som räknats fram multipliceras med

1) talet 0,8, om varje laddningssystem med hög prestanda som ingår i projektet är beläget på högst en kilometers avstånd från en landsväg som hör till det i EU:s direktiv 2014/94/EU avsedda transeuropeiska transportnätverket TEN-T inom Finlands territorium,

2) talet 0,9, om varje laddningssystem med hög prestanda som ingår i projektet har fler än en laddningsstation som står till förfogande samtidigt,

3) talet 0,9, om fordonets möjliga laddningseffekt är över 50 kilowatt och högst 150 kilowatt och talet 0,85 om den möjliga laddningseffekten är över 150 kilowatt inom varje laddningssystem med hög prestanda som ingår i projektet,

4) talet 0,7, om det är fråga om ett projekt som inbegriper ny teknik.

I fråga om projekt i grupp 4 fås jämförelsetalet för ett anbud genom att det behövliga stöd som anges i anbudet divideras med antalet laddningsstationer som samtidigt står till förfogande och det tal som räknats fram multipliceras med talet 0,7, om det är fråga om ett projekt som inbegriper ny teknik.

11 §
Beslut om beviljande av stöd

Energimyndigheten beslutar om beviljande av infrastrukturstöd så att stöd beviljas till de anbud som inom sin egen grupp fått det lägsta jämförelsetalet inom ramen för det anslag som tagits in i statsbudgeten för året i fråga och med beaktande av vad som i 8 § föreskrivs om fördelningen av stödbeloppet, om också alla andra förutsättningar enligt denna förordning uppfylls och det inte föreligger något sådant hinder för beviljande av stöd som anges i lag eller denna förordning.

Stöd får dock inte beviljas för projekt inom grupperna 1, 3 och 4, om samtliga anbud som lämnats för projekt inom samma grupp kommer från till samma koncern hörande koncernföretag bokföringslagen (1336/1997) och inte heller till den delen det sammanlagda beloppet av stöd till sådana koncernföretag skulle överskrida 60 procent av det stöd som enligt 8 § står till förfogande för projekt inom gruppen i fråga.

12 §
Stödets maximibelopp och godtagbara kostnader

Infrastrukturstödets andel av de godtagbara kostnaderna är högst 35 procent, om det är fråga om ett fordonsladdningssystem med hög prestanda, och annars högst 30 procent. Om det är fråga om ett projekt som inbegriper ny teknik, är stödets andel av de godtagbara kostnaderna dock högst tio procentenheter högre än vad som anges ovan.

Godtagbara kostnader kan vara sådana direkta kostnader för ett investeringsprojekt som föranleds av anskaffningen och installationen av maskiner och anordningar, av byggnadstekniska arbeten och av röjnings- och jordbyggnadsarbeten. I ett investeringsprojekt för laddningssystem kan dessutom direkta kostnader för elanslutning, elcentral och kablar och kabeldragning godkännas.

Godtagbara kostnader är inte stödmottagarens omkostnader, kostnader för anskaffning av markområden, kostnader för byggnader, berednings- och planeringskostnader, lönekostnader, kostnader för utbildning, representationsutgifter, räntor och andra finansieringskostnader, avgifter som baserar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), avsättningar med tanke på kostnader, stödmottagarens resekostnader och inte heller de mervärdeskatter som stödmottagaren betalar.

Kostnader för anskaffningar hos parter som står i ekonomisk intressegemenskap med stödmottagaren kan godkännas endast till den del stödmottagaren visar att kostnaderna motsvarar självkostnadspriset. Parterna i en affärstransaktion står i ekonomisk intressegemenskap med varandra, om den ena parten kan utöva bestämmande inflytande eller betydande inflytande över den andra parten vid beslutsfattande om dess ekonomi och affärsverksamhet eller om en tredje part ensam eller tillsammans med sin närståendekrets utövar bestämmande inflytande över båda parterna i affärstransaktionen.

13 §
Ansökan om utbetalning av stöd

Mottagaren av infrastrukturstöd ska till Energimyndigheten lämna en ansökan om utbetalning av stödet jämte bilagor inom fyra månader från det att en gastankningsanläggning eller ett laddningssystem som ingått i projektet ska ha tagits i bruk enligt stödbeslutet.

