274/2018

Helsingfors den 26 april 2018

Statsrådets förordning om kommersiell godstrafik som utan trafiktillstånd ska tillåtas på väg

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av II avd. 1 kap. 1 § 3 mom. i lagen om transportservice (320/2017):

1 §

Trafiktillstånd för transport av gods på väg behövs inte för

1) transport av gods i samband med yrkesundervisning av förare, om den ges av en innehavare av undervisnings- och kulturministeriets tillstånd att ordna utbildning,

2) godstransporter med motorfordon förutsatt att:

a) det gods som transporteras utgörs endast av transportörens eget gods, eller det gods som transporteras utgörs endast av gods som har sålts, köpts, hyrts ut eller hyrts, tillverkats, utvunnits avskilts, bearbetats eller reparerats av transportören eller det gods som transporteras annars på motsvarande sätt behandlas eller har behandlats av transportören,

b) syftet med transporten är att transportera godset till transportören eller till eller från transportörens företag eller att flytta godset antingen inom företaget eller för eget bruk utanför företaget,

c) förarna till de motorfordon som används för transporten är anställda av transportören eller har ställts till transportörens förfogande enligt ett avtal,

d) de motorfordon som används för transporten tillhör transportören eller har köpts på kredit eller hyrts av transportören; i sist nämnda fall under förutsättning att motorfordonen uppfyller de krav som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg, och

e) transporten utgör sidoverksamhet inom transportörens näringsverksamhet,

3) transport av sådana material, maskiner eller anordningar som behövs för maskinentreprenad, byggande, installering av en maskin eller något annat motsvarande arbete, när fordonet körs av någon av dem som utför arbetet, och inte heller för förflyttning av skogsmaskiner till en arbetsplats, från en arbetsplats till en annan eller för och efter underhåll, när förflyttningen sköts av någon som deltar i entreprenaden,

4) spridning av marksubstanser, vatten, salt eller något annat motsvarande ämne på vägar eller gator i samband med väg- och gatuunderhållet,

5) intern transport som ordnas av en koncern eller en därmed jämförbar sammanslutning, en kommun, ett landskap eller en samkommun, eller en sammanslutning där en kommun har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997), med fordon som innehas av den som ordnar transporten,

6) transport i anslutning till social- och hälsovårdsservice samt undervisningstjänster som en kommun, ett landskap eller en samkommun, eller en sammanslutning där en kommun har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen, ordnar med fordon som innehas av den som ordnar transporten eller av en näringsidkare som levererar tjänsterna för den,

7) i postlagen (415/2011) avsedd postverksamhet som bedrivs av ett postföretag som har gjort anmälan till Kommunikationsverket, med ett fordon som innehas av företaget, och inte heller för sedvanlig utdelning av tidningar, reklamblad och paket i samband med posttransport, med ett fordon som innehas av en person som är anställd av postföretaget,

8) liktransport,

9) transport för vilken arbetsgivaren betalar en löntagare ersättning till ett skattefritt belopp som godkänts av Skatteförvaltningen, där godset hör samman med arbetsuppgifterna och transporten sker med ett fordon som innehas av löntagaren när transporten av det medförda godset inte utgör löntagarens huvudsyssla,

10) flyttning från vägen till en säker plats av fordon som gått sönder, träd som fallit och andra föremål som äventyrar trafiksäkerheten,

11) transport till vård eller till tävlingar och tillbaka av djur som transportören sköter.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Helsingfors den 26 april 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Jorma Hörkkö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.