411/2018

Helsingfors den 1 juni 2018

Lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Indrivningsverksamhet

Med indrivningsverksamhet avses i denna lag indrivning av fordringar för någon annans räkning samt indrivning av egna fordringar i fall där det är uppenbart att fordringarna har övertagits endast för indrivning.

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på

1) tillfällig indrivningsverksamhet, om indrivningsverksamheten inte marknadsförs,

2) indrivningsverksamhet som en sammanslutning eller en stiftelse där staten, en kommun, en samkommun eller en församling har bestämmande inflytande på det sätt som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) bedriver för en annan sammanslutnings eller stiftelses räkning som har motsvarande ställning eller för statens, kommunens, samkommunens eller församlingens räkning,

3) indrivning av en sammanslutnings eller en stiftelses fordringar, om uppdragsgivaren och den som bedriver indrivningsverksamheten hör till samma i bokföringslagen avsedda koncern eller om samma fysiska person har bestämmande inflytande över både uppdragsgivaren och den som bedriver indrivningsverksamheten,

4) indrivningsverksamhet som bedrivs av ett i 4 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) avsett tillsynsobjekt,

5) indrivningsverksamhet som bedrivs av advokater eller deras biträden,

6) sådan indrivning av ett dödsbos fordringar som en delägare i dödsboet eller boutredningsmannen utför,

7) sådan indrivning av ett konkursbos fordringar som konkursboets boförvaltare utför,

8) näringsidkare som etablerat sig i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som tillfälligt bedriver indrivningsverksamhet i Finland.

Bestämmelserna i 1 mom. 3, 6 och 7 punkten tillämpas dock inte, om det är uppenbart att fordran har överförts till uppdragsgivaren, dödsboet eller konkursboet endast för indrivning.

3 §
Rätt att bedriva indrivningsverksamhet

Indrivningsverksamhet får bedrivas endast av en sådan enskild näringsidkare eller juridisk person som har registrerat sig som aktör som bedriver indrivningsverksamhet enligt denna lag.

4 §
Ansvarig person

En aktör som bedriver indrivningsverksamhet ska i sin tjänst ha en för indrivningsverksamheten ansvarig person som är myndig och tillförlitlig, som inte har försatts i konkurs, vars handlingsbehörighet inte har begränsats och för vilken det inte har förordnats en intressebevakare. Den ansvariga personen ska ha en genom lämplig examen visad kännedom om den lagstiftning som behövs vid bedrivandet av indrivningsverksamhet. Om en aktör som bedriver indrivningsverksamhet är en fysisk person, kan han eller hon själv vara den ansvariga person som avses i denna paragraf.

Den ansvariga personen är skyldig att se till att god indrivningssed iakttas i indrivningsverksamheten och att verksamheten också i övrigt bedrivs lagenligt. Den ansvariga personen ska dessutom sörja för att de personer som deltar i indrivningsverksamheten har sådan tillräcklig yrkesskicklighet som uppgiften kräver.

5 §
Registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, nedan regionförvaltningsverket, för ett register över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet).

I registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet antecknas

1) om aktören är en enskild näringsidkare dennes fullständiga namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid, samt firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadresser till de verksamhetsställen där indrivningsverksamhet bedrivs,

2) om aktören är en juridisk person dennas firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadresser till de verksamhetsställen där indrivningsverksamhet bedrivs,

3) fullständigt namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid för den person som ansvarar för indrivningsverksamheten och för i 9 § 3 mom. avsedda personer,

4) datum för registreringen,

5) till aktören som bedriver indrivningsverksamhet riktade varningar som meddelats med stöd av 16 § 2 mom. och sådana uppmaningar och förbud som förenats med vite,

6) skälet till och tidpunkten för strykning ur registret.

I registret antecknas också uppgifter om dem som har meddelats ett förbud enligt 16 § 1 mom. att bedriva indrivningsverksamhet utan registrering. En sådan uppgift samt uppgiften om i 2 mom. 5 punkten avsedda sanktioner ska strykas ur registret när fem år har förflutit från utgången av det år då förbudet meddelades eller någon annan sanktion fastställdes.

