181/2018

Helsingfors den 13 mars 2018

Justitieministeriets förordning om information som ska lämnas resenärer om kombinerade resetjänster

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 3 mom., 10 § 3 mom. och 36 § 2 mom. i lagen om kombinerade resetjänster (901/2017):

1 §
Information som ska lämnas innan ett paketreseavtal ingås

Researrangören och reseförmedlaren ska innan ett paketreseavtal ingås lämna resenären standardinformation enligt bilaga 1 om resenärens lagenliga rättigheter. Dessutom ska resenären ges följande information:

1) researrangörens och vid behov reseförmedlarens firma och adress samt telefonnummer och vid behov e-postadress,

2) resmål, resplan och vistelseperiod med datum samt, om inkvartering ingår i paketresan, antalet övernattningar som ingår,

3) transportmedel, typ av transport och transportkategori samt tid och plats för avresa och hemkomst eller en uppskattning av detta, längd och plats för uppehåll under resan samt anslutande transporter,

4) plats för inkvarteringen, utmärkande kännetecken och, vid behov, kategori enligt destinationslandets regler,

5) måltider som ingår,

6) besök, utflykter och andra tjänster som ingår i det avtalade totalpriset för paketresan,

7) om det inte redan framgår av sammanhanget huruvida någon av resetjänsterna kommer att tillhandahållas resenären som en del av en grupp och i så fall, om möjligt, gruppens ungefärliga storlek,

8) om resenärens tillgång till andra turisttjänster är beroende av effektiv muntlig kommunikation, det språk som dessa tjänster kommer att utföras på,

9) huruvida resan eller semestern allmänt sett är lämplig för personer med nedsatt rörlighet och, på resenärens begäran, exakta uppgifter om huruvida resan eller semestern är lämplig med hänsyn till resenärens behov,

10) paketresans totalpris inklusive skatter och, vid behov, alla tilläggsavgifter och övriga kostnader eller, om dessa kostnader inte rimligen kan beräknas innan avtalet ingås, uppgift om den typ av tilläggskostnader som resenären kan komma att behöva betala,

11) information om betalningssätt, inklusive belopp eller procentandelar av priset som ska erläggas som delbetalning samt de tidpunkter då den resterande delen av priset ska betalas eller säkerhet som resenären ska ställa,

12) det minsta antal deltagare som krävs för att paketresan ska genomföras och den tidsfrist som avses i 14 § 1 mom. i lagen om kombinerade resetjänster för inställande av resan före paketresans början om inte minimiantalet har uppnåtts,

13) allmän information om pass- och viseringskrav i destinationslandet, inbegripet ungefärlig tid för att erhålla visering, samt information om hälsobestämmelser i destinationslandet,

14) information om att researrangören, om resenären frånträder avtalet före paketresans början, av resenären får ta ut en skälig och motiverad avbokningsavgift som bestäms i enlighet med 15 § 2 och 3 mom. i lagen om kombinerade resetjänster,

15) information om frivillig eller obligatorisk försäkring som täcker kostnaden om resenären frånträder avtalet eller kostnaden för assistans och hemtransport i händelse av olycka, sjukdom eller dödsfall.

2 §
Information som ska nämnas i paketreseavtalet eller i avtalsbekräftelsen

Följande information ska nämnas i paketreseavtalet eller avtalsbekräftelsen:

1) den information som avses i 1 § 1–15 punkten,

2) särskilda önskemål från resenären som researrangören har godkänt,

3) andra eventuella avtalsvillkor,

4) information om att researrangören är ansvarig för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs och för assistans till resenärer i svårigheter i enlighet med 4 kap. i lagen om kombinerade resetjänster,

5) researrangörens lokala representant eller researrangörens kontaktpunkt eller en annan tjänst samt dess adress, telefonnummer, e-postadress och, vid behov, faxnummer, som gör att resenären snabbt kan kontakta researrangören och effektivt kommunicera med denne, för att begära hjälp då resenären hamnat i svårigheter eller för att klaga över fel som resenären upplever när paketresan fullgörs,

6) information om att resenären utan obefogat dröjsmål måste meddela researrangören varje fel som han eller hon upplever när paketresan fullgörs,

7) Konkurrens- och konsumentverket eller någon annan aktör som svarar för insolvensskydd samt dess adress och annan kontaktinformation,

8) om en minderårig reser utan förälder eller någon annan ansvarig person och paketreseavtalet inbegriper inkvartering, information som möjliggör direkt kontakt med den minderårige eller den person som är ansvarig för den minderårige på den plats där den minderårige vistas,

9) information om interna förfaranden för hantering av klagomål som resenären har till sitt förfogande samt information om minst ett sådant tvistlösningsorgan som har anmälts till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG och som är behörig att behandla tvister mellan näringsidkare och resenärer samt om plattformen för tvistlösning online enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG,

10) information om resenärens rätt att överlåta sina rättigheter enligt paketreseavtalet till en annan person i enlighet med 13 § i lagen om kombinerade resetjänster.

