208/2018

Helsingfors den 6 april 2018

Lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) 6 kap.,

ändras 3, 4, 11, 18, 20–24, 29, 30, 33, 34 och 49–51 §, av dem 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 203/2015 och 22 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 421/2016, samt

fogas till lagen nya 20 a och 68 a § som följer:

3 §
Definitioner i Europeiska unionens lagstiftning

I denna lag avses med

1) rådets IUU-förordning rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999,

2) kommissionens IUU-förordning kommissionens förordning (EG) nr 1010/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske,

3) rådets kontrollförordning rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kon-trollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006,

4) kommissionens kontrollförordning kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs,

5) rådets Östersjöförordning rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98,

6) förordningen om en flerårig plan för Östersjön Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007,

7) förordningen om insamling av data inom fiskerisektorn Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1004 om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskaplig rådgivning rörande den gemensamma fiskeripolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 199/2008,

8) Europaparlamentets och rådets marknadsförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000,

9) Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över fiske i Nordatlantens östra del Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del.

4 §
Jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet kontrollerar, styr och koordinerar övervakningen av iaktta-gandet av den gemensamma fiskeripolitiken och svarar för de uppgifter som avses i artikel 5.5 i rådets kontrollförordning. Jord- och skogsbruksministeriet svarar för det ömsesidiga bistånd som avses i rådets IUU-förordning och i kommissionens IUU-förordning samt i rådets kontrollförordning och kommissionens kontrollförordning tillsammans med de övriga medlemsstaterna i unionen, tredjeländer, kommissionen och organ utsedda av kommissionen.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer den kontrollstrategi samt de kontrollplaner och kontrollprogram som ska användas vid övervakningen av iakttagandet av den gemensamma fiskeripolitiken.

Jord- och skogsbruksministeriet har oberoende av sekretessbestämmelserna för den övervakning som avses i 1 mom. rätt att av myndigheterna få de uppgifter som är nödvändiga för övervakningen och genomföra kontroller av myndigheternas verksamhet.

Bestämmelser om överföring till en närings-, trafik- och miljöcentral av styrnings- och koordineringsuppgifter som hänför sig till övervakningen av iakttagandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik får utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §
Kontrolluppgifter

Tillsynsmyndigheten ska utan obefogat dröjsmål till Landsbygdsverket anmäla sådana misstänkta överträdelser och misstänkta allvarliga överträdelser som tjänstemännen vid myndigheten observerat eller som tillsynsmyndigheten på något annat sätt har fått kännedom om. Tillsynsmyndigheten ska utan obefogat dröjsmål informera den aktör som misstanken gäller om den misstänkta överträdelsen. I beslut som gäller myndighetens anmälan får ändring inte sökas genom besvär. Bestämmelser om det närmare innehållet i anmälan och om förfarandet vid anmälan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Utöver bestämmelserna i denna lag om uppgifterna och befogenheterna för de tillsynsmyndigheter och tjänstemän som utövar tillsyn och som avses i 5–8 § finns det bestämmelser om uppgifterna och befogenheterna för dem som utövar tillsyn i artikel 74 i rådets kontrollförordning, i artiklarna 97–113 i kommissionens kontrollförordning och i artiklarna 9–17 i rådets IUU-förordning.

18 §
Befrielse från vissa skyldigheter

Närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar på ansökan av den som innehar fiskelicens befrielse från skyldigheten att ta i bruk ett satellitbaserat fartygsövervakningssystem eller att förse fartyget med utrustning som gör det möjligt att ta tillvara försvunna fiskeredskap. Befrielse beviljas ett sådant fiskefartyg med en total längd på minst 12 meter men högst 15 meter som seglar under finsk flagg och som bedriver sin verksamhet enbart inom Finlands territorialvatten eller som aldrig tillbringar mer än 24 timmar ute till havs från den tidpunkt då fartyget lämnar hamnen till den tidpunkt då det återvänder.

