254/2018

Helsingfors den 20 april 2018

Lag om ändring av lagen om assisterad befruktning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om assisterad befruktning (1237/2006) 2 § 1 och 2 punkten, 6 § 4 mom., 8 § 2 och 6 punkten, 12 § 1 mom., 22 och 24 §, 26 § 2 mom., 27 § 1 mom. och 35 § 1 mom.,

av dem 2 § 2 punkten sådan den lyder i lag 254/2016 och 35 § 1 mom. sådant det lyder i lag 376/2009, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) par en kvinna och en man som lever tillsammans i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden eller två kvinnor som lever tillsammans i äktenskap, i registrerat partnerskap eller under äktenskapsliknande förhållanden,

2) den som får behandling ett par, eller en kvinna som inte lever i äktenskap, i registrerat partnerskap eller under äktenskapsliknande förhållanden,


6 §
Förintande av könsceller och embryon

Om en tjänstetillhandahållare vet att en bestämd donators könsceller inte har använts för assisterad befruktning innan de förintats, ska tjänstetillhandahållaren meddela detta till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

8 §
Hinder för utförande av assisterad befruktning

Assisterad befruktning får inte utföras, om


2) den ena parten i ett par som får behandling är gift med eller lever i registrerat partnerskap med en tredje person,


6) det finns anledning att anta att barnet kommer att lämnas för adoption.

12 §
Anteckningar och intyg över assisterad befruktning

I arkivexemplaret av behandlingssamtycket ska göras en anteckning om vilken metod för assisterad befruktning som har använts, om att eventuella villkor har beaktats, om tidpunkten för användning av metoden samt om konstaterad graviditet. Tjänstetillhandahållaren ska ge den som behandlats genom assisterad befruktning dessa uppgifter.


22 §
Donationsregistret

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för ett register över donationer av könsceller och embryon för assisterad befruktning (donationsregistret). På anmälan av en tjänstetillhandahållare införs i registret donatorns identifieringsuppgifter samt uppgifter om donatorskoden, eventuellt i 16 § 2 mom. avsett samtycke till fastställande av faderskap och återkallelse av ett sådant samtycke samt huruvida det är fråga om donation av spermier, äggceller eller embryon.

24 §
Tillstånd

Lagring av könsceller och embryon samt utförande av assisterad befruktning förutsätter tillstånd av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Tillstånd kan beviljas sådana verksamhetsenheter inom hälso och sjukvården och specialistläkare som har den särskilda sakkunskap och personal som verksamheten kräver samt för verksamheten ändamålsenliga lokaler och apparater och som visar att de har ordnat med den rådgivning som avses i 9 § på behörigt sätt. Tillstånd kan också beviljas så att det bara gäller en viss lagrings eller befruktningsmetod.

26 §
Uppgifter om och inspektion av verksamheten

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan bestämma att verksamheten ska inspekteras.

27 §
Återkallande av tillstånd

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan återkalla ett i 24 § avsett tillstånd, om bestämmelserna om lagring av könsceller eller embryon eller assisterad befruktning väsentligt har överträtts i verksamheten. Förekommer det brister eller missförhållanden i verksamheten, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården bestämma att verksamheten ska avbrytas tills bristerna eller missförhållandena har avhjälpts, eller återkalla tillståndet om bristerna eller missförhållandena inte avhjälpts inom en av verket utsatt skälig tid.


35 §
Förseelse mot bestämmelserna om assisterad befruktning

Den som uppsåtligen utför assisterad befruktning trots att

1) den ena parten i ett par som får behandling är gift med eller lever i registrerat partnerskap med en tredje person,

2) det finns grundad anledning att anta att graviditeten på grund av kvinnans ålder eller hälsotillstånd kan medföra betydande fara för kvinnans eller barnets hälsa,

3) det är uppenbart att barnet inte kan tryggas en balanserad uppväxt, eller

4) det finns grundad anledning att anta att barnet kommer att lämnas för adoption,

ska för förseelse mot bestämmelserna om assisterad befruktning dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

Könsceller som har donerats före ikraftträdandet av denna lag får användas för assisterad befruktning av ett par bestående av två kvinnor endast om donatorn samtycker till detta eller har gett ett sådant samtycke som avses i första meningen i 16 § 2 mom.

MI 3/2016
LaUB 1/2018
RSk 1/2018

Helsingfors den 20 april 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.