205/2018

Helsingfors den 6 april 2018

Lag om ändring av 14 d § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 14 d § 6 och 7 mom., sådana de lyder i lag 1489/2016, som följer:

14 d §
Land-för-land-rapport för beskattningen

Den som är utredningsskyldig i andra hand är skyldig att lämna endast sådan information som den erhållit eller inhämtat och som den förfogar över, om det utländska yttersta moderföretaget i koncernen, trots begäran av den utredningsskyldige i fråga, har vägrat tillhandahålla uppgifter enligt 14 e § och det har gjorts en anmälan om vägran.

En skyldighet enligt 5 och 6 mom. att i andra hand lämna uppgifter i en land-för-land-rapport föreligger inte, om det utländska yttersta moderföretaget i koncernen har anvisat en till koncernen hörande part med skatterättslig hemvist i Europeiska unionen att lämna en land-för-land-rapport i enlighet med de krav som föreskrivs i 14 e §. Om den till koncernen hörande parten i fråga inte kan erhålla eller förvärva all den information som krävs för att lämna en land-för-land-rapport, ska denna part inte kunna utses till den anvisade utredningsskyldige. Denna bestämmelse påverkar emellertid inte skyldigheten att anmäla om vägran. Skyldighet enligt 5 och 6 mom. att lämna uppgifter föreligger inte heller, om det utländska yttersta moderföretaget i koncernen har utsett en annan part i koncernen (utsedd utredningsskyldig) att ge in land-för-land-rapporten till skattemyndigheten i dennes skatterättsliga hemvist som ligger utanför Europeiska unionen. Dessutom krävs att

1) jurisdiktionen där den utsedde utredningsskyldige har sin skatterättsliga hemvist kräver att land-för-land-rapporter ges in,

2) det finns ett avtal om utbyte av upplysningar om land-för-land-rapporter mellan Finland och jurisdiktionen där den utsedde utredningsskyldige har sin skatterättsliga hemvist, senast vid tidpunkten för lämnande av land-för-land-rapporten,

3) jurisdiktionen där den utsedde utredningsskyldige har sin skatterättsliga hemvist inte har underrättat Skatteförvaltningen om ett systemsammanbrott,

4) det har gjorts en anmälan om den som ska ge in land-för-land-rapporten till jurisdiktionen där den utsedde utredningsskyldige har sin skatterättsliga hemvist, och

5) en anmälan om den utsedde utredningsskyldige har getts in till Skatteförvaltningen.Denna lag träder i kraft den 12 april 2018.

Denna lag tillämpas första gången på uppgifter som ska lämnas om räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2016 eller därefter.

RP 191/2017
FiUB 1/2018
RSv 8/2018
Rådets direktiv (EU) 2016/881 (32016L0881); EUT L 146, 3.6.2016, s. 8

Helsingfors den 6 april 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.