228/2018

Helsingfors den 12 april 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensation för audiovisuella produktioner

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kompensation för audiovisuella produktioner (1547/2016) 1, 3 och 7 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om beviljande, betalning och användning av den kompensation i enlighet med statsbudgeten som Innovationsfinansieringsverket Business Finland beviljar för audiovisuella produktioner.

Kompensationen är förenlig med den inre marknaden i enlighet med artikel 54 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, nedan den allmänna gruppundantagsförordningen. Bestämmelser om beviljande, betalning och användning av stödet finns i ovannämnda förordning.

3 §
Allmänna villkor för beviljande av kompensation

Kompensation kan beviljas, betalas och användas för audiovisuella produktioner som genomförs i Finland och för vilka har uppgjorts en produktions- och finansieringsplan som är tillräckligt detaljerad för en tillförlitlig övervakning av genomförandet. Mottagaren av kompensation måste på förhand få Innovationsfinansieringsverket Business Finlands samtycke till väsentligt avvikande från produktions- och finansieringsplanen. Innovationsfinansieringsverket Business Finland kan förutsätta att utländska företag använder en finländsk samordnare.

Kompensation kan inte beviljas företag som är i svårigheter enligt artikel 2.18 i den allmänna gruppundantagsförordningen.

Kompensation betalas inte till företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut i vilket ett stöd förklaras olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Kompensation kan beviljas endast för sådan verksamhet som sker efter det att finansieringsansökan inlämnats.

7 §
Minimikonsumtionen i Finland i fråga om en produktion och minimibeloppet i totalbudgeten

En förutsättning för kompensation är att den produktion som ska stödas uppfyller de krav på minimikonsumtion i Finland och minimibelopp av den totala budgeten för produktionen som Innovationsfinansieringsverket Business Finland bestämmer.

Det kan krävas att miniminivån på produktionen i Finland utgör högst 50 procent av den totala budgeten för produktionen. Maximibeloppet av de godtagbara kostnader som uppkommit i Finland och som avses i 6 § får uppgå till högst 80 procent av den totala budgeten för produktionen.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.

Helsingfors den 12 april 2018

Näringsminister
Mika Lintilä

Konsultativ tjänsteman
Mikko Huuskonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.