Närings-, trafik- och miljöcentralen återkallar utan dröjsmål befrielsen, om det inte längre finns grunder för att bevilja befrielse. En innehavare av fiskelicens är skyldig att i god tid på förhand underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen, om fiskefartygets fiskeområde eller fisketid ändras på ett sådant sätt att befrielsen ska återkallas.

20 §
Myndighet som tar emot rapporter och beräkning av tidsfristen

I Finland ska den fiskeloggbok som avses i artiklarna 14 och 15 i rådets kontrollförordning ges in till närings-, trafik- och miljöcentralen och likaså omlastningsdeklaration enligt artiklarna 21 och 22, landningsdeklaration enligt artiklarna 23 och 24, rapport om fiskeansträngningen enligt artikel 28, avräkningsnota enligt artiklarna 62–64, deklaration om övertagande enligt artiklarna 66 och 67 och transportdokument enligt artikel 68. Förhandsanmälan enligt artikel 17 i rådets kontrollförordning och förhandsanmälan vid laxfiske enligt 20 a § i denna lag lämnas till centrumet för fiskerikontroll.

Rapporter som avses i 1 mom. samt i 21–23 § har lämnats in inom föreskriven tid, om rapporten innan tidsfristen går ut har kommit in till den myndighet som avses i 1 mom. En rapport i pappersform anses ha kommit in inom föreskriven tid också om det av poststämpeln på det kuvert som innehåller rapporten framgår att kuvertet har stämplats på posten innan tidsfristen gick ut eller att det innan tidsfristen gick ut har getts till den tjänsteman som utövar tillsyn.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som avses i 1 mom. och om förfarandet vid rapportering får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

20 a §
Förhandsanmälan vid laxfiske

Vid laxfiske mellan den 16 april och den 31 augusti ska fiskefartygets befälhavare göra en förhandsanmälan om fartygets anlöpningstidpunkt och anlöpningsplats samt om det fartyg som används vid fisket minst 30 minuter innan fartyget anlöper hamnen eller landningsplatsen. Centrumet för fiskerikontroll kan ge tillstånd till tidigare anlöpning. Anlöpningen ska ske inom 60 minuter från och med den anmälda tidpunkten. Anlöpningen får ske vid en senare tidpunkt endast av särskilt vägande skäl.

Närmare bestämmelser om innehållet i den förhandsanmälan som avses i 1 mom. och om förfarandet vid anmälan får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

21 §
Fångstdeklarationer för fiskarter som ingår i fiskekvotssystemet för fiskefartyg med en längd på mindre än tio meter

Befälhavaren på ett fiskefartyg med en total längd på mindre än tio meter eller en av befälhavaren befullmäktigad person ska inom 48 timmar från det att landningen avslutades, till närings-, trafik- och miljöcentralen rapportera laxfångster enligt antal och kilogram samt fångster av övriga fiskarter som ingår i fiskekvotssystemet enligt kilogram.

Av rapporten ska framgå personbeteckningen eller företags- och organisationsnumret för fiskefartygets i artikel 6 i rådets kontrollförordning avsedda fiskelicensinnehavare samt följande:

1) vem fångsten har sålts eller ska säljas till, om man har kännedom om detta samt identifikationskoden (FAO-kod) för den fiskart som den sålda fångsten bestod av, enligt bestämmelserna om detta i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över fiske i Nordatlantens östra del, samt kvantiteten,

2) kvantiteten av den fångst som sålts direkt till konsumenterna och av den som tagits för eget bruk samt identifikationskoden för fiskarten (FAO-kod),

3) identifikationskoden för fiskarten (FAO-kod) och kvantiteten i fråga om den fångst som kastats överbord och släppts fri,

4) registerbeteckningen för det fiskefartyg som har tagit fångsterna,

5) personbeteckning för fiskefartygets befälhavare,

6) använda fiskeredskap,

7) fångstområde och fångsttid,

8) fångstens landningsplats och landningstid,

9) uppgifter om oavsiktliga bifångster,

10) uppgifter om fiskeredskap som förstörts eller försvunnit på fiskeresan.

