240/2018

Helsingfors den 20 april 2018

Lag om ändring av 24 § i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 24 § i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) ett nytt 2 mom. som följer:

24 §
Tillämpning av lagen om försäkringsavtal

När en försäkring som avser skydd för olycksfall enligt denna lag tecknas ska 4 b § 1 mom., 5 § 1 mom., 5 a och 5 b § samt 7 § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal tillämpas på försäkringsbolaget.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

RP 172/2017
EkUB 2/2018
RSv 22/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 (32016L0097), EUT nr L 26, 2.2.2016, s. 19
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/411 (32018L0411), EUT nr L 76, 19.3.2018, s. 28

Helsingfors den 20 april 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.