464/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Lag om ändring av 2 § i fastighetsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsregisterlagen (392/1985) 2 §, sådan den lyder i lagarna 559/1995, 274/1998, 448/2000 och 375/2016, som följer:

2 §

I fastighetsregistret införs som fastigheter

1) lägenheter,

2) tomter,

3) allmänna områden,

4) statens skogsmarker,

5) skyddsområden som i enlighet med naturvårdslagen (1096/1996) eller tidigare gällande lagstiftning har inrättats på områden som tillhör staten (skyddsområde),

6) områden som har avskilts genom inlösning (inlösningsenhet),

7) områden som har avskilts för allmänna behov,

8) fristående tillandningar, samt

9) allmänna vattenområden.

Av de fastigheter som avses i 1 mom. kan tomter, allmänna områden och inlösningsenheter vara i sin helhet avgränsade både horisontellt och vertikalt (tredimensionella fastigheter). Tredimensionella fastigheter införs i registret, om de finns inom ett detaljplaneområde och om inte något annat följer av innehållet i detaljplanen. För att en tredimensionell tomt ska kunna införas i registret krävs det dessutom att den ingår i en bindande tomtindelning.

Som andra registerenheter införs i fastighetsregistret samfällda områden samt biområden som enligt lagen om allmänna vägar (243/1954) och 58 § 2 mom. i landsvägslagen (503/2005) besitts med vägrätt.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

RP 205/2017
JsUB 5/2018
RSv 23/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.