237/2018

Helsingfors den 20 april 2018

Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 3 och 60 §, sådana de lyder, 3 § i lag 305/2015 och 60 § i lag 895/2008, samt

fogas till lagen en ny 14 b § som följer:

3 §
Verksamhet som faller utanför tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på

1) verksamhet som avses i lagen om försäkringsdistribution (234/2018), eller

2) sådan koassuransverksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), nedan Solvens II -direktivet, i vilken ett utländskt EES-försäkringsbolag deltar från ett utländskt driftställe i annan egenskap än ledande försäkringsgivare.

14 b §
Granskning av funktioner eller uppgifter som lagts ut på entreprenad

Om ett utländskt EES-försäkringsbolag har lagt ut en funktion eller en uppgift på entreprenad till ett företag i Finland, kan den myndighet som svarar för försäkringstillsynen i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat inom ramen för sin behörighet själv eller genom en representant inspektera den verksamhet som lagts ut till företaget vid driftstället. Innan inspektionen inleds ska den myndighet som svarar för försäkringstillsynen i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat eller myndighetens representant informera Finansinspektionen om inspektionen.

I det fall som avses i 1 mom. kan Finansinspektionen, på begäran av den myndighet som svarar för försäkringstillsynen i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat, inspektera den verksamhet som lagts ut till ett företag i Finland vid driftstället. På Finansinspektionens rätt att få uppgifter samt granskningsrätt tillämpas då bestämmelserna i 3 kap. i lagen om Finansinspektionen om Finansinspektionens rätt att få uppgifter samt granskningsrätt i fråga om tillsynsobjekt, bestämmelserna i 33 a § i den lagen om Finansinspektionens rätt att förena rätten att få uppgifter samt granskningsrätten med vite och bestämmelserna i 34 § i den lagen om Finansinspektionens rätt att anlita utomstående sakkunniga.

60 §
Marknadsföring

På ett utländskt försäkringsbolags marknadsföring tillämpas lagen om försäkringsdistribution  (234/2018). På tillsynen över ett utländskt försäkringsbolags marknadsföring och avtalsvillkor tillämpas lagen om försäkringsdistribution, försäkringsbolagslagen och lagen om Finansinspektionen. Ett utländskt försäkringsbolag ska i sin marknadsföring dessutom uppge sitt namn, sin bolagsform, sin hemstat, sitt huvudkontors adress och adressen till det kontor eller den filial som försäkringsavtal ska ingås med.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

Bestämmelserna i 14 b § i denna lag tillämpas från och med den 1 maj 2018.

RP 172/2017
EkUB 2/2018
RSv 22/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU (32011L0089); EUT nr L 326, 8.12.2011, s. 113
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051); EUT nr L 153, 22.5.2014, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 (32016L0097), EUT nr L 26, 2.2.2016, s. 19
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/411 (32018L0411), EUT nr L 76, 19.3.2018, s. 28

Helsingfors den 20 april 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.