491/2018

Helsingfors den 20 juni 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (666/2001) 5 §, sådan den lyder i förordning 369/2013, samt

ändras 4, 8, 9, 9 a, 10, 16 och 23 §, sådana de lyder, 4 och 8 § i förordning 271/2004, 9 § i förordningarna 271/2004 och 8/2016, 9 a § i förordning 311/2002, 10 § i förordningarna 271/2004 och 794/2008, 16 § i förordning 794/2008 och 23 § i förordning 8/2016, som följer:

4 §
Låneandelar

Den andel av räntestödslånet för bostadsrättshus för vilket lånet beviljas sänks från de belopp som anges i 21 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån så att den uppgår till högst 85 procent av de godkända byggnads- eller anskaffningskostnaderna då ett räntestödslån godkänns för byggande eller anskaffning av ett bostadsrättshus.

8 §
Räntestöd

Den bassjälvriskandel för räntan på räntestödslånet som låntagaren själv ska betala är 2,5 procent.

Om ett räntestödslån som godkänts för byggande eller ombyggnad lyfts innan byggnaden eller ombyggnaden är färdig och den årliga räntan på lånet är större än beloppet för bassjälvriskandelen, betalas den överskjutande delen helt som räntestöd under 12 månader efter att den första raten av räntestödslånet har lyfts (byggnadstiden).

Om den årliga ränta som efter byggnadstiden tas ut på ett räntestödslån som godkänts för byggande eller anskaffning är större än beloppet för bassjälvriskandelen, betalas för den överskjutande delen årligen som räntestöd en procentandel enligt följande tabell:

Låneår Räntestöd för den ränta som överstiger bassjälvriskandelen
1 90 %
2 87 %
3 84 %
4 81 %
5 78 %
6 75 %
7 72 %
8 69 %
9 66 %
10 63 %
11 60 %
12 57 %
13 54 %
14 51 %
15 48 %
16 45 %
17 42 %
18 39 %
19 36 %
20 33 %
21 30 %
22 27 %
23 24 %
24 21 %
25 18 %
26 15 %
27 12 %
28 9 %
29 6 %
30 3 %

Om den årliga ränta som efter byggnadstiden tas ut på ett räntestödslån som godkänts för ombyggnad är större än beloppet av bassjälvriskandelen, betalas för den överskjutande delen årligen som räntestöd en procentandel enligt följande tabell:

Låneår Räntestöd för den ränta som överstiger bassjälvriskandelen
1 80 %
2 76 %
3 72 %
4 68 %
5 64 %
6 60 %
7 56 %
8 52 %
9 48 %
10 44 %
11 40 %
12 36 %
13 32 %
14 28 %
15 24 %
16 20 %
17 16 %
18 12 %
19 8 %
20 4 %
9 §
Räntestödslån med fasta amorteringar

Ett räntestödslån som godkänts för byggande eller anskaffning ska efter byggnadstiden årligen amorteras under varje femårsperiod sammanlagt enligt följande:

År Amortering på det ursprungliga lånekapitalet
1–5 6,00 %
6–10 7,75 %
11–15 9,50 %
16–20 10,75 %
21–25 12,50 %
26–30 14,50 %
31–35 17,50 %
36–40 21,50 %

Ett räntestödslån som godkänts för ombyggnad ska efter byggnadstiden årligen amorteras under varje femårsperiod sammanlagt enligt följande:

År Amortering på det ursprungliga lånekapitalet
1–5 6,50 %
6–10 9,50 %
11–15 13,00 %
16–20 17,50 %
21–25 22,50 %
26–30 31,00 %

Låntagaren och lånebeviljaren kan avtala om att räntestödslånet amorteras mer än vad som föreskrivs ovan i denna paragraf, om den ränta som ska betalas på räntestödslånet är mycket låg eller av någon annan motsvarande orsak, och boendeutgifterna inte stiger oskäligt trots det.

9 a §
Förtida amorteringar av räntestödslån

Låntagaren och lånebeviljaren kan avtala att räntestödslånet under en i 9 § avsedd femårsperiod amorteras på ett sätt som avviker från vad som föreskrivs i den nämnda paragrafen, om lånets ursprungliga kapital när den ifrågavarande femårsperioden löper ut har amorterats med det belopp som sammanlagt förutsätts för de förflutna femårsperioderna och det finns grundad anledning för förfarandet.

Villkoren för räntestödslån ska vara sådana att lånet, utan kostnader som måste betalas till lånebeviljaren, på avtalade förfallodagar för amortering kan amorteras med mer än vad som förutsätts i amorteringsprogrammet, om den minoritetsägare som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder enligt delägaravtalet har rätt att lösa in den slutliga delen av de aktier som medför rätt att besitta bostaden eller köpa tilläggsandelar av de aktier som medför rätt att besitta bostaden.

10 §
Räntestödslån som bygger på de totala kapitalutgifterna

Trots vad som föreskrivs i 9 § kan sådana kapitalutgifter för ett räntestödslån som godkänts för byggande eller anskaffning, vilka innehåller den ränta som låntagaren ska betala och amorteringarna på räntestödslånet, under det första året efter byggnadstiden uppgå till 3,7 procent av det ursprungliga belopp som godkänts som räntestödslån. Kapitalutgifterna för ett räntestödslån som godkänts för ombyggnad kan under det första året efter byggnadstiden uppgå till 3,9 procent av det ursprungliga belopp som godkänts som räntestödslån. Därefter ökar kapitalutgifterna för ett räntestödslån årligen med ett belopp som motsvarar förändringen i konsumentprisindexet.

16 §
Meddelande för anteckning om begränsning och för ändring av den

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ska utan dröjsmål meddela Lantmäteriverket, för införande av anteckning om begränsning, samt låntagaren, om utgångsdagen för den begränsningstid som avses i 17 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån. Meddelandet för ändring av anteckningen ges av Statskontoret.

23 §
Ränta på låntagarens självfinansieringsandel

Den ränta som med stöd av 13 § 1 mom. 5 punkten i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån tas ut i hyresgästernas hyra för en bostadslägenhet uppgår till högst sex procent av räntestödslåntagarens självfinansieringsandel.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På lån som godkänts som räntestödslån före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas 4, 8, 9, 10 och 23 § i den lydelse paragraferna hade vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 20 juni 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Ville Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.