232/2018

Helsingfors den 20 april 2018

Lag om ändring av 8 och 10 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017) 8 § 3 och 5 mom. och 10 § 2 mom. och

fogas till 10 § nya 3 och 4 mom. som följer:

8 §
Ordnandet av försäljningen av fisketillstånd

En serviceproducent ska vara tillförlitlig och sakkunnig. Serviceproducenten ska ha sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för skötseln av uppgiften. Den som svarar för ordnandet av tillståndsförsäljningen ska ingå ett skriftligt avtal med serviceproducenten om uppgiftens innehåll, redovisningen av tillståndsavgifter och annat som behövs för skötseln av uppgiften samt om en skälig avgift som tas ut för utförandet av uppgiften och som betalas av tillståndsköparen. Som skälig anses en avgift som uppgår till högst fem procent av fisketillståndets pris och i fråga om tillstånd som kostar mindre än 60 euro dock minst 3 euro per tillståndsdygn.


Den som svarar för tillståndsförsäljningen samt varje serviceproducent är skyldig att ordna åtkomst för fiskaren till det elektroniska fångstregistret för uppfyllande av skyldigheten att rapportera fångst. De aktörer som nämns ovan ska årligen före utgången av den septembermånad som följer på fiskesäsongen lämna in tillståndsköparnas namn- och kontaktuppgifter till den behöriga registerföraren för fångstregistret. Vad som föreskrivs i detta moment gäller också andra som upplåter fisketillstånd inom den i artikel 2.2 i avtalet avsedda laxförande delen av Tana älvs vattendrag.

10 §
Prissättningen av fisketillstånd

Priset för fisketillstånd enligt 4 § 3 och 4 punkten i fiskestadgan baserar sig på gängse pris, där marknadsläget för fisketillstånd av motsvarande slag beaktas när priset bestäms. Priset får bestämmas så att det varierar beroende på tillståndszonen, tillståndstypen och tidpunkten. Priset är

1) för tillstånd för fiske från båt högst 150 euro/fiskedygn,

2) för tillstånd för fiske från strand högst 150 euro/fiskedygn,

3) för tillstånd för fiske från båt och från strand i Enare älv ovanför Matinköngäs och i Kietsimäjoki högst 150 euro/fiskedygn.

Personer under 18 år kan beviljas ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. till ett lägre än gängse pris eller utan avgift.

Närmare bestämmelser om priset för de fisketillstånd som avses i 2 mom. utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av tillstånd som avses i 3 mom. får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.


Denna lag träder i kraft den 23 april 2018.

RP 10/2018
JsUB 4/2018
RSv 21/2018

Helsingfors den 20 april 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.