362/2018

Helsingfors den 9 maj 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket (1050/2016) 13 §, sådan den lyder i förordning 188/2017, samt

fogas till förordningen en ny 2 a § som följer:

2 a §
Fördelning av överlåtbara nyttjanderätter som återgått till staten

Bestämmelser om fördelningen av överlåtbara nyttjanderätter som återgått till staten finns i 28 § i genomförandelagen. Ansökningar om överlåtbara nyttjanderätter som återgått till staten ska lämnas in till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor och de ska innehålla de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. 1–3 punkten.

13 §
Småskaligt trål- och ryssjefiske efter strömming och vassbuk

En kommersiell fiskare får inom ramen för de särskilda fiskekvoter för strömming som avses i 6 § fiska högst 20 ton strömming per år med ryssja. Efter det att en kommersiell fiskares aktörsspecifika fiskekvot för fiske efter strömming med ryssja är fylld, registreras ovan avsedda strömmingsfångster i de särskilda fiskekvoterna för strömming.

En kommersiell fiskare får med trål från ett fiskefartyg med en total längd på mindre än 12 meter fiska högst 20 ton strömming per år och 10 ton vassbuk per år inom ramen för de särskilda fiskekvoter för strömming och vassbuk som avses i 6 §. Efter det att en kommersiell fiskares aktörsspecifika fiskekvot för fiske efter strömming eller vassbuk med trål är fylld, registreras ovan avsedda strömmingsfångster i de särskilda fiskekvoterna för strömming och ovan avsedda vassbuksfångster i den särskilda fiskekvoten för vassbuk.


Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2018.

Helsingfors den 9 maj 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.