Om kvantiteten av en strömmings- eller vassbuksfångst under en fiskeresa underskrider 50 kilogram, kan strömmings- eller vassbuksfångsten med avvikelse från det som föreskrivs ovan rapporteras genom en rapport enligt 22 §. Närmare bestämmelser om de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. och om förfarandet vid rapportering får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

22 §
Fångstdeklarationer för andra fiskarter än sådana som ingår i fiskekvotssystemet för fiskefartyg med en längd på mindre än tio meter

Befälhavaren för ett fiskefartyg med en total längd på mindre än tio meter eller en av befälhavaren befullmäktigad person ska åtminstone för varje kalendermånad före den 20 i den följande kalendermånaden, till närings-, trafik- och miljöcentralen ge en fångstdeklaration för alla andra fångster på fiskefartyget än de som i enlighet med 21 § ska rapporteras.

Av fångstdeklarationen ska framgå

1) identifikationskoden (FAO-kod) för den fiskart som den fångst som har landats bestod av, enligt bestämmelserna om detta i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över fiske i Nordatlantens östra del, samt kvantiteten i kilogram,

2) namn och kontaktuppgifter för de aktörer som fångsten har sålts till under den tid som avses i deklarationen,

3) identifikationskoden (FAO-kod) för den fiskart som den fångst som kastats överbord och släppts fri bestod av samt kvantiteten i kilogram,

4) registerbeteckningen för det fiskefartyg som har tagit fångsterna,

5) personbeteckning för fiskefartygets befälhavare,

6) använda fiskeredskap,

7) fångstområde eller fångstområden,

8) antalet fångstdagar,

9) den huvudsakliga landningsplatsen för fångsten,

10) uppgifter om oavsiktliga bifångster,

11) uppgifter om fiskeredskap som förstörts eller försvunnit på fiskeresan.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. och om förfarandet vid rapportering får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

23 §
Anmälan om fångst som fiskats utan fartyg

Fångster som fiskats utan fartyg rapporteras i en fångstdeklaration enligt 22 § genom att de uppgifter som avses i 2 mom. 1–3 och 6–11 punkten i den paragrafen lämnas in. I stället för de uppgifter som gäller fiskefartygets befälhavare meddelas personuppgifterna för den person som fått fångsten.

Fångstdeklarationen ska lämnas av den person som fått fångsten eller av en av denne befullmäktigad person och av den ska framgå att fångsten har fiskats utan fartyg. Närmare bestämmelser om uppgifterna i fångstdeklarationen och om förfarandet vid rapportering får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

24 §
Vägning av fångsten

Om fångsten inte vägs i enlighet med artikel 60.2 i rådets kontrollförordning när den lossas och flyttas i land, ska fångsten vägas inom 48 timmar från det att fartyget anlöpte hamnen. Innan fångsten säljs svarar fiskelicensinnehavaren för att vägningen görs vid rätt tidpunkt och köparen efter det att fångsten sålts.

29 §
Datasystemet

Datasystemet för övervakning utgörs av register enligt 30–36 §, av överträdelseregistret enligt 64 §, av fiskefartygsregistret enligt lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs och av fiskefartygsregistret för insjövatten samt registret över överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter enligt lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016).

30 §
Fångstregistret

I fångstregistret införs de uppgifter som avses i artiklarna 14 och 15, 21–25 och 28 i rådets kontrollförordning samt de uppgifter som finns i de rapporter och deklarationer som avses i 20–22 § i denna lag specificerade enligt fartyg. Uppgifterna i de deklarationer som avses i 23 § införs i registret specificerade enligt aktör.

Uppgifterna i fångstregistret används för uppföljning av hur kvoterna används och för övervakningen av att den gemensamma fiskeripolitiken iakttas. Naturresursinstitutet använder de uppgifter som har införts i fångstregistret för fiskeriekonomisk forskning och för fullgörandet av de skyldigheter som gäller uppgiftsinsamling och statistikföring och som avses i förordningen om insamling av data inom fiskerisektorn.

