435/2018

Helsingfors den 6 juni 2018

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Konkurrens- och konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

upphävs bilagan till arbets- och näringsministeriets förordning om Konkurrens- och konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer (778/2017) och

ändras 2 § som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer och avgifter

De offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka Konkurrens- och konsumentverket tar ut fasta avgifter som baserar sig på det genomsnittliga självkostnadsvärdet är

1) behandling av anmälan om registrering av den som är skyldig att ställa säkerhet, för vilket en fast avgift på 150 euro tas ut, samt

2) utdrag ur registret över dem som är skyldiga att ställa säkerhet, för vilket en fast avgift på 30 euro tas ut.

Beslut med anledning av en ansökan är avgiftsbelagda även då behandlingen av ansökan har inletts och ansökan förfaller eller avslås. I avgifterna ingår inte de kostnader som hänför sig till faktureringen och som tas ut separat.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Helsingfors den 6 juni 2018

Arbetsminister
Jari Lindström

Konsultativ tjänsteman
Sari Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.