158/2018

Helsingfors den 27 februari 2018

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsynen över alkohollagen

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 56 § 4 mom., 58 § 3 mom. och 62 § 4 mom. i alkohollagen (1102/2017):

1 §
Allmänna bestämmelser om planen för egenkontroll

En plan för egenkontroll enligt 56 § i alkohollagen ska innehålla

1) uppgifterna för tillståndshavaren och för det verksamhetsställe som planen för egenkontroll gäller,

2) en anteckning om vid vilket datum planen har utarbetats och om godkännandet av tillståndshavaren,

3) uppgifter om de personer som tillståndshavaren har utsett och som ansvarar för anmälan om förändringar enligt 11 § i alkohollagen, hantering av och inlämnande till tillståndsmyndigheten av anmälningar och upplysningar enligt 62 § 4 mom. i alkohollagen samt för det allmänna genomförandet och iakttagandet av planen för egenkontroll,

4) en utredning om hur personalens kompetens enligt 57 § i alkohollagen säkerställs och om hur bokföringen av utbildning och kompetens är ordnad,

5) en utredning om hur tillståndshavaren och den person som ansvarar för genomförandet av planen för egenkontroll övervakar iakttagandet av planen för egenkontroll och de bestämmelser som gäller personalen.

Tillståndshavaren ska också presentera en plan över åtgärder som ska vidtas i kritiska situationer samt med anledning av myndigheternas synpunkter, en plan för årlig utvärdering av genomförandet av planen för egenkontroll samt en plan för att hålla planen uppdaterad. Om planen för egenkontroll ändras ska tidpunkten för ändringen kunna utredas i efterhand.

Planen för egenkontroll samt det tillstånd eller godkännande som gäller verksamhetsstället och som avses i alkohollagen ska hållas tillgängliga för personalen och tillsynsmyndigheterna.

2 §
Planen för egenkontroll för tillverkning av och partihandel med alkoholdrycker och sprit

En plan för egenkontroll för tillverkning av och partihandel med alkoholdrycker och sprit ska innehålla

1) en beskrivning av lagringen av och lagerlokalerna för alkoholdryckerna och spriten samt en beskrivning av övervakningen,

2) en beskrivning av iakttagandet av skyldigheterna i anslutning till tillverkningen och försäljningen,

3) en beskrivning av förfaringssätten vid hantering av uppgifter, lämnande av anmälan samt rättelse av felaktiga uppgifter i fråga om uppgifter enligt 62 § 4 mom. i alkohollagen.

I en plan för egenkontroll som gäller denaturering av sprit ska presenteras en utredning om genomförandet av denatureringen för att verkställa förbudet mot förtäringssyfte enligt 52 § i alkohollagen samt uppgifter om de denatureringsämnen som används och mängderna av dem.

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om tillverkning av sprit och alkoholdrycker och om egenkontroll i fråga om partihandel tillämpas också på egenkontroll i fråga om import av sprit.

3 §
Allmänt innehåll i planen för egenkontroll för servering av alkoholdrycker

En plan för egenkontroll för servering av alkoholdrycker ska innehålla

1) en beskrivning av lagringen av och lagerlokalerna för alkoholdryckerna,

2) en beskrivning av verksamhetsidén för serveringsstället och vid behov en beskrivning av prioriteringarna och riskerna i den övervakning som gäller serveringsställets läge,

3) beskrivning av de uppgifter som tillståndshavaren har beslutat att den ansvariga föreståndaren eller andra för uppgiften utsedda personen ska utföra samt en plan angående personalens storlek och uppgifter när det gäller tillsynen av efterlevnaden av förbuden och skyldigheterna enligt 35–38 § i alkohollagen samt en plan för övervakningen av ordningen på serveringsstället under serveringstiden,

4) en beskrivning av ordnandet av detaljhandelsverksamheten samt av försäljningsarrangemangen, om det vid serveringsstället bedrivs detaljhandel med alkoholdrycker.

4 §
Särskilt innehåll i planen för egenkontroll för servering av alkoholdrycker

En plan för egenkontroll för servering av alkoholdrycker ska dessutom innehålla

1) uppgifter om det av tillståndshavaren fastställda maximala kreditbeloppet samt om övervaknings- och verksamhetssätten i fråga om kreditförsäljningen, om alkoholdrycker säljs på kredit till kunderna på något annat sätt än genom allmänt använda kortbetalningstjänster eller betalningsapplikationer som tillhandahålls av kreditinstitut eller i samband med programtjänster eller i anslutning till inkvarteringsrum,

2) uppgifter om den av tillståndshavaren fastställda maximala portion som får säljas åt gången per kund, om den tillåtna portionen är större än fyra basportionen enligt 41 § 3 mom. i alkohollagen,

3) en beskrivning av uppföljningen av antalet kunder enligt 45 § 1 mom. i alkohollagen, av genomförandet av ordningsövervakningen samt av de uppgifter som har ålagts ordningsvakterna, om serveringen förlängs på förlängd tid.

