259/2018

Helsingfors den 20 april 2018

Lag om ändring av 6 och 7 § i lagen om underhållsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om underhållsstöd (580/2008) 6 § 5 punkten och 7 § 3 mom. som följer:

6 §
Förutsättningar för erhållande av underhållsstöd

Ett barn har rätt till underhållsstöd, om


5) underhållsbidraget inte har kunnat fastställas samtidigt som faderskapet eller moderskapet, eller


7 §
När rätten till underhållsstöd börjar och upphör

När underhållsstöd beviljas med stöd av 6 § 5 punkten, föreligger rätt till underhållsstöd högst under de följande sex kalendermånaderna efter det att faderskapet eller moderskapet fastställts genom ett lagakraftvunnet beslut, om inte talan om fastställande av underhållsbidrag har väckts inom nämnda tid.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

MI 3/2016
LaUB 1/2018
RSk 1/2018

Helsingfors den 20 april 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.