404/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 1 juni 2018

Lag om ändring av 6 och 12 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) 6 § 1 mom. 21 och 23 punkten samt 12 § 1 mom., sådana de lyder, 6 § 1 mom. 21 punkten i lag 454/2017, 23 punkten i lag 411/2018 och 12 § 1 mom. i lag 645/2015, samt

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 308/2016, 858/2016, 1159/2016, 1413/2016, 1419/2016, 324/2017, 454/2017, 923/2017, 1112/2017, 403/2018 och 411/2018, en ny 24 punkt som följer:

6 §
Syftet med fullgöranderapporter

Fullgöranderapporter utarbetas till stöd för


21) utredning av de uppgifter som avses i 5 a, 8 och 19 § i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000),


23) uppgifter som avses i 9, 10 och 17 § i lagen om registrering av aktörer som bedriver in-drivningsverksamhet (411/2018),

24) utförande av de uppgifter som anges i 20 b § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).


12 §
Behandling av personuppgifter och rätt till insyn

Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen (523/1999) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).Denna lag träder i kraft den 5 juni 2018. Lagens 6 § 1 mom. 23 punkten träder dock i kraft först den 1 januari 2019.

RP 38/2018
EkUB 4/2018
RSv 34/2018

Helsingfors den 1 juni 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.