Om en paketresa uppkommer genom sådana länkade bokningsprocesser via internet som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i lagen om kombinerade resetjänster (901/2017), ska researrangören efter det att researrangören har informerats om att en paketresa har uppkommit ge resenären den information som avses i 1 mom. 2 och 4–10 punkten.

3 §
Information som ska ges före tillkomsten av ett sammanlänkat researrangemang

Innan resenären blir bunden av ett avtal som leder till tillkomsten av ett sådant sammanlänkat researrangemang som avses i 4 § i lagen om kombinerade resetjänster, ska den näringsidkare som underlättar anskaffning av de sammanlänkade researrangemangen utöver vad som föreskrivs i 36 § i lagen om kombinerade resetjänster lämna resenären information om resenärens lagenliga rättigheter genom att använda ett lämpligt formulär för standardinformation i bilaga 2. Om inget av de formulär som finns i bilagan gäller denna typ av sammanlänkade researrangemang, ska näringsidkaren på annat sätt lämna resenären den information som formuläret innehåller.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 (32015L2302); EUVL L 326, 11.12.2015, s. 1–33

Helsingfors den 13 mars 2018

Justitieminister
Antti Häkkänen

Specialsakkunnig
Riitta Haapasaari

Bilaga 1

Del A

Standardinformationsformulär för paketreseavtal när det är möjligt att använda hyperlänkar

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företag(en) XY kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.Dessutom har företag(en) XY, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 [ska tillhandahållas i form av en hyperlänk]

Under denna hyperlänk får resenären följande information:

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

– Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.

– Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.

– Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med researrangören eller reseförmedlaren.

– Resenärer får överlåta sina rättigheter enligt paketreseavtalet till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.

– Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepris), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären frånträda avtalet. Om researrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.

– Resenärer kan frånträda avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans huvudsakliga egenskaper än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.

– Resenärer kan under extraordinära omständigheter frånträda avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.

– Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början frånträda avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.

– Om betydande delar av paketresan inte kan fullgöras enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta på ett betydande sätt inverkar på paketresans fullgörande och researrangören inte avhjälper problemet.

– Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs felaktigt.

– Researrangören måste tillhandahålla assistans om resenären befinner sig i svårigheter.

– Om researrangören eller, i vissa medlemsstater, reseförmedlaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om researrangören eller, i tillämpliga fall, reseförmedlaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport. XY har tecknat skydd vid obestånd hos YZ [den enhet som ansvarar för skyddet vid obestånd, t.ex. en garantifond eller ett försäkringsbolag]. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten (kontaktuppgifter – inklusive namn, besöksadress, e-postadress och telefonnummer) om tjänster inte fullgörs till följd av XY:s obestånd.

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt [HYPERLÄNK]

Del B

Standardinformationsformulär för paketreseavtal i andra situationer än de som omfattas av del A

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företag(en) XY kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.Dessutom har företag(en) XY, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

– Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.

– Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.

– Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med researrangören eller reseförmedlaren.

– Resenärer får överlåta sina rättigheter enligt paketreseavtalet till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.

– Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepris), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären frånträda avtalet. Om researrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.

– Resenärer kan frånträda avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans huvudsakliga egenskaper än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.

– Resenärer kan under extraordinära omständigheter frånträda avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.

– Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början frånträda avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.

– Om betydande delar av paketresan inte kan fullgöras enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta på ett betydande sätt inverkar på paketresans fullgörande och researrangören inte avhjälper problemet.

– Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs felaktigt.

– Researrangören måste tillhandahålla assistans om en resenär befinner sig i svårigheter.

– Om researrangören eller, i vissa medlemsstater, reseförmedlaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om researrangören eller, i tillämpliga fall, reseförmedlaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport. XY har tecknat skydd vid obestånd hos YZ [den enhet som ansvarar för skyddet vid obestånd, t.ex. en garantifond eller ett försäkringsbolag]. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten (kontaktuppgifter – inklusive namn, besöksadress, e-postadress och telefonnummer) om tjänster inte fullgörs till följd av XY:s obestånd.