33 §
Det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet

I det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet införs uppgifter om i fiskefartygsregistret införda och med satellitföljare försedda fiskefartygs rörelser uttryckt i längd- och breddgrader. Uppgifter om identifikationsuppgifter och rörelser för andra länders fiskefartyg som är utrustade med satellitföljare införs i det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet när de under gemensamma övervakningskampanjer rör sig på Östersjön och alltid när de rör sig på havsområden som övervakas av Finland.

Tillsynsmyndigheterna använder fiskefartygens identifikationsuppgifter och uppgifter om fartygens rörelser vid fiskeövervakningen och övervakningen av havsområdena samt vid undersökningen av observerade avvikelser och gärningar som riktar sig mot den gemensamma fiskeripolitiken. Naturresursinstitutet använder de uppgifter som har införts i det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet för fiskeriekonomisk forskning och för fullgörandet av de skyldigheter som gäller uppgiftsinsamling och statistikföring och som avses i förordningen om insamling av data inom fiskerisektorn.

34 §
Rapporterings- och tillståndsregistret som hänför sig till fiskeövervakning

I rapporterings- och tillståndsregistret ska specificerat enligt fiskefartyg införas uppgifter om

1) fisketillstånd som avses i 10 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik,

2) befrielser som avses i 18 § i denna lag,

3) tillstånd till reparation eller utbyte av VMS-utrustning som beviljats av centrumet för fiskerikontroll i enlighet med artikel 25 i kommissionens kontrollförordning,

4) rapporter av fiskefartygets befälhavare i enlighet med artikel 18 i kommissionens kontrollförordning och 26 § i denna lag,

5) tillstånd till omlastning som beviljats med stöd av artikel 20 i rådets kontrollförordning,

6) rapporter av fiskefartygets befälhavare om förlorade redskap i enlighet med artikel 48 i rådets kontrollförordning,

7) rapporter av fiskefartygets befälhavare om segling genom ett område med fiskebegränsning i enlighet med artikel 50 i rådets kontrollförordning,

8) de koordinater för fartygets position som fiskefartygets befälhavare har meddelat enligt artikel 25 i kommissionens kontrollförordning,

9) förhandsanmälningar av fiskefartygets befälhavare i enlighet med artikel 17 i rådets kontrollförordning och 20 a § i denna lag,

10) meddelanden enligt 27 § som lämnats av innehavaren av fiskelicens.

Registeruppgifterna får användas vid planeringen av övervakningen, vid övervakningen, vid undersökningar och statistikföring samt vid uppgiftsinsamling.

49 §
Överträdelser

Landsbygdsverket påför överträdelseavgift för den som

1) underlåter att iaktta bestämmelserna om fiskefartygs märkning eller handlingar i artikel 6 eller 7 i kommissionens kontrollförordning,

2) underlåter att iaktta bestämmelserna om båtar som medförs ombord på fiskefartyg, fiskeredskap som används på fiskefartyg och flaggstänger som fästs vid fiskeredskapen i artiklarna 8–16 eller 17 i kommissionens kontrollförordning,

3) underlåter att med iakttagande av bestämmelserna i artikel 20 i kommissionens kontrollförordning försäkra sig om att fartygets satellitföljare är funktionsduglig eller att dess funktion inte hindras,

4) i strid med artikel 25 i kommissionens kontrollförordning lämnar hamnen efter störningar i VMS-utrustningens funktion innan flaggstatens behöriga myndighet har gett sitt tillstånd, avlägsnar VMS-utrustningen utan godkännande av flaggstatens behöriga myndighet eller underlåter att i enlighet med artikel 25.1 i den förordningen meddela fartygets geografiska position till centrumet för fiskerikontroll,

