494/2018

Helsingfors den 20 juni 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras 3 § 1 mom. samt bilaga 1 och bilaga 2 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral (1011/2017) som följer:

3 §
Skogscentralens offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet

I 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka skogscentralen tar ut en avgift som fastställts enligt självkostnadsvärdet är

1) prestationer i anslutning till tvångsutförande enligt 20 § 2 och 3 mom. i skogslagen (1093/1996),

2) anvisande av de träd i en samfälld skog som kan utmätas och säljas för betalning av ett delägarlags skulder enligt 50 § i lagen om samfällda skogar (109/2003),

3) handräckning till en myndighet när det särskilt har föreskrivits att handräckningen är avgiftsbelagd,

4) bistående av Livsmedelssäkerhetsverket vid tillsynen över efterlevnaden av lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002) när det gäller kontroll som hänför sig till produktion och marknadsföring av frön av skogsträd,

5) utdrag, avskrifter och kopior av dokument som förvaras vid skogscentralen, om utdragen, avskrifterna eller kopiorna ersätter separata beslut, intyg eller motsvarande dokument i original, bortsett från prestationerna i punkt 13, 15 och 16 i bilaga 2 för vilka det tas ut en fast avgift i enlighet med dessa punkter,

6) utlämnande av miljöinformation som avses i 13 d § i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011, nedanlagen om skoglig information) som avskrift eller kopia eller utlämnande av miljöinformation som avskrift eller kopia när den inte utgör personuppgifter.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018 och den gäller till och med den 31 december 2018.

För prestationer som gäller ärenden som inletts när denna förordning träder i kraft tas ut avgifter enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 20 juni 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Maija Kaukonen

Bilaga 1

Finlands skogscentrals avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

1) godkännande av en återställandeplan enligt 5 a § i skogslagen
2) undantagslov enligt 11 § i skogslagen
3) beslut om ersättning för inskränkningar i tagande av husbehovsvirke enligt 12 § 2 mom. i skogslagen
4) beviljande av undantag enligt 14 § 5 mom. i skogslagen från tidsfristen för anmälan om användning av skog vid en plötslig, avsevärd skogsskada och avverkningen riktas mot en särskilt viktig livsmiljö enligt 10 § 2 mom. i skogslagen
5) förhandlingsskyldighet enligt 15 § 1 mom. i skogslagen
6) utfärdande av i 16 a § i skogslagen avsett temporärt behandlingsförbud samt hävande av beslut om temporärt behandlingsförbud
7) beslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)
8) beslut enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), nedan finansieringslagen, med undantag av beslut enligt punkt 3 och 4 i bilaga 2 till denna förordning
9) delgivning enligt 9 § 4 mom. i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013, nedan skogsskadelagen) och behandling av ansökan om ersättning samt utlåtande om ansökan enligt 7 § i lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991)
10) behandling av ansökan om ersättning och utlåtande om ansökan enligt 21 § 3 mom. samt beslut och förslag till återkrav av kostnader för tvångsutförande enligt 24 § 1 mom. i skogsskadelagen
11) förslag till spridning av biologiska växtskyddsmedel genom flygbesprutning enligt 11 § 3 mom. i skogsskadelagen
12) bistående av Naturresursinstitutet enligt 12 § 1 mom. i skogsskadelagen
13) godkännande av ett forskningsförfarande på statsägd mark enligt 23 § 2 mom. i skogsskadelagen
14) beslut om ersättning för skogsskador enligt viltskadelagen (105/2009)
15) information till pantborgenären enligt 16 a § 2 mom. i lagen om införande av jordabalken (541/1995) om en anmälan om avverkning eller användning av skogen
16) framställning om spridning av växtskyddsmedel från luften enligt 20 § 2 mom. 2 punkten i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011)
17) bistående av Livsmedelssäkerhetsverket enligt 14 a § i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003)
18) utlåtande enligt 11 § 2 mom. i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016)
19) utlåtande enligt 28 a § 2 mom. i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992)
20) information och åtgärder som är avgiftsfria för den registrerade enligt artikel 12.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EY (nedan dataskyddsförordningen)
21) utlämnande av uppgifter i elektronisk form till den som begär uppgifter om sig själv med stöd av 12 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, nedan offentlighetslagen) när hämtningen av uppgifterna inte förutsätter särskilda ytterligare åtgärder
22) utlämnande av uppgifter till en utomstående när den som begär uppgifterna enligt lag har rätt att få dem avgiftsfritt
23) utlämnande av uppgifter enligt lagen om skoglig information till den som bedriver historisk eller vetenskaplig forskning eller forskning för statistiska ändamål när hämtningen av uppgifterna inte förutsätter särskilda ytterligare åtgärder
24) utlämnande av uppgifter för genomförande av lärdomsprov enligt 11 § i lagen om skoglig information när hämtningen av uppgifterna inte förutsätter särskilda ytterligare åtgärder
25) utlämnande av en handling muntligen, för läsning eller kopiering eller annat än i punkt 21–24 avsett utlämnande till utomstående med hjälp av en teknisk anslutning eller annars elektroniskt när hämtningen av uppgifterna inte förutsätter särskilda ytterligare åtgärder och det inte är fråga om utlämnande som avses i punkt 14 eller 15 i bilaga 2 till förordningen