Som bilaga till ansökan om utbetalning ska lämnas

1) en tillförlitlig kostnadsredovisning för projektets faktiska och betalda kostnader,

2) uppgift om att den egendom som är föremål för stödet har försäkrats eller att det har vidtagits andra motsvarande åtgärder med tanke på en eventuell skada,

3) en rapport av en i 1 kap. 2 § 1 punkten i revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor om de iakttagelser som gäller de kostnader som redovisats för projektet under hela projektperioden, samt

4) en slutrapport över resultaten av projektet och möjligheterna att dra nytta av resultaten, om det stöd som beviljats projektet har höjts på grund av att det är fråga om ett projekt som inbegriper ny teknik.

Om stödmottagaren är en kommun, en samkommun eller en församling, lämnas den i 2 mom. 3 punkten avsedda rapporten av dess revisorer. Vid projekt där antalet inköpsfakturor är högst tio kan Energimyndigheten som ett alternativ till den ovan nämnda rapporten godkänna att sökanden till redovisningen fogar kopior av inköpsfakturorna och betalningsverifikat som visar att fakturorna har betalats.

14 §
Utbetalning av stöd

Det infrastrukturstöd som beviljats för ett projekt kan betalas ut om stödmottagaren har iakttagit vad som föreskrivs i statsunderstödslagen, och i denna förordning samt vad som bestäms i stödbeslutet.

I beslutet om utbetalning av stödet fastställs det slutliga stödbeloppet. Om de faktiska godtagbara kostnaderna underskrider det belopp som nämns i stödbeslutet, är storleken på det slutliga stödet den andel av de faktiska godtagbara kostnaderna som stödprocenten anger.

15 §
Användnings- och överlåtelsebegränsningar som gäller egendomen

Egendom som är föremål för infrastrukturstöd ska användas för det ändamål som anges i stödbeslutet under fem års tid och får inte under denna tid överlåtas i någon annans ägo eller besittning. Stödmottagaren får dock inom den ovan nämnda tiden ersätta den egendom som var föremål för stödet med egendom som till sin användbarhet och effekt är av minst motsvarande slag. Dessutom får äganderätten till egendomen temporärt överföras till ett finansieringsbolag eller motsvarande om användnings- och besittningsrätten kvarstår hos stödmottagaren.

I stödbeslutet ska det anges när den tid som avses i 1 mom. börjar och löper ut.

Av särskilda skäl kan Energimyndigheten på ansökan bevilja dispens från de användnings- och överlåtelsebegränsningar som anges i 1 mom.

16 §
Stödmottagarens utrednings- och anmälningsskyldighet

Mottagaren av infrastrukturstöd ska till Energimyndigheten anmäla sådana ändringar i förhållandena som påverkar iakttagandet av begränsningen som gäller användning eller överlåtelse av egendomen eller användningen av egendomen för det ändamål som anges i stödbeslutet samt andra ändringar som avses i 15 § 1 mom. omedelbart efter det att ändringen inträffat, dock senast två månader från ändringen.

Mottagaren av infrastrukturstöd ska inom två år från det att beslutet om utbetalning meddelats lämna Energimyndigheten en redogörelse för projektets faktiska effekter.

Stödmottagaren är dessutom skyldig att på Energimyndighetens begäran lämna myndigheten uppgifter om användningen och funktionen av den egendom som är föremål för stöd.

17 §
Stödmottagarens bokföringsskyldighet

Mottagaren av infrastrukturstöd ska som en del av sin bokföring enligt bokföringslagen föra bok över projektet med hjälp av ett eget kostnadsställe eller konto eller på annat sätt så att användningen av stödet kan övervakas utan svårighet.

Stödmottagaren ska bevara alla verifikationer och det övriga bokföringsmaterial som hänför sig till genomförandet av det understödda projektet på det sätt som avses i bokföringslagen.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018 och gäller till den 31 december 2021.

Helsingfors den 27 juni 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringsråd
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.