209/2018

Helsingfors den 6 april 2018

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen (1054/1993) 23 kap. 19 § 1 mom. och 21 §, 24 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten och 25 kap. 8 a §, sådana de lyder, 23 kap. 19 § 1 mom. och 21 § samt 25 kap. 8 a § i lag 414/2014 och 24 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten i lag 797/2013, samt

fogas till 23 kap. 19 §, sådan den lyder i lag 414/2014, ett nytt 4 mom. som följer:

23 kap.

Förtroendevalda och val

19 §
Församlingens och stiftets valnämnder

För att församlingsval och direkt kyrkoherdeval ska kunna förrättas och organ bildas i enlighet med 10 § 1 mom. ska kyrkofullmäktige eller församlingsrådet tillsätta en valnämnd som består av en ordförande och minst fyra andra medlemmar samt minst lika många suppleanter. Suppleanterna ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna.


En kandidat eller en kandidats make eller maka, barn, syskon eller förälder kan inte vara medlem eller suppleant i valnämnden. Med make eller maka avses äkta makar samt personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden eller i registrerat partnerskap med kandidaten.

21 §
Förteckning över röstberättigade

I förteckningen över röstberättigade ska antecknas de röstberättigades fullständiga namn och personbeteckning, antalet röstberättigade samt vid behov röstningsområdet. Om en röstberättigad i församlingsval och direkt kyrkoherdeval har en sådan spärrmarkering som avses i 36 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster, skrivs en anteckning om spärrmarkeringen ut i förteckningen. I förteckningen ska det finnas utrymme för anteckningar om utövande av rösträtten samt för anmärkningar.

Förteckningen över röstberättigade och uppgifterna i den får inte användas för andra ändamål än för att förrätta val. Uppgifterna i förteckningen får dock användas för statistikföring och vetenskaplig forskning.

En förteckning över röstberättigade som fungerar som arkivutskrift förvaras på det sätt som föreskrivs separat. När valresultatet vid församlingsval har vunnit laga kraft förstör kyrkostyrelsen det elektroniska register över röstberättigade som har skapats i kyrkans medlemsdatasystem.

24 kap.

Underställning och ändringssökande

3 §
Rättelseyrkande

Den som är missnöjd med ett beslut av en myndighet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande enligt följande, om inte något annat bestäms i denna lag:


6) hos valnämnden i fråga om den förteckning över röstberättigade som används vid församlingsval eller direkt kyrkoherdeval.


25 kap.

Kompletterande stadganden

8 a §
Offentlighet för en förteckning över röstberättigade

En församlingsmedlem har rätt att ta del av förteckningen över röstberättigade i församlingsval och direkta kyrkoherdeval, med undantag för personbeteckningar, under den tid då förteckningen finns offentligt framlagd för granskning. Förteckningen får inte lämnas ut för kopiering eller fotografering, och kopior av den får inte ges ut. Den som är antecknad i förteckningen har dock rätt att avgiftsfritt få ett utdrag av de uppgifter som antecknats om honom eller henne i förteckningen. Den som har begärt att bli upptagen i förteckningen har rätt att få uppgift om handlingar i anslutning till behandlingen av ärendet i enlighet med bestämmelserna i 11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Om en uppgift om sådan spärrmarkering som avses i 23 kap. 21 § 1 mom. har antecknats för en person i förteckningen över röstberättigade kan uppgifterna i förteckningen läggas fram för granskning endast för personen själv.

Förteckningen över röstberättigade i församlingsval och direkt kyrkoherdeval ska vara sekretessbelagd vid andra tidpunkter än den som avses i 1 mom. Sekretessen hindrar inte att uppgifter i förteckningen lämnas ut till den som behöver dem för att klarlägga sin rösträtt.

I fråga om förteckningens offentlighet och behandlingen av den gäller i övrigt bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och i personuppgiftslagen.


Denna lag träder i kraft den 16 april 2018.

Om församlingsval eller direkt kyrkoherdeval förrättas innan 55 dagar har förflutit från ikraftträdandet av denna lag, förrättas valen med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 1/2018
FvUB 4/2018
RSv 14/2018

Helsingfors den 6 april 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.