[Webbplats där man hittar direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt.]

Del C

Standardinformationsformulär när en arrangör överför uppgifter till en annan näringsidkare i enlighet med 3 § 1 mom. 5 punkten i lagen om kombinerade resetjänster

Om du ingår ett avtal med företag AB senast 24 timmar efter att ha mottagit bokningsbekräftelsen från företag XY kommer de resetjänster som tillhandahålls av XY och AB att utgöra en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresenärer. Företag XY kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.Dessutom har företag XY, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina kostnader och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om den eller de hamnar på obestånd.Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 [ska tillhandahållas i form av en hyperlänk]

Under denna hyperlänk får resenären följande information:

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

– Resenärer kommer att få all väsentlig information om resetjänsterna innan paketreseavtalet ingås.

– Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.

– Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med researrangören eller reseförmedlaren.

– Resenärer får överlåta sina rättigheter enligt paketreseavtalet till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.

– Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepris), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset för paketresan får resenären frånträda avtalet. Om researrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.

– Resenärer kan frånträda avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans huvudsakliga egenskaper än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.

– Resenärer kan under extraordinära omständigheter frånträda avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.

– Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början frånträda avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.

– Om betydande delar av paketresan inte kan fullgöras enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang anordnas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta på ett betydande sätt inverkar på paketresans fullgörande och researrangören inte avhjälper problemet.

– Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs felaktigt.

– Researrangören måste tillhandahålla assistans om resenärer befinner sig i svårigheter.

– Om researrangören eller, i vissa medlemsstater, reseförmedlaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om researrangören eller, i tillämpliga fall, reseförmedlaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport. XY har tecknat skydd vid obestånd hos YZ [den enhet som ansvarar för skyddet vid obestånd, t.ex. en garantifond eller ett försäkringsbolag]. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten (kontaktuppgifter – inklusive namn, besöksadress, e-postadress och telefonnummer) om tjänster inte fullgörs till följd av XY:s obestånd.

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt [HYPERLÄNK].

Bilaga 2

Del A

Standardinformationsformulär om den näringsidkare som via internet underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang i den mening som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten i lagen om kombinerade resetjänster är en transportör som säljer en tur-och-retur-biljett

Om du, efter att ha valt ut och betalat för en resetjänst, bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via vårt företag/XY omfattas du INTE av paketresenärers rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302.Därför kommer vårt företag/XY inte att ansvara för att de ytterligare resetjänsterna fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.Om du bokar ytterligare resetjänster under samma besök på vårt företags/XY:s bokningswebbplats kommer resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har XY, i enlighet med EU- rätten ett skydd för återbetalning av dina betalningar till XY för tjänster som inte fullgörs som en följd av XY:s obestånd och, vid behov, din hemtransport. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.Mer information om skydd vid obestånd [ska tillhandahållas i form av en hyperlänk].

Under denna hyperlänk får resenären följande information:

XY har tecknat skydd vid obestånd hos YZ [den enhet som ansvarar för skyddet vid obestånd, t.ex. en garantifond eller ett försäkringsbolag].Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten (kontaktuppgifter – inklusive namn, besöksadress, e-postadress och telefonnummer) om resetjänsterna inte fullgörs till följd av XY:s obestånd.Anmärkning: Detta skydd vid obestånd gäller inte avtal med andra parter än XY som kan fullgöras trots XY:s obestånd.Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt [HYPERLÄNK]

Del B

Standardinformationsformulär om den näringsidkare som via internet underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang i den mening som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten i lagen om kombinerade resetjänster är en annan näringsidkare än en transportör som säljer en tur-och-retur-biljett

Om du, efter att ha valt ut och betalat för en resetjänst, bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via vårt företag/XY omfattas du INTE av de rättigheter som är tillämpliga på paketresor enligt direktiv (EU) 2015/2302.Därför kommer vårt företag/XY inte att ansvara för att de enskilda resetjänsterna fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.Om du bokar ytterligare resetjänster under samma besök på vårt företags/XY:s bokningswebbplats kommer resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har XY, i enlighet med EU- rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till XY för tjänster som inte fullgörs som en följd av XY:s obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.Mer information om skydd vid obestånd [ska tillhandahållas i form av en hyperlänk]

Under denna hyperlänk får resenären följande information:

XY har tecknat skydd vid obestånd hos YZ [den enhet som ansvarar för skyddet vid obestånd, t.ex. en garantifond eller ett försäkringsbolag].Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten (kontaktuppgifter – inklusive namn, besöksadress, e-postadress och telefonnummer) om resetjänsterna inte fullgörs till följd av XY:s obestånd.Anmärkning: Detta skydd vid obestånd gäller inte avtal med andra parter som kan fullgöras trots XY:s obestånd.Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt [HYPERLÄNK].

