191/2018

Helsingfors den 28 mars 2018

Statsrådets förordning om en nödåtgärd i form av stöd till jordbrukare 2018 på grund av översvämningar och kraftiga regn

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 25 a § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), sådan paragrafen lyder i lag 1364/2014:

1 §
Stöd som beviljas jordbrukare

Stöd till jordbrukare som avses i artikel 1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/108 om en nödåtgärd i form av stöd till jordbrukare på grund av översvämningar och kraftiga regn i vissa områden i Litauen, Lettland, Estland och Finland kan beviljas till ett belopp av högst 1,080 miljoner euro. Stöd kan beviljas till ett belopp av högst 15 euro per hektar.

2 §
Beviljande av stöd

Beslut om beviljande av stöd fattas av kommunen.

3 §
Beaktande av Europeiska kommissionens beslut

Nödåtgärden i form av stöd till jordbrukare på grund av översvämningar och kraftiga regn beviljas om inte något annat följer av Europeiska kommissionens beslut om stöd.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 april 2018.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/108 (32018R0108); EUT L 19, 24.1.2018, s. 6

Helsingfors den 28 mars 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.