173/2018

Helsingfors den 13 mars 2018

Arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2018 ska betalas till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om den ersättning och tilläggsersättning som av statens medel ska betalas till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster, vilken har ingått avtal med regionförvaltningsverket, för ändamålsenlig produktion av dessa tjänster samt om grunderna för dem.

De kostnader som förorsakas av att ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster produceras ersätts inom gränserna för det anslag som har reserverats för detta syfte i statsbudgeten för år 2018.

2 §
Utbetalning av ersättningarna

Konkurrens- och konsumentverket betalar ut ersättningarna till en kommun som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster. Till en annan tjänsteproducent betalas ersättningarna av regionförvaltningsverket.

Grundersättningen betalas ut före utgången av april månad. Tilläggsersättningen betalas ut i enlighet med regionförvaltningsverkets beslut i en eller två rater före utgången av april månad eller före utgången av september månad.

För fördelningen av anslaget tillställer regionförvaltningsverket Konkurrens- och konsumentverket senast den 22 mars uppgifterna för den rat som ska betalas ut i april och senast den 21 augusti uppgifterna för den rat som ska betalas ut i september.

3 §
Grundersättning

Den grundersättning som ska betalas för produktion av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster är 0,70 euro per år och invånare i verksamhetsområdet.

Som invånarantal beaktas invånarantalet per 31.12.2016 enligt Statistiskcentralens statistik över befolkningsstrukturen.

4 §
Tilläggsersättning

Som tilläggsersättning allokeras 808 692 euro som fördelas mellan regionförvaltningsverken i proportion till invånarantal enligt statistiken över befolkningsstrukturen.

En tjänsteproducent betalas tilläggsersättning utgående från regionförvaltningsverkets behovsprövning. Grunder för tilläggsersättningen är tryggande av tillgången på tjänster, efterfrågan på och behovet av rådgivning eller invånarantalet i det område för vilket rådgivning tillhandahålls.

5 §
Återkrav

De ersättningar som har betalats till en kommun för produktion av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster återkrävs av Konkurrens- och konsumentverket på basis av regionförvaltningsverkets beslut. De ersättningar som har betalats till en annan tjänsteproducent återkrävs av regionförvaltningsverket.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2018.

Genom denna förordning upphävs arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2017 ska betalas till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster (104/2017).

Helsingfors den 13 mars 2018

Arbetsminister
Jari Lindström

Handelsråd
Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.