148/2018

Helsingfors den 22 februari 2018

Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2018

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014):

1 §
Miljöförbindelse

År 2018 tar kommunen inte emot nya miljöförbindelser som avses i 5 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014).

Åkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning (235/2015) kan på ansökan av en aktiv jordbrukare godkännas som ersättningsberättigande areal och fogas till en miljöförbindelse som är i kraft 2018. Till miljöförbindelsen får fogas högst fem hektar åkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning. Om den åkerareal som omfattas av förbindelsen är mindre än fem hektar får den åkerareal som fogas till förbindelsen vara högst en hektar.

2 §
Miljöavtal

Bland de miljöavtal som avses i 27 § i statsrådets förordning om miljöersättning får en aktiv jordbrukare 2018 ingå avtal om skötsel av våtmarker samt avtal om skötsel av landsbygdsnaturens mångfald och landskapet, om det är fråga om ett avtal

1) där det ingår sådana skiften för vilka har gällt ett redan avslutat miljöavtal eller specialmiljöstödavtal enligt 39 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013 (366/2007) med motsvarande åtgärder,

2) i vilket ingår skiften där det har gjorts en sådan icke-produktiv investering som avses i 9 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare,

3) som avses i 27 § 2 punkten i statsrådets förordning om miljöersättning och man på hela det område som miljöavtalet gäller har förutsättningar att vidta tillräckliga åtgärder i enlighet med avtalsvillkoren och planen, eller

4) som avses i 27 § 1 punkten i statsrådets förordning om miljöersättning och hela området som miljöavtalet gäller är en våtmark vars skötsel kan påbörjas inom hela avtalsområdet 1 maj 2018.

En registrerad förening som avses i 5 § 5 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare får 2018 ingå ett avtal om skötsel av våtmarker samt ett avtal om skötsel av landsbygdsnaturens mångfald och landskapet som avses i 1 mom. En vattenrättslig sammanslutning som avses i 12 kap. i vattenlagen (587/2011) får ingå ett avtal om skötsel av våtmarker som avses i 1 mom.

En sådan person som upprätthåller en ursprungssort som avses i 5 § 6 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare får 2018 ingå ett avtal enligt 5 § 1 mom. 3 punkten i den lagen.

3 §
Förbindelse om ekologisk produktion och om ekologisk husdjursproduktion

En aktiv jordbrukare får 2018 ingå en förbindelse om ekologisk produktion och en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion som avses i 8 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare. Till förbindelsen kan på ansökan av den aktiva jordbrukaren godkännas

1) åkerareal som avses i 4 § i statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion (237/2015),

2) högst fem hektar sådan åkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning.

Högst fem hektar sådan åkerareal som avses i 4 § och 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning kan på ansökan av en aktiv jordbrukare godkännas som ersättningsberättigande areal och fogas till en förbindelse om ekologisk produktion och förbindelse om ekologisk husdjursproduktion som är i kraft 2018. Om den åkerareal som omfattas av förbindelsen är mindre än fem hektar får den åkerareal som fogas till förbindelsen vara högst en hektar. Om den areal som ska fogas till förbindelsen överskrider maximistorleken får jordbrukaren ingå en ny förbindelse.

4 §
Ersättningsberättigande areal vid ansökan om kompensationsersättning

Vid beviljande av kompensationsersättning enligt 6 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare kan 2018 på ansökan av en aktiv jordbrukare som ersättningsberättigande areal godkännas

1) en areal som avses i 3 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning (236/2015),

2) högst fem hektar sådan åkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning

5 §
Ersättning för icke-produktiva investeringar

Ersättning för icke-produktiva investeringar kan 2018 inte beviljas för nya projekt som hänför sig till våtmarksinvesteringar samt inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturlig betesmark.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 februari 2018.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 22 februari 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.