6 §
Utlämnande av uppgifter

Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får personuppgifter i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet lämnas ut i form av utskrifter, göras allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät eller lämnas ut på något annat sätt i elektronisk form. I ett offentligt datanät får uppgifter om fysiska personer enligt 5 § 2 mom. 5 punkten bara sökas med enkel sökning där sökvillkoret är personens namn.

Personbeteckningar får dock lämnas ut med stöd av denna lag endast om uppgiften lämnas i form av en utskrift eller i teknisk lagringsform och om mottagaren med stöd av 13 § i personuppgiftslagen (523/1999) eller med stöd av någon annan lag har rätt att behandla personbeteckningar.

7 §
Registeranmälan och anmälan om ändringar

Den som har för avsikt att bedriva indrivningsverksamhet ska göra en anmälan till regionförvaltningsverket för anteckning i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (anmälare). Registeranmälan ska innehålla

1) de uppgifter som avses i 5 § 2 mom. 1 och 2 punkten,

2) fullständigt namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid för den person som är ansvarig för indrivningsverksamheten samt en utredning över den ansvariga personens kännedom om lagstiftning enligt 4 § 1 mom.,

3) den ansvariga personens samtycke till uppgiften,

4) uppgift om de personer som avses i 9 § 3 mom.,

5) en utredning över hur anmälaren ämnar se till att de medel som drivs in för uppdragsgivarens räkning (kundmedel) och de egna medlen hålls åtskilda samt att kundmedlen förvaras på ett tillförlitligt sätt,

6) en utredning över hur anmälaren ämnar säkerställa att de uppgifter som gäller uppdragsgivaren och gäldenären skyddas på ett ändamålsenligt sätt.

Anmälaren ska på regionförvaltningsverkets begäran också lämna andra uppgifter som behövs för att bedöma om förutsättningarna för registrering uppfylls.

En aktör som bedriver indrivningsverksamhet ska utan dröjsmål anmäla ändringar i de i registret införda uppgifterna till regionförvaltningsverket. Anmälan om byte av den person som är ansvarig för indrivningsverksamheten ska göras inom en månad från det att den föregående ansvariga personens uppdrag upphört. Dessutom ska en aktör som bedriver indrivningsverksamhet göra en anmälan till regionförvaltningsverket när verksamheten upphör.

8 §
Förutsättningar för registrering

Regionförvaltningsverket ska registrera anmälaren som aktör som bedriver indrivningsverksamhet, om

1) anmälaren har rätt att idka näring i Finland,

2) anmälaren inte har försatts i konkurs och, om anmälaren är en fysisk person, har uppnått myndighetsålder och inte fått sin handlingsbehörighet begränsad och någon intressebevakare inte förordnats för honom eller henne,

3) anmälaren är tillförlitlig,

4) anmälaren är solvent,

5) anmälaren har anmält en person som uppfyller förutsättningarna enligt 4 § 1 mom. som ansvarig för indrivningsverksamheten,

6) anmälaren har förmåga att ha hand om kundmedlen,

7) anmälaren har förmåga att se till att de uppgifter som gäller uppdragsgivaren och gäldenären skyddas på behörigt sätt.

Regionförvaltningsverket får vägra registrering, om det med beaktande av omständigheterna är uppenbart att anmälaren har för avsikt att bedriva indrivningsverksamhet såsom ombud för någon annan.

9 §
Tillförlitlighet

Anmälaren eller den för indrivningsverksamheten ansvariga personen betraktas inte som tillförlitlig, om

1) denne genom en lagakraftvunnen dom under de fem senaste åren före bedömningen av tillförlitlighet har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren före bedömningen har dömts till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att denne är uppenbart olämplig för att bedriva indrivningsverksamhet, för att äga en sammanslutning eller stiftelse som bedriver indrivningsverksamhet eller för att vara styrelsemedlem eller ersättare, verkställande direktör eller ställföreträdande verkställande direktör eller på annat sätt medlem av högsta ledningen eller vara ansvarig person för indrivningsverksamheten i en sådan sammanslutning eller stiftelse,

2) denne annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig uppenbart olämplig för en i 1 punkten avsedd uppgift.

Anmälaren betraktas inte heller som tillförlitlig om denne under de tre senaste åren före bedömningen upprepade gånger eller i betydande grad har försummat att betala skatter eller lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller att fullgöra sina registrerings-, anmälnings- eller betalningsskyldigheter i anslutning till avgifter som Tullen tar ut.