5) underlåter att iaktta bestämmelserna om fiskeloggbok, omlastningsdeklaration eller landningsdeklaration i artiklarna 14–16 eller 21–25 i rådets kontrollförordning eller bestämmelserna om fiskeloggbok i artiklarna 12 eller 13 i förordningen om en flerårig plan för Östersjön eller bestämmelserna om fiskeloggbok, omlastningsdeklaration, landning, landningsdeklaration eller rapport om fiskeansträngning i artiklarna 29–36, 38–42, 44, 47–55 eller 58 i kommissionens kontrollförordning,

6) underlåter att inom föreskriven tid lämna in en rapport som avses i 21–23, 25 eller 26 § eller lämnar in en bristfällig rapport,

7) underlåter att göra den förhandsanmälan som avses i artikel 17 eller 18 i rådets kontrollförordning, i artikel 11 i förordningen om en flerårig plan för Östersjön eller i 20 a § i denna lag, gör en bristfällig anmälan eller låter bli att göra en anmälan inom föreskriven tid,

8) underlåter att iaktta bestämmelserna om omlastning i artikel 20 i rådets kontrollförordning,

9) underlåter att iaktta bestämmelserna om fiskeansträngning i artiklarna 26–29 eller 30 i rådets kontrollförordning,

10) i strid med förbudet i artikel 39 i rådets kontrollförordning fiskar med fiskefartyg med en motor vars maskinstyrka överstiger den som anges i fiskelicensen,

11) i strid med bestämmelsen i artikel 40 i rådets kontrollförordning använder en ny framdrivningsmotor, utbytesframdrivningsmotor eller en framdrivningsmotor som har modifierats tekniskt, om den berörda medlemsstaten inte har certifierat en sådan motor officiellt,

12) landar fångsten utanför de hamnar eller platser nära kusten som medlemsstaten med stöd av artikel 43 i rådets kontrollförordning utsett,

13) i strid med bestämmelserna i artikel 44 i rådets kontrollförordning ombord på fiskefartyget förvarar fångster av bottenlevande arter som omfattas av fleråriga planer,

14) förvarar fiskeredskap på fartyget i strid med bestämmelserna i artikel 47 i rådets kontrollförordning,

15) underlåter att fullgöra de skyldigheter som gäller utrustning för att bärga förlorade fiskeredskap, bärgning av förlorade fiskeredskap eller förlust av fiskeredskap i artikel 48 i rådets kontrollförordning,

16) underlåter att fullgöra de skyldigheter som gäller fångsternas sammansättning eller anteckning i fiskeloggboken och som avses i artikel 49 i rådets kontrollförordning,

17) underlåter att iaktta den anmälningsskyldighet som anges i artikel 50 i rådets kontrollförordning eller den i samma artikel angivna skyldighet som gäller förvaring av fiskeredskap eller hastigheten under en genomsegling,

18) underlåter att fullgöra anmälningsskyldigheten enligt artikel 52 i rådets kontrollförordning,

19) fiskar i strid med den realtidsstängning som medlemsstaten infört i enlighet med artikel 53 i rådets kontrollförordning,

20) saluför fångster från fritidsfiske i strid med bestämmelsen i artikel 55.2 i rådets kontrollförordning,

21) underlåter att iaktta bestämmelserna om saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter i artikel 56 i rådets kontrollförordning,

22) underlåter att fullgöra de skyldigheter som avses i artikel 58 i rådets kontrollförordning, i artikel 67 i kommissionens kontrollförordning eller i artikel 35 i Europaparlamentets och rådets marknadsförordning och som gäller fiskeriprodukternas spårbarhet, informationen till konsumenterna eller märkningen av förpackningarna,

23) underlåter att registrera sig som förstahandsuppköpare i enlighet med artikel 59 i rådets kontrollförordning eller 28 § i denna lag,

24) saluför icke-vägd fisk i strid med bestämmelserna i artikel 60 eller 61 i rådets kontrollförordning eller i strid med de bestämmelser om kontroll- eller provtagningsplaner som avses i de artiklarna,