5 §
Planen för egenkontroll för detaljhandel med alkoholdrycker

En plan för egenkontroll för detaljhandel med alkoholdrycker ska innehålla

1) en beskrivning av lagringen av och lagerlokalerna för alkoholdryckerna,

2) en beskrivning av verksamhetsidén för detaljhandeln och vid behov en beskrivning av prioriteringarna och riskerna i den övervakning som gäller detaljhandelsverksamheten och försäljningsställets läge,

3) en beskrivning av hur alkoholdryckerna är placerade på detaljhandelsstället, om inte alkoholdryckerna genomgående placeras på sådana hyllor eller i sådana avdelningar i butiken som är avsedda för alkoholdrycker,

4) en beskrivning av ordnandet av detaljhandelsverksamheten samt av kassa- och försäljningsarrangemangen,

5) en beskrivning av de uppgifter som tillståndshavaren har beslutat att den ansvariga föreståndaren eller andra för uppgiften utsedda personen ska utföra samt en plan angående personalens storlek och uppgifter när det gäller tillsynen på serveringsstället av efterlevnaden av förbuden och skyldigheterna enligt 35, 37 och 38 § i alkohollagen,

6) en beskrivning av rutinerna i anslutning till iakttagandet av försäljningstiderna,

7) en beskrivning av försäljningsarrangemangen i fråga om alkoholpreparaten enligt 55 § 2 mom. i alkohollagen samt en beskrivning av var i butiken preparaten är placerade.

6 §
Innehållet i och bedömning av prov som bedömer kunskaper om alkohollagen

En läroanstalt som avses i 58 § 1 mom. i alkohollagen ordnar ett prov som bedömer kunskaper om alkohollagen och som ska innehålla sammanlagt minst 30 frågor. Frågorna ska åtminstone behandla de bestämmelser i alkohollagen som gäller serveringsförbud, den övervakning och upprätthållandet av ordning som personalen ansvarar för, serveringsområdet och serveringstiderna.

Provet anses vara godkänt om den som avlägger provet får minst 80 procent av det maximala antalet poäng.

7 §
Utbildningar och examina som motsvarar provet

Grundexamen och yrkes- och specialyrkesexamen inom kosthållsbranschen samt yrkeshögskoleexamen inom turism- och kosthållsbranschen enligt 58 § 1 mom. i alkohollagen anses motsvara avläggande av provet enligt 6 § i denna förordning, om examen omfattar kunnande i de ämnesområden som behandlas i provet.

En läroanstalt enligt 1 mom. får utfärda ett intyg över kunskaper om alkohollagen till en person som avlagt examen.

8 §
Godkännande av intyg som beviljats i landskapet Åland

Ett intyg över kunskaper om bestämmelserna om servering av alkoholdrycker som har utfärdats av en läroanstalt som ger utbildning inom landskapet Åland godkänns som ett sådant intyg som avses i 57 § 2 mom. och 58 § 1 mom. i alkohollagen.

9 §
Lämnande av anmälningar och upplysningar till tillsynsmyndigheterna

Den som tillverkar, bedriver partihandel med och importerar alkoholdrycker ska till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården lämna

1) en grundanmälan om den tillverkade eller importerade alkoholdrycken innan den släpps ut på marknaden,

2) en månatlig rapport om de alkoholdrycker som sålts via partihandel,

3) en månatlig rapport om de alkoholdrycker som importerats, om det är fråga om import som bedrivs av innehavaren av ett detaljhandelstillstånd,

4) en rapport tre gånger om året om de tillverkade alkoholdryckerna.

Den som tillverkar, säljer och importerar sprit ska till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården lämna

1) en grundanmälan om den tillverkade eller importerade produkten innan den släpps ut på marknaden,

2) en månatlig rapport om de produkter som sålts,

3) en årlig anmälan per denatureringsämne och per köpare om sin försäljning av sådan lindrigt denaturerad sprit som avses i 53 § 2 mom. i alkohollagen.

Innehavaren av detaljhandelstillstånd ska årligen till tillståndsmyndigheten anmäla värdet av sin försäljning av alkoholdrycker och av livsmedel. Innehavaren av serveringstillstånd för alkoholdrycker ska två gånger om året till tillståndsmyndigheten anmäla sin personals storlek och värdet av sin servering av alkoholdrycker samt volymen och värdet av sin detaljhandelsförsäljning av alkoholdrycker, om det på serveringsstället bedrivs detaljhandel med alkoholdrycker. Innehavaren av serveringstillstånd ska dessutom två gånger om året på det sätt som avses i 46 § 2 mom. i alkohollagen till tillståndsmyndigheten anmäla volymen och värdet av de alkoholdrycker som anskaffats.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

Helsingfors den 27 februari 2018

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.