Om anmälaren är en juridisk person, gäller tillförlitlighetskravet verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och ersättare i styrelsen, förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän samt andra som hör till den högsta ledningen och den som direkt eller indirekt innehar över 25 procent av aktierna i ett aktiebolag eller den rösträtt som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt, om det är fråga om en annan sammanslutning än ett aktiebolag. För att tillförlitligheten ska kunna bedömas kan sådana omständigheter som avses i 2 mom. utredas om sådana i 3 § i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) avsedda registrerade företag eller organisationer som har en direkt eller indirekt koppling till anmälaren eller de personer som nämns ovan i detta moment.

10 §
Solvens

Vid bedömningen av solvens ska regionförvaltningsverket ta hänsyn till anmälarens ekonomiska ställning.

Anmälaren betraktas inte som solvent om denne enligt uppgifterna i utsökningsregistret eller annan utredning är oförmögen att svara för sina ekonomiska åtaganden.

Om anmälaren är en juridisk person, gäller solvenskravet utöver den juridiska personen verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och ersättare i styrelsen, förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän samt andra som hör till den högsta ledningen och den som direkt eller indirekt innehar över 25 procent av aktierna i ett aktiebolag eller den rösträtt som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt, om det är fråga om en annan sammanslutning än ett aktiebolag.

11 §
Revision samt registrering av bokslut och verksamhetsberättelse

En aktör som bedriver indrivningsverksamhet ska låta utföra revision. På revisionen tillämpas revisionslagen (1141/2015).

Utöver vad som föreskrivs i revisionslagen ska revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida den aktör som bedriver indrivningsverksamhet har hållit kundmedlen åtskilda från sina egna medel och förvarat dem på ett tillförlitligt sätt.

En aktör som bedriver indrivningsverksamhet ska anmäla sitt bokslut och sin verksamhetsberättelse för registrering i handelsregistret inom två månader från det att bokslutet fastställdes. Till anmälan ska fogas en kopia av revisionsberättelsen. Om den aktör som bedriver indrivningsverksamhet är ett aktiebolag, ett andelslag eller en stiftelse iakttas vid registrering av bokslutet och verksamhetsberättelsen dock bestämmelserna i aktiebolagslagen (624/2006), lagen om andelslag (421/2013) eller stiftelselagen (487/2015).

12 §
Bevaring av handlingar och uppgifter som gäller indrivningsverksamhet

En aktör som bedriver indrivningsverksamhet ska bevara handlingar och uppgifter som gäller indrivningsverksamheten i fem år från det att indrivningsåtgärderna upphörde, om inte en längre bevaringstid föreskrivs någon annanstans i lag.

13 §
Tystnadsplikt

En aktör som vid bedrivandet av indrivningsverksamhet fått veta något om en uppdragsgivares, gäldenärs eller någon annans ekonomiska ställning eller något som berör personliga förhållanden eller en affärs- eller yrkeshemlighet får inte röja detta för utomstående, om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs eller om inte något annat föreskrivs i lag.

14 §
Tillsyn och tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas av regionförvaltningsverket.

Trots sekretessbestämmelserna ska en aktör som bedriver indrivningsverksamhet på begäran ge regionförvaltningsverket de handlingar och uppgifter som behövs för tillsynen.

15 §
Rätt att få uppgifter ur vissa myndighetsregister

Regionförvaltningsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få de uppgifter som behövs för att utreda om anmälaren, den för indrivningsverksamheten ansvariga personen eller en person som avses i 9 § 3 mom. i denna lag är tillförlitlig eller för strykning ur registret enligt 17 §. Bestämmelser om rätten att få uppgifter ur straffregistret finns i straffregisterlagen (770/1993).

Regionförvaltningsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt av myndigheter och av andra som sköter offentliga uppdrag få de uppgifter om anmälarens betalning av skatter eller lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller fullgörande av registrerings-, anmälnings- eller betalningsskyldigheter i anslutning till avgifter som Tullen tar ut, och om dennes verksamhet, ekonomi och kopplingar vilka behövs för bedömning av tillförlitlighet enligt 9 § och solvens enligt 10 § eller för strykning ur registret enligt 17 §.

