366/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 17 maj 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (594/2015) 2, 22 och 24 §, av dem 22 och 24 § sådana de lyder delvis ändrad i förordning 263/2016, som följer:

2 §
Huvudsakligt bedrivande av gårds- eller skogsbruk

Företag anses huvudsakligen bedriva gårds- eller skogsbruk när över hälften av omsättningen och balansvärdet bildats inom gårds- eller skogsbruket under den avslutade räkenskapsperiod som omedelbart föregått ansökan om stöd.

Bedrivande av gårds- eller skogsbruk anses utgöra den huvudsakliga delen av en stiftelses verksamhet när över hälften av stiftelsens omsättning och balansvärde bildats inom gårds- eller skogsbruket under den avslutade räkenskapsperiod som omedelbart föregått ansökan om stöd.

En beskattningssammanslutning enligt 4 § 1 mom. 2 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992) anses huvudsakligen bedriva gårds- eller skogsbruk, när nettoinkomsten eller den negativa nettoinkomsten av jordbruket har fastställts för sammanslutningen vid den senast verkställda beskattningen eller när nettokapitalinkomsten eller den negativa kapitalinkomsten av skogsbruket har beräknats för sammanslutningen.

I denna paragraf avses med gårdsbruk bedrivande av jord- och skogsbruk.

22 §
Stödbeloppet för grundlig förbättring av enskild väg och godtagbara totalkostnader

Stödbeloppet för grundlig förbättring av enskild väg är i södra och mellersta delen av Finland 50 procent och i norra delen av Finland 60 procent av de godtagbara, skäliga totalkostnaderna för den grundliga förbättringen. När den grundliga förbättringen omfattar reparation av en bro, kan beloppet av det stöd som beviljas för planerings-, arbets- och materialkostnaderna för bron höjas med tio procentenheter jämfört med det ovannämnda.

I de godtagbara totalkostnaderna kan kostnader för planering, arbete och material samt sådana tillstånds- och förrättningsavgifter som hör samman med projektet inkluderas. Sådana ersättningar till delägarlägenheter som eventuellt bestäms vid vägförrättning är inte godtagbara kostnader.

24 §
Stödbeloppet för byggande av ny skogsväg och godtagbara totalkostnader

Stödet för byggande av nya skogsvägar som genomförs som samprojekt är i södra delen av Finland 30 procent, i mellersta delen av Finland 40 procent och i norra delen av Finland 50 procent av de godtagbara, skäliga kostnaderna för byggandet av den nya skogsvägen. När byggandet av ny väg omfattar byggande av en bro, kan beloppet av det stöd som beviljas för planerings-, arbets- och materialkostnaderna för bron höjas med tio procentenheter.

I de godtagbara totalkostnaderna kan kostnader för planering, arbete och material samt sådana tillstånds- och förrättningsavgifter som hör samman med projektet inkluderas. Sådana ersättningar till delägarlägenheter som eventuellt bestäms vid vägförrättning är inte godtagbara kostnader.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.

Denna förordning tillämpas också på ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 17 maj 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Forstråd
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.