25) underlåter att iaktta bestämmelserna om vägning i artiklarna 69–72 eller 73 i kommissionens kontrollförordning,

26) underlåter att fylla i och lägga fram avräkningsnotor i enlighet med artiklarna 62, 63 eller 64 i rådets kontrollförordning eller 20 § i denna lag,

27) underlåter att på behörigt sätt fylla i och till närings-, trafik- och miljöcentralen lämna in de deklarationer om övertagande som avses i artikel 66 eller 67 i rådets kontrollförordning,

28) underlåter att iaktta bestämmelserna om ifyllande eller inlämnande av transportdokument till den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 68 i rådets kontrollförordning,

29) underlåter att fullgöra de skyldigheter som aktören eller fartygets befälhavare har i samband med myndighetsinspektioner enligt artikel 75 i rådets kontrollförordning eller artikel 113 eller 114 i kommissionens kontrollförordning,

30) underlåter att iaktta bestämmelserna om omlastningsförbud i artikel 4.3 eller 4.4 i rådets IUU-förordning,

31) landar eller omlastar fångsten på någon annan plats än i en hamn eller på en plats nära kusten som utsetts i enlighet med artikel 5 i rådets IUU-förordning,

32) lämnar in ett förhandsmeddelande enligt artikel 6 i rådets IUU-förordning efter föreskriven tid,

33) anlöper hamnen eller påbörjar landningen av fångsten i strid med det tillstånd att anlöpa hamn eller det tillstånd till landning som avses i artikel 7 i rådets IUU-förordning,

34) underlåter att till den behöriga myndigheten lämna in en landnings- eller omlastningsdeklaration enligt artikel 8 i rådets IUU-förordning,

35) underlåter att iaktta det verkställighetsbeslut som gäller nödåtgärder eller temporära åtgärder som vidtagits med stöd av artikel 36 i rådets IUU-förordning,

36) underlåter att iaktta föreskrifterna i det tillstånd att anlöpa hamn som utfärdats med stöd av artikel 37.5 i rådets IUU-förordning,

37) underlåter att iaktta bestämmelsen om byte av besättning i artikel 37.7 i rådets IUU-förordning,

38) underlåter att iaktta bestämmelserna om köpförbud, förbud gällande omflaggning av fiskefartyget till tredjeland, exportförbud, förbud mot handelsarrangemang eller förbud mot gemensamma fiskeinsatser i artiklarna 38.2–38.7 i rådets IUU-förordning,

39) till Europeiska unionens territorium importerar fiskeriprodukter i strid med bestämmelserna om fångstintyg i artikel 12 i rådets IUU-förordning eller de rättsakter och beslut av Europeiska unionens institutioner som preciserar dessa bestämmelser,

40) fiskar med nät med mindre maskstorlek än vad som bestäms om maskstorleken i nät i artikel 3 i rådets Östersjöförordning eller landar fångsten i strid med bestämmelserna i den artikeln,

41) underlåter att iaktta bestämmelserna om fiskeredskapens konstruktion i artikel 5 eller 6 i rådets Östersjöförordning,

42) underlåter att iaktta bestämmelserna om mått eller nedsänkningstid för nät i artikel 8 i rådets Östersjöförordning,

43) underlåter att iaktta bestämmelserna om uppnådd fångstprocent i artikel 12 i rådets Östersjöförordning,

44) underlåter att iaktta bestämmelserna om villkoren för användning av redskap eller bevarande av dem färdiga att användas i artikel 13 i rådets Östersjöförordning,

45) landar osorterade fångster i strid med bestämmelsen i artikel 19 i rådets Östersjöförordning eller den förordning som statsrådet utfärdat med stöd av 68 a § i denna lag,

46) underlåter att iaktta bestämmelserna om fiskeverksamhet som bedrivs eller fångst som säljs enbart i syfte att bedriva vetenskaplig forskning i artikel 24 i rådets Östersjöförordning,