Regionförvaltningsverket har rätt att få sådana uppgifter som motsvarar uppgifterna enligt 2 mom. också om en i 2 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) avsedd organisation som har koppling till anmälaren och om sådana personer som avses i 9 § 3 mom. och 10 § 3 mom. i denna lag.

De uppgifter som avses i 2 och 3 mom. får hämtas genom en teknisk anslutning eller på något annat elektroniskt sätt utan samtycke av den vars intressen sekretessplikten är avsedd att skydda.

16 §
Tvångsmedel

Regionförvaltningsverket ska förbjuda indrivningsverksamhet som i strid med denna lag bedrivs utan registrering. Förbudet kan, om det föreligger särskilda skäl, meddelas att gälla också en person som är i tjänst hos en aktör som bedriver sådan verksamhet eller någon annan som handlar för den personens räkning.

Om en aktör som bedriver indrivningsverksamhet försummar anmälningsskyldighet enligt 7 § 3 mom. eller försummar att iaktta 11 § 1 mom., kan regionförvaltningsverket uppmana denne att fullgöra sin skyldighet inom viss tid. Om den person som ansvarar för indrivningsverksamheten försummar en för den ansvariga personen i 4 § 2 mom. föreskriven skyldighet eller om den aktör som bedriver indrivningsverksamheten försummar en skyldighet enligt 12 § eller 14 § 2 mom., får regionförvaltningsverket ge aktören en varning. Om försummelserna är allvarliga och de upprepas trots uppmaning eller varning, får regionförvaltningsverket förbjuda aktören att bedriva indrivningsverksamhet helt eller delvis för viss tid, dock för högst sex månader.

Regionförvaltningsverket får förena en uppmaning eller ett förbud enligt 2 mom. med vite. Ett förbud som avses i 1 mom. ska dock förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är onödigt.

17 §
Strykning ur registret

Regionförvaltningsverket ska stryka en aktör som bedriver indrivningsverksamhet ur registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet, om

1) aktören har upphört med att bedriva indrivningsverksamhet,

2) förutsättningarna för registrering i 8 § 1 mom. 1–4, 6 eller 7 punkten inte längre uppfylls,

3) aktören bedriver indrivningsverksamhet som ombud för någon annan,

4) aktören inte längre i sin tjänst har en i 8 § 1 mom. 5 punkten avsedd person som ansvarar för indrivningsverksamheten och aktören trots uppmaning från regionförvaltningsverket inte anmält en ny ansvarig person inom den i uppmaningen utsatta tiden,

5) det i verksamheten hos aktören eller den för indrivningsverksamheten ansvariga personen förekommer allvarliga eller upprepade försummelser och aktören redan tidigare har meddelats ett verksamhetsförbud för viss tid som gäller samma grund.

18 §
Sökande av ändring i beslut av regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverkets beslut i ärenden som avses i 16 och 17 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I andra beslut av regionförvaltningsverket får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). I ett beslut som har fattats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser om överklagande av beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite finns i viteslagen (1113/1990).

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Beslut enligt denna lag om strykning ur registret och verksamhetsförbud för viss tid ska iakttas även om de överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

19 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom denna lag upphävs lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet (517/1999).

En registeranmälan kan tas till behandling före ikraftträdandet av denna lag och anmälaren registreras i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet när lagen träder i kraft.

Den som vid denna lags ikraftträdande med stöd av koncession bedriver sådan indrivningsverksamhet som kräver registrering enligt denna lag får fortsätta med verksamheten tills beslut om anteckning i registret har fattats, om registeranmälan görs inom sex månader från ikraftträdandet.

Regionförvaltningsverket kan på begäran registrera en i 4 mom. avsedd aktör som bedriver indrivningsverksamhet även om den person som när denna lag träder i kraft är anställd av aktören i fråga och ansvarar för dess indrivningsverksamhet inte har den kännedom om lagstiftningen som föreskrivs i 4 § 1 mom., om aktören är innehavare av koncession som avses i 1 § 1 mom. i lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet.

RP 206/2017
EkUB 3/2018
RSv 26/2018

Helsingfors den 1 juni 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.