396/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 31 maj 2018.

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet (1245/2014) 11 §, sådan den lyder i förordning 7/2017, och

ändras 1 §, 3 § 1 mom., 6 § 1 mom., 7 § 1 mom., 8 § 1 mom. samt 10, 12 och 13 §, av dem 12 § sådan den lyder i förordning 7/2017, som följer:

1 §

Utöver det som föreskrivs i 207 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) har en leverantör av audiovisuella innehållstjänster en sådan betydande koppling till Finland att leverantören kan anses ha etablerat sig i Finland om

1) leverantörens huvudkontor finns i en stat eller besluten om programtablåer eller programkataloger fattas i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en stat som är part i den europeiska konventionen om television över gränserna (FördrS 87/1994), nedan Europarådets televisionskonvention, och en betydande del av de anställda finns i Finland,

2) en betydande del av de anställda arbetar i flera stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat som är part i Europarådets televisionskonvention och huvudkontoret finns i Finland,

3) inte i en enda stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en enda stat som är part i Europarådets televisionskonvention arbetar en betydande del av de anställda, men leverantören har inlett verksamheten i enlighet med finsk lagstiftning och verksamhetsutövaren bedriver ekonomiskt betydande verksamhet i Finland, eller

4) en betydande del av de anställda arbetar i Finland och leverantören har sitt huvudkontor i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat som är part i Europarådets televisionskonvention, men besluten om programtablåer eller programkataloger fattas i någon annan stat, eller om situationen är den motsatta.

3 §

Som ett sådant europeiskt program som avses i 209 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation betraktas ett program som har gjorts av anställda som i huvudsak är bosatta i en eller flera stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som är parter i Europarådets televisionskonvention om

1) programmet har producerats av en eller flera producenter som är etablerade i en eller flera av dessa stater,

2) produktionen av programmet har övervakats och styrts av en eller flera producenter etablerade i en eller flera av dessa stater,

3) det är fråga om ett samproducerat program, producenter som är etablerade i dessa stater svarar för en övervägande del av de totala kostnaderna och produktionen inte kontrolleras av producenter etablerade utanför dessa stater.


6 §

Sådana evenemang av samhällelig betydelse i Finland som avses i 212 § 3 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation är

1) de olympiska sommar- och vinterspelen arrangerade av Internationella olympiska kommittén,

2) öppnings-, kvartsfinal-, semifinal- och finalmatcher samt matcher som spelas av det finländska landslaget i slutspelen i världsmästerskapen i fotboll för herrar arrangerade av Internationella fotbollsförbundet,

3) öppnings-, kvartsfinal-, semifinal- och finalmatcher samt matcher som spelas av det finländska landslaget i slutspelen i europamästerskapen i fotboll för herrar arrangerade av Europeiska fotbollsförbundet,

4) världsmästerskapen i ishockey för herrar arrangerade av Internationella ishockeyförbundet,

5) världsmästerskapen i nordiska skidgrenar arrangerade av Internationella skidförbundet,

6) världsmästerskapen i friidrott arrangerade av Internationella friidrottsförbundet,

7) europamästerskapen i friidrott arrangerade av Europeiska friidrottsförbundet.


7 §

När en ljud- och textningstjänst som avses i 211 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation införs i programutbud inom televisionsverksamheten räknas till programtimmarna i fråga om textningstjänsten program på finska eller svenska, med undantag av sådana musikföreställningar och sportprogram som sänds i direktsändning, och i fråga om ljudtjänsten program på andra språk än finska och svenska, med undantag av sådana musikföreställningar och sportprogram som sänds i direktsändning.


8 §

Ljud- och textningstjänst ska införas i programutbud som sänds med stöd av en riksomfattande programkoncession och som betjänar flera olika grupper bland allmänheten. Programutbud anses betjäna flera olika grupper bland allmänheten, om

1) programutbudet är fritt mottagbart,

2) programutbudet kan tas emot i hela landet, och

3) programutbudet dagligen innehåller finsk- eller svenskspråkiga program.

4) de har en betydande årlig tittartidsandel och årlig genomsnittlig daglig räckvidd.


10 §

Om de kostnader som ljud- och textningstjänsten medför för en utövare av televisionsverksamhet överskrider en procent av utövarens omsättning under föregående räkenskapsperiod, ska ljud- och textningstjänsten införas i en så stor andel av program som möjligt utan att gränsen överskrids.

12 §

I fråga om direktsändningar som hör till programutbudet kan textningstjänsten till och med den 1 juni 2020 levereras i samband med en reprissändning. Den repris till vilken textningen fogats ska sändas på en för allmänheten ändamålsenlig sändningstid inom ett dygn efter direktsändningen samt visas på beställ-tv så snart som möjligt efter det att textningen är klar.

13 §

Alla program med översättningstext i allmännyttiga programutbud ska förses med ljudtjänst, med undantag av sådana musikföreställningar och sportprogram som sänds i direktsändning.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.

Helsingfors den 31 maj 2018.

Kommunikationsminister
Anne Berner

Konsultativ tjänsteman
Emil Asp

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.