473/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om konkursärenden

I enlighet med justitieministeriets beslut

upphävs i justitieministeriets förordning om konkursärenden (502/2004) 4 § 1 och 3 mom. samt

ändras 1 § 1 mom. och 3 § 1 mom. som följer:

1 §
Kungörelse om att konkursen har börjat

Om det i den officiella tidningen publiceras en kungörelse om att konkursen har börjat, ska följande uppgifter nämnas i kungörelsen:

1) domstolen och ärendets nummer,

2) datum och klockslag när beslutet att försätta gäldenären i konkurs har fattats samt datum när konkursansökan blev anhängig,

3) gäldenärens namn eller firma och hemort samt gäldenärens företags- och organisationsnummer eller någon annan motsvarande beteckning,

4) gäldenärens tidigare namn och hemort, om namnet eller hemorten har ändrats under de två år som föregått konkursens början,

5) boförvaltarnas namn och kontaktuppgifter samt beslut om fördelning av uppdraget mellan boförvaltarna.


3 §
Kungörelse om konkursbevakning

Om det i den officiella tidningen publiceras en kungörelse om konkursbevakning, ska följande uppgifter nämnas i kungörelsen:

1) domstolen och ärendets nummer,

2) de uppgifter om gäldenären som avses i 1 § 1 mom. 3 och 4 punkten,

3) bevakningsdagen,

4) fristdagen för förslaget till utdelningsförteckning,

5) namnet på och kontaktuppgifterna för den boförvaltare som tar emot bevakningsskrifterna.Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2018.

Helsingfors den 13 juni 2018

Justitieminister
Antti Häkkänen

Lagstiftningsråd
Mari Aalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.