149/2018

Helsingfors den 22 februari 2018

Statsrådets förordning om ändring av 25 § i och bilaga 13 till statsrådets förordning om miljöersättning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om miljöersättning (235/2015) 25 § och bilaga 13, av dem 25 § sådan den lyder i förordning 179/2016, som följer:

25 §
Åkernaturens mångfald

Inom en åtgärd som gäller åkernaturens mångfald ska jordbrukaren på de ersättningsberättigande skiften som ingår i miljöförbindelsen anlägga gröngödslingsvallar eller mångfaldsåkrar eller odla fånggrödor eller saneringsgrödor. Miljöersättning för saneringsgrödor kan beviljas till gårdsbruksenheter som i växtföljden odlar potatis, sockerbeta eller trädgårdsväxter på friland, för sådana basskiftesarealer på vilka det enligt stödansökan odlas någon av de nämnda växterna under något av åren 2015, 2016 eller 2017.

Mångfaldsåkrarna får utgöra högst 15 procent av den ersättningsberättigande åkerareal som ingår i miljöförbindelsen. Mångfaldsåkrarna och sådana naturvårdsåkrar med vall som avses i 22 § får utgöra sammanlagt högst 20 procent av den ersättningsberättigande åkerareal som ingår i miljöförbindelsen i styrningsområde II och högst 15 procent i något annat område.

Som krav på åtgärdens basnivå ska iakttas 12 § i denna förordning samt 4 och 11 § samt 12 § 1 och 4 mom. i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren.


Denna förordning träder i kraft den 27 februari 2018.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 22 februari 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Bilaga 13

Betalning med stöd av miljöavtal på basis av växtkoder som anmäls genom ansökan om arealstöd

Miljöersättning kan betalas till jordbrukaren med stöd av ett miljöavtal om följande växtkoder anmäls genom ansökan om arealstöd separat för varje avtal:

MILJÖAVTAL VÄXTKOD
Naturbeten och vårdbiotoper Miljöavtalsareal, permanent gräsmark
Tran-, gås- och svanåkrar Tran-, gås- och svanåker (avtal)
Våtmarker Miljöavtalsareal, annan areal
Skogbevuxna naturbeten och vårdbiotoper Miljöavtalsareal, skogsmark

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.