317/2018

Helsingfors den 4 maj 2018

Lag om ändring av 22 och 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005) 22 § 1 mom. 1 och 9 punkten,

sådana de lyder, 22 § 1 mom. 1 punkten i lag 1182/2013 och 22 § 1 mom. 9 punkten i lag 1427/2009, samt

ändras 22 § 1 mom. 5 och 19 punkten samt 28 § 1 mom. 1 punkten,

av dem 22 § 1 mom. 19 punkten sådan den lyder i lag 425/2014 samt 28 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 938/2016, som följer:

22 §
Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem

Utöver vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen, lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet eller i någon annan lag har Gränsbevakningsväsendet trots sekretessbestämmelserna rätt att för att utföra sina uppdrag och föra sina personregister ur vissa register få behövliga uppgifter enligt följande:


5) av Statens ämbetsverk på Åland, ur de uppgifter om registrering av fartyg, fartyg under byggnad och fartygs historik som avses i fartygsregisterlagen (512/1993) sådana uppgifter om fartyg samt ägare och innehavare av fartyg som behövs för övervakning av sjötrafiken, upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning, räddningsuppdrag, uppdrag enligt lagen om sjöfartsskydd eller för påförande av påföljdsavgift för transportörer,


19) ur Ålands fritidsbåtsregister sådana uppgifter om båtar och ägare och innehavare av båtar som behövs för övervakning av sjötrafiken, upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning, räddningsuppdrag och uppdrag som avses i lagen om sjöfartsskydd eller för påförande av påföljdsavgift för transportörer,


28 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna får gränsbevakningsväsendet lämna ut behövliga uppgifter ur sina personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd enligt följande:

1) till Trafiksäkerhetsverket sådana uppgifter i enlighet med IV avd. 2 kap. 2 § och V avd. 1 kap. 2 § i lagen om transportservice (320/2017) som är nödvändiga för utförande av dess lagstadgade uppdrag,Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017
KoUB 3/2018
RSv 20/2018

Helsingfors den 4 maj 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.