Del C

Standardinformationsformulär vid sammanlänkade researrangemang, i den mening som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten i lagen om kombinerade resetjänster, om avtalen ingås i näringsidkarens (som inte är en transportör som säljer en tur-och-retur-biljett) och resenärens samtidiga fysiska närvaro

Om du, efter att ha valt ut och betalat för en resetjänst, bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via vårt företag/XY omfattas du INTE av paketresenärers rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302.Därför kommer vårt företag/XY inte att ansvara för att de enskilda resetjänsterna fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.Om du bokar ytterligare resetjänster under samma besök på eller kontakt med vårt företag/XY kommer resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har XY, i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till XY för tjänster som inte fullgörs som en följd av XY:s obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.
XY har tecknat skydd vid obestånd hos YZ [den enhet som ansvarar för skyddet vid obestånd, t.ex. en garantifond eller ett försäkringsbolag] (kontaktuppgifter – inklusive namn, besöksadress, e-postadress och telefonnummer).Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten (kontaktuppgifter – inklusive namn, besöksadress, e-postadress och telefonnummer) om resetjänsterna inte fullgörs till följd av XY:s obestånd.Anmärkning: Detta skydd vid obestånd gäller inte avtal med andra parter som kan fullgöras trots XY:s obestånd.[Webbplats där direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt återfinns.]

Del D

Standardinformationsformulär om den näringsidkare som via internet underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang i den mening som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten i lagen om kombinerade resetjänster är en transportör som säljer en tur-och-retur-biljett

Om du bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via denna länk/dessa länkar omfattas du INTE av de rättigheter som är tillämpliga på paketresor enligt direktiv (EU) 2015/2302.Därför kommer vårt företag/XY inte att ansvara för att dessa ytterligare resetjänster fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.Om du bokar ytterligare resetjänster via denna länk/dessa länkar senast 24 timmar efter det att du mottagit bokningsbekräftelsen från vårt företag/XY kommer dessa resetjänster emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har XY, i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till XY för tjänster som inte fullgörs som en följd av XY:s obestånd och, vid behov, din hemtransport. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.Mer information om skydd vid obestånd [ska tillhandahållas i form av en hyperlänk].

Under denna hyperlänk får resenären följande information:

XY har tecknat skydd vid obestånd hos YZ [den enhet som ansvarar för skyddet vid obestånd, t.ex. en garantifond eller ett försäkringsbolag].Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten (kontaktuppgifter – inklusive namn, besöksadress, e-postadress och telefonnummer) om resetjänsterna inte fullgörs till följd av XY:s obestånd.Anmärkning: Detta skydd vid obestånd gäller inte avtal med andra parter än XY som kan fullgöras trots XY:s obestånd.Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt [HYPERLÄNK].

Del E

Standardinformationsformulär om den näringsidkare som via internet underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang, i den mening som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten i lagen om kombinerade resetjänster, är en annan näringsidkare än en transportör som säljer en tur-och-retur-biljett

Om du bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via denna länk/dessa länkar omfattas du INTE av de rättigheter som är tillämpliga på paketresor enligt direktiv (EU) 2015/2302.Därför kommer vårt företag/XY inte att ansvara för att dessa ytterligare resetjänster fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.Om du bokar ytterligare resetjänster via denna länk/dessa länkar senast 24 timmar efter mottagandet av bekräftelsen av din bokning från vårt företag/XY kommer de resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har XY, i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till XY för tjänster som inte fullgörs som en följd av XY:s obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.Mer information om skydd vid obestånd [ska tillhandahållas i form av en hyperlänk].

Under denna hyperlänk får resenären följande information:

XY har tecknat skydd vid obestånd hos YZ [den enhet som ansvarar för skyddet vid obestånd, t.ex. en garantifond eller ett försäkringsbolag].Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten (kontaktuppgifter – inklusive namn, besöksadress, e-postadress och telefonnummer) om resetjänsterna inte fullgörs till följd av XY:s obestånd.Anmärkning: Detta skydd vid obestånd gäller inte avtal med andra parter än XY, som kan fullgöras trots XY:s obestånd.Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i relevant nationell lagstiftning [HYPERLÄNK].

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.