47) underlåter att iaktta de närmare bestämmelser om Europeiska unionens bevarandeåtgärder eller fleråriga planer som genom förordning av statsrådet eller jord- och skogsbruksministeriet utfärdats med stöd av 9 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik,

48) är befälhavare för ett fiskefartyg i strid med ett beslut enligt 61 § 2 mom. som gäller förbud att vara befälhavare för ett fiskefartyg, eller

49) underlåter att iaktta bestämmelserna om separat förvaring och landning av fångster av exemplar som är mindre än de minsta referensstorlekarna i artiklarna 49 a eller 49 c i rådets kontrollförordning.

50 §
Överträdelseavgiftens storlek

Den överträdelseavgift som påförs för överträdelser som avses i 49 § 1, 2, 6, 14–18, 21, 22, 24, 25, 28, 43 och 44 punkten är minst 100 euro. En fysisk person kan påföras högst 5 000 euro och en juridisk person högst 10 000 euro i överträdelseavgift.

Den överträdelseavgift som påförs för andra överträdelser enligt 49 § än de som avses i 1 mom. är minst 300 euro. En fysisk person kan påföras högst 25 000 euro och en juridisk person högst 50 000 euro i överträdelseavgift.

Vid bedömning av överträdelseavgiftens storlek ska överträdelsens art, omfattning, varaktighet, gärningsmannens skuld sådan den framgår av överträdelsen och om gärningen varit upprepad samt storleken på den vinning som eftersträvats och erhållits genom överträdelsen beaktas.

51 §
Allvarliga överträdelser

Landsbygdsverket påför påföljdsavgift för en allvarlig överträdelse för den som

1) bedriver IUU-fiske på det sätt som avses i artikel 3.1 i rådets IUU-förordning,

2) bedriver affärsverksamhet som direkt hänför sig till IUU-fiske på det sätt som avses i artikel 42.1 b i rådets IUU-förordning,

3) förfalskar handlingar som avses i rådets IUU-förordning eller använder sådana falska eller ogiltiga handlingar på det sätt som avses i artikel 42.1 c i rådets IUU-förordning, eller

4) på det sätt som avses i artikel 90.1 a, b eller c i rådets kontrollförordning underlåter att översända en landningsdeklaration eller avräkningsnota när fångsten har landats i en hamn i ett tredjeland, manipulerar motorn på fiskefartyget för att öka motorns effekt eller underlåter att på fiskefartyget ta ombord och bevara samt landa en fångst.

Om en gärning som avses i artikel 3.1 a–e eller 3.1 i i rådets IUU-förordning eller i artikel 90.1 a, b eller c i rådets kontrollförordning, med beaktande av omständigheterna och följderna av gärningen är ringa, och om ekonomisk vinning inte är syftet med gärningen, kan Landsbygdsverket besluta att gärningen är en överträdelse och påföra överträdelseavgift i enlighet med 50 § 2 och 3 mom.

68 a §
Platser för omlastning och landning av fångsten

Genom förordning av statsrådet anges de hamnar och platser nära kusten där fiskefartyg från stater utanför Europeiska unionen och fiskefartyg från Europeiska unionens medlemsstater kan landa eller lasta om sin fångst i situationer som avses i artikel 19 i rådets Östersjöförordning och i artikel 5 i rådets IUU-förordning. I förordningen kan de klockslag anges som ska iakttas när fångsten landas och lastas om. I bestämmelserna om hamnarna och platserna för landning och omlastning beaktas det totala antalet tillåtna hamnar och platser för landning och omlastning, deras utnyttjandegrad och placering så att landningen och omlastningen kan övervakas på behörigt sätt.

I fråga om bestämmelserna om sådana tillåtna omlastnings- och landningsplatser som avses i Europeiska unionens fleråriga och långsiktiga återhämtnings- eller förvaltningsplaner tillämpas 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

RP 204/2017
JsUB 3/2018
RSv 17/2018

Helsingfors den 6 april 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.