415/2018

Helsingfors den 30 maj 2018

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

fogas till undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning (682/2017) nya 13 a–13 c § som följer:

3 kap.

Genomslagsfinansiering

13 a §
Studeranderespons och insamling av respons

Som grund för genomslagsfinansieringen som beviljas på basis av studeranderespons används för perioden mellan den första juli året före det år som föregår finansåret och den sista juni året som föregår finansåret

1) studeranderespons från studerande som har inlett yrkesinriktad examensutbildning,

2) studeranderespons från studerande som har avlagt yrkesexamen, och

3) studeranderespons från studerande som har avlagt en eller flera examensdelar.

Av studerande som har inlett examensutbildning samlas studeranderespons in inom 30 dagar från det att den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet har godkänts. Av studerande som har avlagt en examen eller en eller flera examensdelar samlas studeranderespons in inom 30 dagar från det att den studerande har visat det kunnande som behövs för att avlägga den examen eller den examensdel eller de examensdelar som är som mål i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet.

Utbildningsanordnaren svarar för insamlingen av studeranderesponsen. Utbildningsanordnaren meddelar Utbildningsstyrelsen före utgången av augusti månad som följer efter responsperioden antalet studerande som studeranderesponsenkäten riktats till och antalet studerande som svarat på enkäten.

Av studerande som avlägger en examen eller examensdel genom att direkt delta i ett yrkesprov samlas inte studeranderespons som ger rätt till finansiering.

En och samma studerande kan ge studeranderespons en gång för varje studeranderesponsenkät hos en och samma utbildningsanordnare.

Av grundad anledning kan Utbildningsstyrelsen på begäran av utbildningsanordnaren förlänga tiden för insamling av studeranderespons med högst 30 dagar.

13 b §
Frågor i studeranderesponsenkäten och poängsättning

Påståendena i studeranderesponsenkäten för studerande som inlett examensutbildning är

1) Jag kunde inleda studierna enligt en lämplig tidtabell,

2) Mina tidigare studier, min arbetserfarenhet och min övriga kompetens utreddes mångsidigt,

3) Jag fick påverka valet av examensdelar,

4) Det utreddes tillsammans med mig om jag behöver stöd i mina studier.

Påståendena i studeranderesponsenkäten för studerande som avlagt en examen eller en eller flera examensdelar är

1) Den personliga utvecklingsplanen för kunnandet som utarbetades för mig gjorde det möjligt att framskrida flexibelt med studierna,

2) Undervisningslokalerna, redskapen, arbetsplatserna, de digitala lärmiljöerna och de övriga lärmiljöerna främjade mitt lärande,

3) Jag är nöjd med möjligheterna att studera på en arbetsplats som erbjöds mig,

4) Jag fick tillräckligt med undervisning och handledning för att studierna skulle framskrida enligt planerna,

5) Under studietiden säkerställdes det att jag får stöd för studiernas framskridande vid behov,

6) Undervisningen och handledningen jag fick var högklassig,

7) Arbetsuppgifterna där jag genomförde yrkesprovet motsvarade riktiga uppgifter i arbetslivet,

8) Mina bedömare var yrkeskunniga och sakkunniga,

9) De studerande behandlades likvärdigt och jämställt,

10) Utbildningen förbättrade min beredskap att övergå till arbetslivet, att fungera i arbetslivet eller att övergå till fortsatta studier,

11) Utbildningen gav färdigheter för företagande,

12) Under utbildningens tid fick jag kompetens och yrkeskunskap som jag kan utnyttja.

Poängskalan för svaren på påståendena i studeranderesponsenkäten är

5 poäng helt av samma åsikt

4 poäng delvis av samma åsikt

3 poäng delvis av samma delvis av annan åsikt

2 poäng delvis av annan åsikt

1 poäng helt av annan åsikt

13 c §
Viktning och beräkning av studeranderespons

Av genomslagsfinansieringen som fördelas på basis av studeranderespons beviljas 1/4 på basis av studeranderespons från studerande som har inlett yrkesinriktad examensutbildning och 3/4 på basis av studeranderespons från studerande som har avlagt en yrkesexamen och en eller flera delar av en sådan.

För studeranderesponsenkäterna beräknas på basis av det av utbildningsanordnaren meddelade antalet studerande som studeranderesponsenkäten riktats till och antalet studerande som svarat på enkäterna en anordnarspecifik svarsandel som är antalet studerande som svarat på ifrågavarande studeranderesponsenkät dividerat med antalet studerande som studeranderesponsenkäten riktats till. På basis av svarsandelen beräknas för varje studeranderesponsenkät en anordnarspecifik koefficient för bortfallsjustering. Om svarsandelen är 0,8 eller högre är koefficienten 1/svarsandelen. Om svarsandelen är mindre än 0,8 är koefficienten 1 + (15/16) x svarsandelen – (25/32) x svarsandelen x svarsandelen.

Det viktade poängantalet som beräknas för utbildningsanordnare för studeranderesponsenkäten för studerande som har inlett examensutbildning är det totala antalet poäng för svaren multiplicerat med koefficienten för bortfallsjustering för ifrågavarande studeranderesponsenkät.

Det viktade poängantalet som beräknas för utbildningsanordnare för studeranderesponsenkäten för studerande som har avlagt examen är det totala antalet poäng för svaren multiplicerat med koefficienten för bortfallsjustering för ifrågavarande studeranderesponsenkät multiplicerat med talet 3.

Det viktade poängantalet som beräknas för utbildningsanordnare för studeranderesponsenkäten för studerande som har avlagt en eller flera examensdelar är det totala antalet poäng för svaren multiplicerat med koefficienten för bortfallsjustering för ifrågavarande studeranderesponsenkät.

Grunden för genomslagsfinansieringen som beviljas på basis av studeranderespons från studerande som har inlett examensutbildning är antalet poäng i studeranderesponsenkäten som viktats enligt 3 mom. Grunden för genomslagsfinansieringen som beviljas på basis av studeranderespons från studerande som har avlagt en examen och en eller flera examensdelar är det sammanräknade antalet poäng i studeranderesponsenkäterna som viktats enligt 4–5 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.

Helsingfors den 30 maj 2018

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Anna Kankaanpää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.