Bilaga 2

Finlands skogscentrals offentligrättsliga prestationer med fast avgift och de avgifter som tas ut för dem

AVGIFTSTABELL

Prestation Avgift
1) beviljande av undantag enligt 14 § 4 mom. i skogslagen från tidsfristen för anmälan om användning av skog 80,00 euro
2) samtycke till att en inskrivning av panträtt ändras eller avförs enligt 21 § 2 mom. i skogslagen, avgift per ansökan 100,00 euro
3) samtycke till att en inskrivning av panträtt ändras eller avförs enligt 14 § 1 mom. i finansieringslagen, avgift per ansökan 100,00 euro
4) finansieringsbeslut som avser låneansökan i enlighet med finansieringslagen, avgift per delägarfastighet eller per sådan helhet av fastigheter som avses i 12 § 3 mom. i finansieringslagen 50,00 euro
5) meddelande enligt 1 § 2 mom. i statsrådets förordning om samfällda skogar (163/2003) till delägarna i en samfälld skog om delägarlagets första stämma när den samfällda skogen har införts i fastighetsregistret, avgift per delägare 10,00 euro
6) värdering av skogsskada enligt viltskadelagen på det sätt som anges i den lagena) i fråga om arealer på högst 1 hektar, en grundavgift påb) och ytterligare för den del som överstiger 1 hektar och som uppgår till högst 5 hektar, per varje påbörjad hektarc) samt utöver dessa för den del som överstiger 5 hektar per varje påbörjad hektar 150,00 euro80,00 euro/ha50,00 euro/ha
7) fastställande av reglementet för ett delägarlag enligt 19 § i lagen om samfällda skogar 200,00 euro
8) fastställande av ändringar i reglementet för ett delägarlag enligt 19 § i lagen om samfällda skogar 75,00 euro
9) utdrag ur det register som avses i 48 § i lagen om samfällda skogar 10,00 euro
10) intyg enligt 13 § 1 punkten i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 100,00 euro
11) fastställande av ett i 15 § 2 mom. 2 punkten i lagen om samfälligheter (758/1989) avsett beslut om ändring av en samfällighet till en i lagen om samfällda skogar avsedd samfälld skog med stöd av 16 § 3 mom. i lagen om samfälligheter 75,00 euro
12) i artikel 12.5 i dataskyddsförordningen avsedda åtgärder som begärs av en registrerad och som är uppenbart ogrundade eller oskäliga, i synnerhet om begäran framställs upprepade gånger oberoende av sättet att lämna ut uppgifterna Avgift/gång50,00 euro
13) utlämnande av uppgifter till den som begär uppgifter om sig själv med stöd av 12 § i offentlighetslagen när hämtningen av uppgifterna förutsätter särskilda ytterligare åtgärder Avgift/gång50,00 euro
14) utlämnande av kontaktuppgifter för direktmarknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar Avgift/gång150,00 euroochextra avgift0,10 euro per kontaktinformation till en markägare
15) utlämnande av personuppgifter till en utomstående med hjälp av en teknisk anslutning eller elektroniskt, om utlämnade av samma uppgifter begärs upprepade gånger Avgift/gång50,00 euro
16) utlämnande av en handling muntligen, för läsning eller kopiering eller annat än i punkt 13–15 avsett utlämnande med hjälp av en teknisk anslutning eller annars elektroniskt när hämtningen av uppgifterna förutsätter särskilda ytterligare åtgärder Avgift/gång100,00 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.